Landsstyremøtet i Venstre ble holdt i Hamar i helgen. Det ble vedtatt tre politiske uttalelser. Representantene fra Møre og Romsdal var særlig engasjert i de to uttalelsene som gjaldt fastlegeordningen og fullføringsreformen, opplyser de to i en pressemelding.

Ragnhild Helseth, som også er gruppeleder for Venstre i bystyret i Kristiansund, tok opp fastlegekrisen overfor partiet sentralt etter behandling av sak i bystyret i mars om fastlegeordningen i Kristiansund. Etter det ble det meldt inn til Venstre sentralt, stilte stortingsrepresentant Andre Skjelstad skriftlig spørsmål til helseminister Ingvild Kjerkhol (Ap), der han etterspurte hva regjeringen gjør for å øke basistilskuddet for fastlegene.

– Venstre er spent på hva regjeringen nå legger frem i revidert nasjonalbudsjett. Venstre sier i sin uttalelse fra landsstyremøtet at vi er ser med stor bekymring på at regjeringen somler med å iverksette tiltak for å stabilisere fastlegeordningen. Venstre mener at det haster med å sikre grunnmuren i det norske helsevesenet, sier Helseth og Grindvik i pressemeldingen.

Vil øke tempoet

Partiet sier i den vedtatte uttalelsen at de vil øke tempoet med å rulle ut den forrige regjeringens tiltaksplan, og at utdanningskapasiteten for leger bør økes.

Landsstyremøtet vedtok også en uttalelse for å rette fokuset mot yrkesfag og lærlingeordningen. Partiet uttaler at de er urolige for at innføring av fullføringsreformen, som ble lagt fram av daværende kunnskapsminister Guri Melby (V) våren 2021, kan ta lang tid ettersom Støre-regjeringen foreløpig ikke har lagt fram sak for Stortinget om dette.

Det ble også vedtatt en tredje uttalelse som handlet om et mer fleksibelt arbeidsliv.

Orienterte om Normoria

Helseth møtte også leder av Familie- og kulturkomiteen på Stortinget, Grunde Almeland (V), under landsstyremøtet i helga for å orientere om status for Normoria og behovet for tilleggsbevilgning som er påløpt prosjektet grunnet lønns- og prisstigning.

– Dette var et svært viktig prosjekt for Venstre i regjering. Nå må vi sørge for at Normoria blir realisert, sier Almeland ifølge en pressemelding om dette, og videre:

– Det er mange prosjekt som opplever økte kostnader. Jeg forventer at kulturministeren finner gode løsninger som ikke legger viktige prosjekter som dette på is. For Venstre er det prioritert at Normoria bygges og fylles med kultur.

Sak om utvidet finansiering kommer opp i bystyrets møte kommende torsdag. Fylkestinget skal også behandle tilsvarende sak.

Opera- og kulturhuset Normoria i Kristiansund er blitt 135 millioner kroner dyrere enn forutsatt, hvorav 60 millioner kroner er en ekstraordinær økning som skylder korona og krigen i Ukraina. Den totale kostnadsrammen er dermed oppe i 825 millioner kroner.

Staten har gitt sitt bidrag på 150 millioner kroner uten at dette reguleres for lønns- og prisstigning. Fylkesutvalget sa seg denne uken enig med fylkeskommunedirektøren i at det da er rimelig at statens del av kostnadsøkningen deles mellom fylket og Kristiansund kommune etter kostnadsfordelingen for prosjektet for øvrig.

Dersom saken i fylkestinget går som forventet, innebærer det at fylket tar en kostnadsøkning på 44,5 millioner kroner – til totalt 194,5 millioner kroner, mens kommunens andel øker med 90,5 millioner kroner til 480,5 millioner kroner. Dersom staten skulle være med å dekke merkostnadene i lønns og prisstigning knyttet til korona og krig vil dette komme til fradrag med en halvpart på hver for kommunen og fylkeskommunen.