En betydelig forverring av de biologiske livsvilkårene på kloden regnes som stadig mer sannsynlig etter hvert som effektene av den globale oppvarmingen gjør seg mer gjeldende.

Glansbildet av norsk natur slår sprekker, og mange begynner å bli bekymret for hvordan naturens helse egentlig er. Spørsmålet er: Kan vi gjøre noe for å sikre at naturen holder seg frisk eller friskner til?

Valget i 2021 er for vår del åpningen på FNs tiår for naturrestaurering. Det er rimelig å anta at Norge med Arbeiderpartiet, tar ansvar og forplikter seg i denne saken.

Jonas Gahr Støre lover å bli klimaforkjemper og sier at han som statsminister vil telle klimautslipp like nøye som kroner og øre i statsbudsjettet.

Taushet

Arbeiderpartiet i Kristiansund har en så tydelig taushet når temaet kommer til miljø, natur og klima, at det er rimelig å spørre om partiet lokalt overhode har innsett utfordringene vi står ovenfor?

Det som Arbeiderpartiet lokalt faktisk jobber for, er bl.a. havbunnsmineraler som skal være et nytt bein å stå på inn i framtiden.

Forskning har allerede funnet entydige indikasjoner på at tråling og særlig bunntrål står for like store CO2-utslipp som flytrafikken. Vurderinger som alt er gjort viser at utvinning av havbunnsmineraler vil ha en langt større miljøbelastning enn det fiskeriene alt har.

Lite fokus

Arbeiderpartiet lokalt fremmer også viktigheten av at gass blir tilgjengelig i Polarled, Dette er viktig for å sikre at gassvolumene i ledningen blir langsiktige. Gassen som går via Polarled vil være viktig for den hydrogensatsingen som ønskes på Nyhamna.

Hva vil det si å satse langsiktig når gass som er produktet det satses, på vil tømmes i løpet av en temmelig nær framtid? Videre: Hydrogen av gass. Da er poenget med hydrogen som energikilde borte, for hvor blir karbonet i gassen av?

Vanndirektivet har lite fokus i kommunen, og de marine miljøene i kommunen vil trolig dø langsomt.

Naturmangfoldloven kommer ikke til sin fulle anvendelse i Kristiansund. Hadde man fulgt retningslinjene i Naturmangfoldloven, ville Bolgneset for lengst ha vært en forkastet sak.

Ingen grønn visjon

Kristiansund som potensiell deltaker i Ocean Space Center kunne ha rettferdiggjort naturinngrep i kommunen, men i denne konkurransen deltok ikke Kristiansund.

Det finnes ingen grønn visjon her. Det er ikke utarbeidet en vel fundamentert plattform med langsiktige bærekraftige mål. I Kristiansund har man kun et vagt fundert mål om å sprenge ut mange tusen kubikkmeter stein og sørge for at en betydelig del av verdiskapningen havner i private lommer.

Det grønne skiftet handler om bærekraft, stans i tapet av biologisk mangfold og kraftig reduksjon av utslipp av brenngasser.

Lært av Trump?

En gjennomføring av det grønne skiftet vil komme som en følge av at man begynner med tiltakene lokalt, og at eventuelle politiske partier sentralt følger opp planer og forpliktelser.

Fremgangsmåten Arbeiderpartiet benytter i forhold til natur og miljø må være noe de har lært av Donald Trump, hvor man sier én ting og gjør noe helt annet.

Sentralt fylkes Arbeiderpartiet under Støres miljøfane, men dette betyr lite når miljø overhode ikke er tema lokalt. Lokalt går ting sin gang, og nedbygging av miljø og naturverdier skjer i høyt tempo, med stadig behov for nye arealer. Dette er ikke ansvarlig politikk.

I Kristiansund er det i forhold til det grønne skiftet mye å ta tak i og det vil være hensiktsmessig å fremme virkelige tiltak, fremfor symbolpolitikk og lureri.

Har vi tid?

Rent teknisk er et politisk parti en virksomhet som legger til rette for, markedsfører og selger løsninger for fremtiden. Dette medfører at produktet Arbeiderpartiet står for skal kunne deklareres.

Av denne grunn er det viktig å få belyst Arbeiderpartiet i Kristiansund sine forpliktelser i forhold til det grønne skiftet. I tillegg vil det være viktig å bli gjort kjent med den enkelte AP-representant i bystyret sin forpliktelse i forhold til det grønne skiftet.

Uten forpliktelser vil temaet bli «business as usual» og skyve problemet fram til kommende valg. AP Kristiansund, har vi tid til det?

Les også

Lokale betraktninger rundt FNs klimarapport: – Vi må handle lokalt

Les også

Uforståelig på Bolgneset

Les også

Positiv satsing av NorSea Vestbase

Les også

AP og det grønne skiftet – hva skjer lokalt?

Les også

Hvem spiller førstefiolin i det økologiske dramaet om Bolgneset Havpark?