I Tidens Krav 9. november avdekkes det hvordan byens politiske og administrative ledelse gjennom aksjeselskapene Bolgneset Utvikling AS (BU) og Bolgneset Eiendom AS (BE) unndrar seg innsyn og dermed politisk styring og kontroll.

I februar nektet BU Tidens Krav og lokalpolitiker Alf Tømmervåg innsyn. Mange, inkludert undertegnede, hevdet at BU, som er 100% eid av Kristiansund kommune, var underlagt offentlighetsloven og dermed forpliktet til å gi innsyn.

Styreleder Berit Tønnesen benektet retten til innsyn, og BU avslo også klage på nektelse av innsyn. Saken ble sendt til Fylkesmannen i Møre og Romsdal for avgjørelse.

Fylkesmannen har i vedtak av 5.11.20 i sak 2020/1279 avgjort at BU og BE ikke hadde lovlig adgang til å nekte Tømmervåg og TK innsyn. Avslagene gitt av BU og BE oppheves av Fylkesmannen.

Man kan lures til å tro at BU og kommunens ledelse tok feil og tapte denne saken. De har imidlertid oppnådd det de var ute etter. Ved å nekte innsyn tilranet de seg tid som de har brukt til å få reguleringsplanen gjennom teknisk etat og saken behandlet i bystyret. Der benyttet de sitt flertall til å vedta reguleringsplanen før bystyret fikk fullt innsyn.

Kommunens ledelse har dermed oppnådd det de ønsket ved å gjøre feil. Tilfeldig? Neppe!

Jeg tror ikke at kommunens advokater er så dårlige jurister at de ikke allerede i februar så at BU og BE, som kommunalt eide selskap, var forpliktet til å gi innsyn.

Ledelsen i kommunen og BU valgte å påberope seg en rett de visste de ikke hadde. På den måten fikk de hindret innsyn som kunne ha stoppet Bolgneset-prosjektet. Vel vitende om at det ikke jobbes så raskt hos Fylkesmannen, spekulerte de i at når en avgjørelse endelig kom, ville innsyn i praksis ha mistet mye av sin relevans.

Dette er kynisk maktutøvelse uten respekt for demokratiske verdier utøvd av ledelsen i Kristiansund kommune og BU. Jeg tror ikke at dette er bevisst utført av styreleder Berit Tønnesen, som jeg tror er for ærlig til å unnfange og gjennomføre en slik plan. Det skinner gjennom at her opererer det personer i bakgrunnen med erfaring og gjennomføringsevne som politikerne som fronter prosjektet mangler. Personer med liten respekt for lov og rett, miljøhensyn og effektiv bruk av offentlige midler.

Neste steg i prosessen er at bystyret, gjennom et bolverk av avtaler, skal frasi seg all fremtidig styring og kontroll over den største miljøødeleggelsen og sløsingen med skattepenger noensinne i Kristiansund historie.

Byens befolkning må reagere før det er sprengningskåte entreprenører som skal bestemme hvordan byen skal se ut.