Diskusjonen om størrelse på salen for det nye kulturhuset går i kommentarfeltene. Det er bra at kulturhusprosjektet engasjerer. Saken er imidlertid ikke at man har fått gjennomslag for et kulturhus og så redusert antall plasser. Poenget er at man ved å slå sammen de opprinnelige planene for opera- og kulturhus og museum har greid å realisere Normoria, som ellers ikke ville ha blitt virkelighet. Justering av antall sitteplasser har vært en del av tilpassingen av de økonomiske rammene som er besluttet. De økonomiske bidragene både fra stat og fylkeskommune har ikke kommet av seg selv.

Helt fra den første plangruppe ble satt ned rundt 2008 har spørsmålet om antall sitteplasser vært sentrale, og ønske om flest mulig plasser ut ifra argumentene om besøk av orkestre som Oslo-Filharmonien. Sett fra arrangør hadde det vært ideelt om vi hadde oppnådd en slik størrelse på kulturhuset. En slik størrelse så vi imidlertid heller ikke muligheten for i de første planene som ble lagt og som var grunnlag for arkitektkonkurransen i sin tid.

Ikke slingringsmonn

Det andre og helt avgjørende for konsertsalen, er akustikken. Fra første stund har det ikke vært slingringsmonn på kvalitet. Helt siden oppstart av planlegging for 12 år siden, har det vært satt de strengeste krav for fremføring med akustiske instrument og sangstemme, og de beste sceneforhold for dansere, kor og solister. De samme kravene stilles i prosjektet fremdeles.

Planlegginga startet med at kulturhuset skulle romme Operaen i Kristiansund, bibliotek og kulturskole. Vi visste at for å få til finansiering måtte vi inn på statsbudsjettet, og det ville da gjelde for den delen som ikke er kommunal.

Samtidig hadde Nordmøre museum over mange år jobbet for å komme inn på statsbudsjettet for nytt bygg. De sto allerede på lista.

Tøyde strikken

Spørsmålet nå ble hvordan kulturhuset også kunne komme inn køen. Det gjaldt å lete etter mulighetsrom. Vi skal ikke dra alle de politiske prosessene her, men kun referere til at det man kom fram til. Det var å løfte frem begge de to viktige sakene videre ved å slå de to byggene sammen til et felles prosjekt. Det var signaler, og klare tilbakemeldinger fra Stortinget og regjering, som ga tilkjenne at en slik kombiløsning kunne bringe prosjektet framover. Strikken ble tøyd så langt det var mulig i denne prosessen.

Lokalt var det ikke akkurat hurrarop for at Kristiansund skulle få nytt kulturhus. Noen holdt fast på de gamle planene om at Festiviteten skulle vært påbygd med større scene. Andre, ja kanskje de fleste som lot sine meninger tilkjenne, kritiserte hele ideen. Da var hotellplanene på Kirktomta med kongressal på tomta til Langveien U-skole for lengst passert på tidslinja. For oss som har kjempet for nytt kulturhus var ingen av de to alternativene aktuelle løsninger, nettopp ut fra krav til akustikk.

Kombiløsning

Vi som ønsket nytt kulturhus og nytt museum, innså at denne kombiløsningen var veien. Vi ville ikke fått prosjektet av flekken om vi hadde holdt på en løsning uten museum.

Med nye tegninger og fortsatt godt med plasser i konsertsalen, ble prosjekt presentert for politikerne på Stortinget. Fortellingen herfra skal gjøres kort. Vi greide i 2019 å få 150 millioner kroner fra Kulturdepartementet forutsatt at fylkeskommune og kommune gikk inn med tilsvarende beløp. Beløpet var absolutt, og uavhengig av prisstigning framover. Det var krav at 50 millioner av totalsummen skulle gå til Nordmøre museum sin del av kulturhuset.

Dette er de økonomiske rammene prosjektet har å holde seg innenfor, samt den kommunale delen for kulturskole og bibliotek i tillegg. Saken nå er å gjøre prioriteringer. Hvor mye areal trenger hver institusjon, hva kan være felles areal, krav til kvalitet, – kort sagt hva får vi for pengene? Hvor kan vi redusere kostnader for å sikre at kvalitet og akustikk i konsertsal beholdes?

Svært tilfreds

Et av punktene som er redusert nettopp ut fra de rammene økonomien setter, er antall sitteplasser. Det er synd sett ut ifra argumentene om å kunne ha store oppsetninger f.eks. Wagneroperaen, eller ha store orkestre på besøk. Vi hadde gjerne sett noen flere sitteplasser, men i de prioriteringene som utbyggingsselskapet har gjort, er vi svært tilfreds med at akustikk og øvrig kvalitet i konsertsalen ikke er rikket ved. Nettopp god akustikk er det Festiviteten aldri kunne greie å oppfylle, uavhengig av påbygging.

Operaen i Kristiansund skal utvikle seg videre. Den skal vokse, både i aktivitet, kvalitet og nasjonal betydning. Til det trengs nettopp det beste av sal og scene. Videre trengs det sterke institusjoner med god økonomi og dyktige utøvere. Vi ønsker at kreftene framover blir brukt på å støtte opp om våre viktige kulturinstitusjoner med Operaen i Kristiansund, Nordmøre museum og vårt lokale bibliotek og kulturskole. Samtidig må vi glede oss over hva vi har fått til i felles løft slik at Normoria nå faktisk blir virkelighet og vi kan gå inn dørene i 2024.

Les også

Beklagelig om kulturhuset