Bygg sykehjem nå, før problemene blir enda større og situasjonen kommer fullstendig ut av kontroll.

I det siste har det kommet mange historier om fortvilte pårørende og pasienter som har behov for sykehjemsplass. I Norge har man rett på sykehjemsplass dersom man har behov for dette. I Kristiansund er denne rettigheten noe utvannet, i hvert fall dersom man sammenligner med tilsvarende kommuner. Disse kommunene har en dekningsgrad på sykehjem som er 16%. Med dekningsgrad menes hvor stor del av befolkningen over 80 år som kommunen har sykehjemsplass til. I Kristiansund var dette tallet i 2021 12,8%, men dette tallet inkluderer også plasser kjøpt i omliggende kommuner.

Alvorlig situasjon

Vi står foran en eldrebølge med stadig økende antall personer over 80 og 90 år. Hvis vi beholder vår nåværende kapasitet og ikke utvider den, vil vi i 2030 kun ha en dekningsgrad på 7,6% i Kristiansund. Dette innebærer at vi statistisk sett kanskje bare vil ha halvparten så mange sykehjemsplasser som vi trenger. Det vil være en svært alvorlig situasjon.

Pr. i dag har vi kun 122 langtidsplasser i Kristiansund kommune. I tillegg har vi (midlertidig) 19 eksterne sykehjemsplasser kjøpt i nærliggende kommuner. Dette er langt ifra nok. Situasjonsbildet kommer klart frem i «Helhetlig plan for helse og omsorg 2020-2030». I den samme planen er 16% sykehjemsdekning definert som det overordnede målet i planperioden.

Behovet vil øke

Situasjonen som beskrives i dag består av høyt antall søknader på langtidsplass, blokkerte korttidsplasser av personer som venter på langtidsplass, feil bruk av plasser grunnet kapasitetshensyn, for dårlig avlastningskapasitet, ikke tilrettelagte plasser for alvorlig rus, psykiatri og utviklingshemming, manglende kapasitet til å ta imot utskrivningsklare pasienter fra sykehus, økt press på andre kommunale helsetjenester m.m.

Dette er dagens situasjon. Med økende antall eldre vil behovet for sykehjemsplasser øke dramatisk. Dette vet vi. Og mange flere eldre vil trenge heldøgns omsorg. Behovet kan selvfølgelig reduseres noe ved «innovative løsninger og teknologi», men mange eldre vil likevel være så dårlige at de må ha en sykehjemsplass.

Tør vi å vente?

Tør vi virkelig å utsette byggingen av sykehjem lengre? Er det virkelig forsvarlig å vente lengre?

Kommunens hovedmål om «Vi har lagt til rette for god helse og livskvalitet for alle, uansett alder», må også gjelde for eldre som trenger sykehjemsplass. Skal man nå dette målet må antall plasser økes.

I budsjettbehandlingen 15. desember skal dette avgjøres. LO ytre Nordmøre ber om at våre folkevalgte politikere prioriterer de eldre og pleietrengende i byen vår. Bygg nytt sykehjem nå!

Les også

Bygg nytt sykehjem!