Samfunnet har på kort tid havnet i en svært alvorlig situasjon som vi ikke vet om vil eskalere, eller når den vil avta. Koronautbruddet har alvorlige konsekvenser for både kommuner og næringsliv. Helse og sikkerhet for befolkningen og de ansatte i virksomhetene har første prioritet. Godt samarbeid mellom alle parter er nå viktig for å hindre spredning av viruset, sikre liv og helse, samtidig som nødvendig aktivitet både i kommuner og næringsliv må opprettholdes.

Rindal Næringsforum (RNF) henter nå inn innspill fra våre medlemsbedrifter på hvor skoen trykker akkurat nå og hvordan dette vil påvirke på litt lengre sikt, samt hvordan situasjon håndteres i bransjene og bedriftene. Vi har gjennomført en kartleggingsundersøkelse blant våre medlemsbedrifter i tillegg til noen flere bedrifter som ikke er medlemmer. I alt 57 bedrifter har mottatt undersøkelsen der over 42% har svart foreløpig. Vi vil følge opp med telefonmøter med flere av bedriftene i dagene fremover.

Fra spørsmålet om bedriftene fryktet konkurs fikk vi følgende svar: nei: 70,8, ja: 20,8. 8,3% ønsket ikke å svare.

Innspillene vi får fra næringslivet tar vi med oss inn i vår dialog med kommunen og i påvirkningsarbeidet når det gjelder nasjonale tiltakspakker. Vi er opptatt av hvordan næringslivet kan bistå kommunen og hvilken rolle RNF kan spille i dette. Samtidig er vi også opptatt av hvordan kommunen kan bidra til å avhjelpe eget næringsliv. Her må vi stå sammen om både tiltak og løsninger.

Hva næringslivet kan gjøre for kommunen?

RNF har uttrykt bekymring gjennom et felles brev fra Næringsalliansen for Trøndelag overfor Trøndelagsbenken på Stortinget om at krisen også i stor grad påvirker kommuneøkonomien. Akkurat som for næringslivet trenger kommunene betydelige overføringer for å holde hjulene i gang, slik at de er i stand til å ta vare på sine forpliktelser, og sikre sine tjenester til befolkningen. Om for stor del av regningen for krisen må tas av kommunal sektor, vil det påvirke både tjenestetilbudet til innbyggerne og næringslivet i lang tid fremover. Det vil også påvirke kommunenes mulighet til å bidra til å få eget næringsliv raskt på fote igjen etter at krisen er over. RNF støtter kommunen i at det må iverksettes store tiltakspakker for kommunal sektor.

Næringslivet kan bidra til at kommunen har det utstyr som er nødvendig for å håndtere situasjonen per nå og om den eskalerer, det være seg smittevernutstyr, teknisk utstyr, sengekapasitet ved større utbrudd, etc. RNF bidrar gjerne med både å spre informasjon fra kommunen og koordinere aktivitet mot næringslivet.

Hva kommunen kan gjøre for næringslivet?

RNF forventer at kommunene gjør det de kan for å bidra til at vårt næringsliv kommer gjennom krisen så godt som overhodet mulig. Tiltak på både kort og lengre sikt må gjennomføres. Vi er klar over at kommunene rår over få virkemidler, så det er derfor viktig at kommunene utnytter de muligheter de har godt i samråd med næringslivet.

Det er avgjørende at kommunal saksgang og politiske beslutninger som er viktige for næringslivet opprettholdes. Oppbremsing av plansaker o.l. vil gjøre vondt verre for et allerede utsatt næringsliv.

For å hjelpe bedriftenes likviditetssituasjon forventer vi at kommunene betaler sine regninger omgående, ikke på eller etter forfall.

Mange av våre medlemmer har fått mange av sine kontrakter og oppdrag avlyst som følge av situasjonen. RNF forventer at kommunene ikke påberoper seg force majeure på inngåtte avtaler.

Innkreving av kommunale skatter, avgifter og gebyrer bør utsettes, og helst reduseres eller tas bort for 2020. Å utsette krav om innbetaling av skatter og avgifter vil avhjelpe, men for mange vil dette likevel ikke være nok til å hindre at de må melde oppbud. Fritak må også vurderes.

Kommunen er en stor kunde for mange aktører i næringslivet. RNF håper og forventer at også kommunene nå forserer og igangsetter prosjekter som holder bygg og anlegg, samt tilstøtende næringer i gang.

Må gi signal

Vi har stor forståelse for at kommunen nå strever med å skaffe seg oversikt over situasjonen og bruker mye ressurser på å se etter mulige tiltak på kort sikt. Samtidig vil vi påpeke viktigheten av at kommunene så snart som mulig må signalisere hvordan de vil bidra til at situasjonen raskt kommer tilbake til normalen når det igjen er trygt å starte opp den næringsaktivitet som nå har full stopp eller har bremset ned betraktelig. Hvilke rammer kommunene legger fremover med tanke på skatter og avgifter, støtteordninger etc. må raskt signaliseres, da dette er signaler som vil påvirke mange bedrifters beslutninger om en nå ser seg nødt til å avvikle driften, eller om en prøver å holde det gående i vanskelige tider.

RNF foreslår derfor at Rindal kommune i tillegg også

• fjerner eiendomsskatt på næring for 2020

• fjerner serveringsavgifter for restauranter mv. for 2020

• utbetaler innvilgede tilskudd til kulturarrangement nå, selv om arrangementene blir utsatt

• sikrer at kommunens kulturbudsjett ikke blir nedprioritert, slik at kulturlivet raskt kommer på fote igjen

• fortsatt legger til rette for innovative offentlige anskaffelser for nye innkjøp

I videre dialog med våre bransjer kan det hende at det kommer flere gode forslag til både hvordan næringslivet kan bidra til kommunen og hva kommunen kan bidra med til næringslivet. RNF ønsker fortsatt tett dialog med kommunen om hvordan vi i felleskap kan bidra til at situasjonen raskest mulig normaliserer seg og dermed bidrar til minst mulig negative konsekvenser for oss alle.