Eiere av jordbruksarealer som ikke opprettholder driveplikten mottar nå strenge krav om å opprette skriftlig leiekontrakt med en leietaker, for deretter å sende dette til Aure kommune innen frist 25 mars 2019.

Kravet omfatter eiendom jordbruksareal, som omfatter fulldyrka jord, overflatedyrka jord og innmarksbeite.

Så langt ser dette rimelig greit ut. Noe annet er, ifølge skrivet, hvor frist for å levere inn kontrakten ikke overholdes.

Der nevnes under Jordlovens §8 pkt. 4. Driveplikt: Dersom jordbruksareal ikke blir drevet, kan eieren pålegges å leie bort jorda for en tid inntil 10 år, eller at jorda må plantes til med skog, eller tiltak av hensyn til kulturlandskapet. § sitat slutt.

Kommentar pkt. 4.: Jord som ikke drives sørger naturen selv for å etablere skog på. Å trekke inn alternativ å plante skog skulle etter min mening overhodet ikke være aktuelt nå hvor hele Norge trues med gjengroing. Når også kulturlandskapet nevnes er dette allerede ødelagt akkurat for det meste på grunn av fri gjengroing av skog. Skogplanting skal også ha en god del av skylden for dette. 

Å hoste opp slike gamle paragrafer passer svært dårlig når vi på lang tid ikke har sett skogen på grunn av altfor mange trær.

Kart og terreng? Forferdelig dårlig denne paragrafens kommenterte punkter nå ville egnet seg i et utendørs orienteringsløp ser det ut som. Og skulle faktorer som situasjon og behov komme på kartet måtte nok helt andre tiltak enn skogplanting bli vurdert. En flokk geiter hadde nok håndtert dette bedre. Geitene har forresten mye å lære oss. De er virkelig smarte. Og om det ble rikelig med geiter kunne sikkert flere komme seg ut og oppleve mer og mer klarsyn utendørs. Sikkert blitt godt å klø seg i skjegget litt også. Enn så lenge: Mange har» Skjegget i Postkassen».

Ut på tur. Aldri sur