Kvinnehelseutvalget la fram sin rapport i forrige uke. Av de 75 tiltakene som anbefales vil vi trekke fram det som omhandler å sikre trygg og god svangerskaps-, fødsels- og barseloppfølging uavhengig av bosted. Tiltaket er foreslått budsjettert med 150 millioner kroner.

En ny studie viser at kvinner i Norge ønsker mer enn medisinsk sikkerhet i fødselsomsorgen. De vil ha en helhetlig, personlig og respektfull omsorg. Gravide ønsker kontinuitet, følelsesmessig trygghet og fokus på familie. Ro, trygghet og en nær og god relasjon til fødselshjelperen fremmer produksjon av fødselshormoner. Det bidrar til normale fødselsforløp og gode fødselsopplevelser.

Stadig høyere BMI

Gjennomsnittsalderen for førstegangsfødende er økende og vi ser stadig høyere BMI hos gravide og flere gravide med alvorlig grunnlidelse. Dette gir økt risiko og fare for komplikasjoner både før, under og etter fødsel. På grunn av dette kreves økt innsats i fødselsomsorgen både fra primær- og spesialisthelsetjenesten.

Sykehus med akuttberedskap og fødetilbud er en grunnstein i vårt solidariske velferdssamfunn, der folk skal ha likeverdige tjenester i hele landet, jf. pasientrettighetsloven. Det innebærer at beredskap, trygghet og kvalitativt gode helsetjenester skal gjelde i alle deler av landet.

Får en større rolle

Over flere tiår har vi sett at fødeavdelinger nedlegges, sentraliseres og som konsekvens: følgetjeneste med jordmor får en større rolle i svangerskapstjenesten. Alle fødende som har lengre enn 90 minutter reisevei til fødeavdeling skal ha følgetjeneste. Helsedirektoratet legger til grunn at følgetjenesten med vaktberedskap skal omfatte jordmor eller lege med tilstrekkelig kompetanse innen fødselshjelp. Dette gjelder alle fødende, uavhengig hvor i landet de bor.

Pasientsikkerhet

Derfor bør en legge seg på minne hva utvalgsleder Christine B. Meyer sa da hun la fram rapporten:

Dette handler om mer enn politikk og interesse. Det handler om kvinners grunnleggende pasientsikkerhet.

NSF Møre og Romsdal vil jobbe for at svangerskap, fødsels-, barselomsorg og kvinnehelse skal bli en sammenhengende tjeneste, etter anbefalingene fra WHO. Vi oppfordrer herved helseministeren til å følge opp utvalgets anbefaling; bla opp én kvinnehelsemilliard og innfør tiltakene utvalget foreslår.

Sett kvinnehelse i front!


Les også

Kvinnedagen: – Ingen skal måtte gifte seg mot sin vilje

Les også

Kvinnedagen: – Vi står sammen med alle mødre