I Averøy bruker vi ikke ordet eldrebølge, ganske enkelt fordi det virker sårende og ingen av oss er en merkelapp. Vi er alle mennesker, med våre likheter og ulikheter, livet gjennom. Uansett alder. Så enkelt er det.

Det at vi lever lenger og flere får oppleve alderdommen, er veldig positivt. Det gir oss mange muligheter.

Gjennom god planlegging, gode tjenester og aldersvennlige tiltak, får vi et samfunn som anerkjenner mangfoldet blant eldre og verdsetter deres bidrag i samfunnet. Bare tenk på hva eldre har bidratt med gjennom livet, og hvordan mange av dem fortsatt står på for frivilligheten og lokalsamfunnet. Flere er også med i lokalpolitikken, og er gjennom sin samfunnsdeltagelse med på å forme fremtidens Norge. Blant annet så er eldrerådet et svært viktig organ. Alt dette er ressurser vi skal ta godt vare på.

Gode møteplasser

Vi må ha arenaer som omfavner alle generasjoner, og som bidrar positivt til inkludering og fellesskap.

En viktig del av dette er å ha gode møteplasser, der generasjonene kan komme sammen. Det må også være naturlig for alle å besøke både eldreboliger, bofellesskap og institusjoner. Sommerjobb for ungdom i tjenestetilbudet til eldre, må være en selvfølge.

Jeg liker også tankegangen til de som jobber i Averøy: Når de eldre ikke lenger kan oppsøke ulike arrangementer, så må vi bringe opplevelsene hjem til dem. Det er bakgrunnen for at det hvert år arrangeres julemarked i sansehagen på Bremsnes, uteområdet som binder bofellesskapet og sykehjemmet sammen. Beboerne har også jevnlig besøk av barnehager, lag og organisasjoner, museum, ulike underholdere og husdyr. For opplevelser er like viktig for oss alle, uansett alder. Selv om du har fått ei anna adresse på døra, så skal du leve livet ditt, livet ut. I Averøy opplever beboerne mange gullkantete øyeblikk, alt fra kjøring i amerikanske biler, til innhøsting av egen rabarbra som det lages nydelig pai av. Eller som da jeg kom på Langøy bofellesskap 17. mai og to damer impulsivt hadde tatt turen for å synge sanger på nasjonaldagen sammen med de eldre. Alt handler om vennskap og kjennskap, og om det å kjenne på at vi er en del av det samme lokalsamfunnet. Da får vi et nærmiljø der det er helt naturlig at vi er sammen på tvers av generasjonene. Det blir et sømløst dagligliv, uten unaturlige skiller basert på alder.

For livsglede og meningsfulle opplevelser er like viktig for oss alle.

Positiv utvikling

Jeg mener samfunnet må snu tankegangen sin. At folk lever lenger, er en positiv utvikling, og det å utvikle et aldersvennlig samfunn er spennende.

Vi må planlegge botilbud, aktiviteter, transport, kulturelle opplevelser og muligheter for sosial omgang ut fra de forutsetningene hver enkelt har. Det kan komme livsfaser der vi alle kan trenge noe ekstra fra lokalsamfunnet vårt, og da skal vi som kommune ha lagt til rette for det. Det har ikke med alderen vår å gjøre, men med menneskeverdet vårt. Vi skal kjenne oss trygge og ivaretatt uansett hvilken alder vi er i. Det er politikernes ansvar å sette av nok midler til dette, og vi skal alltid bestrebe oss på å bli bedre.

En gave å få lov til å bli eldre

Vi er kanskje ekstra heldige her i Averøy, for her står det ikke på engasjement og ideer til ting å gjøre. Her er det mange som ivrer for at de eldre skal ha gode opplevelser. Sist nå under Frivillighetens uke. Da sparket Frivilligsentralen i gang Sykkelturen 2022, et av signalarrangementene i Frivillighetens år, på uteområdet ved sykehjemmet. Senere i uka arrangerte de hattefest for eldre, med nesten 100 deltakere! Med ei slik frivillighet, i tillegg til dedikerte ansatte, skaper vi et aldersvennlig samfunn.

La oss framsnakke den gaven det er å få lov til å bli eldre, og la oss alle være med på å skape en god alderdom for de som bor i kommunen.

Jeg håper kommuner over hele landet framsnakker et aldersvennlig samfunn.