– Dette er en suksesshistorie som må fortelles. En reduksjon på over 90 prosent av utslipp fra fakling er noe vi kan være stolt av, sier Petter Fossum, som er produksjonsdirektør for Kristin, Heidrun og Njord, i en pressemelding fra Equinor.

Sikkerhet

Fakkelen er en viktig del av sikkerhetssystemene på olje- og gassinstallasjoner både til havs og på land og brukes til å bli kvitt overskudd av gass og olje. Dersom det oppstår en feil i prosessanlegget, er fakling en sikker måte å bli kvitt gass og væske på. En liten flamme (pilotflamme) vil derfor vanligvis brenne fra flammebommen på produksjonsplattformer og ved raffinerier for petroleumsprodukter.

Fakling innebærer resurstap og store miljøulemper i form av store utslipp av CO2, og på norsk kontinentalsokkel omfattes fakling av CO2-avgift. Dette har ført til en redusert bruk av fakling, men et minimum av fakling opprettholdes på grunn av sikkerhetshensyn.

Suksesshistorie

Torbjørn Vegard Løkken som er driftsingeniør og energikoordinator på Heidrun, mener at engasjementet og kompetansen til drifts- og kontrollromsoperatørene offshore har vært helt sentralt for å lykkes i arbeidet med å redusere fakling.

– Heidrun har over tid vært langt framme i arbeidet med energieffektivisering og redusert fakling. I bunnen av dette ligger mange års positiv kulturbygging for å oppnå reduserte utslipp til luft, sier Løkken i pressemeldingen.

I 2021 implementerte Equinor en ny faklingsstrategi, som en del av selskapets overordnede mål for å redusere karbonavtrykket.

Penger spart

Summen av CO2-avgift og kvoteplikt gir ifølge Equinor en samlet pris for utslipp av CO2 på godt over 1.000 kroner per tonn. For Heidrun innebærer derfor en reduksjon fra 70.000 til 5.600 tonn en årlig besparelse på over 60 millioner kroner.

Det er ikke bare Heidrun av Equinors installasjoner som har jobbet med å redusere bruken av fakling.

– I 2011 slapp vi samlet fra oljeinstallasjonene på norsk sokkel ut 894.000 tonn fCO2 fra fakling. I 2021 var dette redusert til 346.000 tonn, en reduksjon tilsvarende det vi vil oppnå med elektrifisering av bilparken med rundt 270.000 biler, skriver Equinor.

Målet er å redusere bruken av fakling ytterligere fram mot 2030 med en ambisjon om å reduserCO2-utslippene fra fakling ned til 200.000 tonn i året.