De alkoholpolitiske forslagene i Høyres programutkast bekymrer oss som jobber med folkehelse. Vi ber derfor Høyre i Møre og Romsdal om å avvise dem.

I begynnelsen av mai har Møre og Romsdal Høyre årsmøte. Da skal de blant annet behandle utkastet til partiprogram for de neste fire årene. Undertegnede er svært bekymret for de alkoholpolitiske forslagene som ligger på bordet.

Høyre foreslår blant annet ytterligere reduksjon i alkoholavgiftene, utvidede salgstider for alkohol i butikk og på Vinmonopolet, sterkøl i butikk, tillate drikking på offentlige steder, og å oppheve statlige begrensninger på skjenketid. Høyre er et parti som har stått for en ansvarlig alkoholpolitikk, og har i hele sin periode som regjeringsparti videreført hovedlinjene i norsk alkoholpolitikk. Programutkastet markerer et taktskifte, og det bekymrer oss veldig.

Verdens helseorganisasjon peker på tre sentrale virkemidler for å begrense alkoholskader: Begrenset tilgjengelighet, prisregulering og alkoholreklameforbud. Høyres programforslag rokker ved alle disse tre grunnpilarene ved at de vil føre til billigere og mer tilgjengelig alkohol. I tillegg viser en fersk juridisk utredning at konsekvensene av programforslagene kan bli at verken Vinmonopolet eller alkoholreklameforbudet vil stå trygt om forslagene skulle bli innført.

Norge har vinmonopolordningen og alkoholreklameforbudet som unntak fra EØS-prinsippet om fri flyt av varer og tjenester hensynet til folks helse og trygget. Men unntaket avhenger av at vi fører en helhetlig og konsistent alkoholpolitikk, som har som mål å begrense alkoholbruken. Dette innebærer at endringer som gjennomføres av nærings- eller forbrukerhensyn i seg selv kan undergrave monopolet og reklameforbudet.

EØS-ekspertene i advokatfirmaet Lund & Co skriver i utredningen at: «Hvorvidt en EØS-rettslig restriksjon er lovlig, kan endre seg over tid. Det innebærer at selv om vinmonopolordningen og reklameforbudet har blitt funnet forenlig med EØS-avtalen, kan en senere liberalisering av alkoholpolitikken innebære at ordningene ikke lenger står seg EØS-rettslig.»

Vi er bekymret både for helheten og enkeltforslagene i programutkastet. Lundutredningen peker spesielt på forslag som oppretter og utvider salgskanaler for alkohol utenfor Vinmonopolet som problematisk. Samtidig understreker juristene at også den totale effekten av forslagene vil kunne få konsekvenser, og at det er den samlede alkoholpolitikken som vil ligge til grunn for en vurdering.

Alkoholbruk er en betydelig risikofaktor for avhengighet, kreft, diabetes, hjerte- og karsykdommer, psykisk uhelse og selvmord. Norge har sluttet seg til målet om å redusere det skadelige alkoholforbruket med 10 prosent innen 2025. Regjeringen har nylig lagt frem en handlingsplan for forebygging av selvmord og en nasjonal alkoholstrategi, som skal bidra til å nå målet om redusert skadelig alkoholkonsum. Programforslagene vil undergrave dette viktige arbeidet.

Mange mennesker har behov for bremseklosser, som begrensinger på pris og tilgjengelighet, for å regulere forbruket av helseskadelige varer. Vi er glade for at Høyre i regjering har vernet om hovedlinjene alkoholpolitikken. Derfor er det skuffende at programkomiteen foreslår tiltak som setter to av de mest sentrale alkoholpolitiske virkemidlene i spill.

Covid-19-pandemien har på brutalt vis synliggjort viktigheten av en motstandsdyktig folkehelse. Pandemien har for mange også bidratt til økt ensomhet, angst og depresjonssymtomer, dårligere økonomi og risiko for langvarig ledighet. Det gjør befolkningen mer sårbar for økt alkoholkonsum. Derfor er det viktigere enn noen gang å slå ring om alkoholpolitikken.

God folkehelse er dessuten god samfunnsøkonomi. Beregninger fra Finansdepartementet viser at god folkehelse har spart staten for syv milliarder kroner på ti år.

Legeforeningen, Kreftforeningen, Nasjonalforeningen for folkehelsen, Diabetesforbundet og Actis – Rusfeltets samarbeidsorgan ber derfor om at programkomiteens alkoholpolitiske forslag skrotes – av hensyn til folkehelsa.

Avsendere:

Marit Hermansen, president Den norske legeforening

Ingrid Stenstadvold Ross, generalsekretær, Kreftforeningen

Mina Gerhardsen, generalsekretær Nasjonalforeningen for folkehelsen

Bjørnar Allgot, generalsekretær Diabetesforbundet

Pernille Huseby, generalsekretær Actis – Rusfeltets samarbeidsorgan