Venstre vil at beslutningen om å avslutte svangerskapet, så langt som mulig, skal ligge hos kvinnen. Derfor foreslår vi å utvide retten til selvbestemt abort til uke 18.

Ikke alle kvinner kjenner på glede og forventning når de får en positiv graviditetstest. Det finnes like mange grunner til at å bære frem et barn blir umulig, som det finnes kvinner som velger abort. Bare kvinnen selv kan vite hvilke beslutninger som er riktig i hennes livssituasjon, for hennes kropp.

Bedre tilgang på prevensjon og mer tilgjengelig kunnskap om kropp og seksualitet har bidratt til at historisk få kvinner velger å ta abort i Norge. Likevel er retten til selvbestemt abort viktig. I land hvor kvinner nektes denne retten, foretas aborter likevel, men i skjul, og på utrygt vis. Der er ofte også abortratene langt høyere.

Byråkratisk hinder

I dag gjelder retten til selvbestemt abort fram til svangerskapets 12. uke i Norge. Etter dette, og fram til uke 18, må kvinnen søke en nemnd om hun ønsker å avslutte svangerskapet. Hun får altså ikke ta beslutningen selv. I de fleste tilfellene innvilger nemnda kvinnens søknad, og aborten kan gjennomføres. Alt i alt fikk bare 2 av 394 kvinner som søkte om abort mellom uke 12 og 18 avslag i 2020.

Det betyr at nemndas funksjon fram til uke 18 i dag er et byråkratisk hinder for et livsomvendende valg. En umyndiggjøring av kvinner som kjenner sin kropp og sitt liv best. En bekreftelse på at kvinnen har rett, men at hennes valg ikke teller før det er godkjent av andre. Det er grunnleggende feil. Venstre mener derfor at beslutningen bør ligge hos kvinnen fram til uke 18.

Mer makt hos den enkelte kvinne

Vi har tillit til kvinner. Det må systemet også ha. Det betyr ikke at kvinner som vil avslutte svangerskapet ikke trenger støtte og hjelp. En abort kan være en lettelse, men også et vanskelig - muligens livets tyngste - valg. Det er en smertefull kroppslig påkjenning, og for mange også psykisk.

Kvinner må få bedre oppfølging, enten aborten er selvvalgt eller spontan. Slik støtte og rådgivning må gis av kvalifiserte fagfolk, og på en måte som sikrer kvinnen reell selvbestemmelse. Fjerning av nemnder fram til uke 18 skal altså ikke bety at kvinnen står mer alene - tvert imot. Men avgjørelsen plasseres hos henne.

En utvidelse av retten til selvbestemt abort fram til uke 18 plasserer mer makt hos den enkelte kvinne. Venstre vil gi kvinner større frihet og reell selvbestemmelse.