Kontrollutvalget: – Har ikke funnet noe ulovlig om Bolgneset

Kontrollutvalget har ved gjennomgangen av Bolgneset Utvling AS sine dokumenter og ved orienteringen fra selskapets daglige leder ikke funnet noe som tilsier at selskapet har gjort noe ulovlig eller at noe strider mot bystyrets vedtak, skriver kontrollutvalgets leder Julius Loenneche.

Kontrollutvalget har ved gjennomgangen av Bolgneset Utvling AS sine dokumenter og ved orienteringen fra selskapets daglige leder ikke funnet noe som tilsier at selskapet har gjort noe ulovlig eller at noe strider mot bystyrets vedtak, skriver kontrollutvalgets leder Julius Loenneche. Foto:

Av
DEL

MeningerPå kontrollutvalgets møte 10. juni sto behandling av planer for forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll 2020 -2023 på sakskartet. Disse planene legges til grunn når kontrollutvalget velger revisjonsprosjekter.

På møtet drøftet kontrollutvalget muligheten for å velge Bolgneset Utvikling AS som et aktuelt tema for et slikt prosjekt, men til slutt var det rekruttering, bemanning og kompetanse i helse og omsorg, forebygging og oppfølging av sykefravær, samhandlingsreformen og spesialundervisning i grunnskolen som ble prioritert.

At kontrollutvalgets flertall valgte disse temaene framfor Bolgneset falt bystyrerepresentant Asgeir Bahre Hansen, som var tilhører på møtet, tungt for brystet. Til Tidens Krav 12. juni uttaler han at flertallet ved å ikke gå selskapet nærmere etter i sømmene svikter jobben sin som vaktbikkje og følger opp med å hevde at han «ikke har sett en mer tafatt og servil gjeng».

At kontrollutvalget får slike karakteristikker i en stort oppslått artikkel i TK er selvsagt ikke hyggelig. Å forklare hvorfor utvalget prioriterte som det gjorde kan kanskje bidra til å rette opp inntrykket. Da er det nødvendig å se litt nærmere på kontrollutvalgets oppgaver og hva utvalget kan bidra med hvis Bolgneset Utvikling AS skal gås nærmere etter i sømmene.

Har ikke nektet innsyn

Det er bystyret som er ansvarlig for å påse at det føres en betryggende kontroll med kommunens virksomhet. Kontrollutvalget er underordnet bystyret og har til oppgave å hjelpe til med dette. I tillegg skal utvalget bidra til å kontrollere at bystyrets vedtak blir gjennomført slik det er bestemt. Ved kontroll av kommunalt eide aksjeselskap har kontrollutvalget få virkemidler til rådighet. I hovedsak bare to, innsyn og forvaltningsrevisjon. En viktig oppgave ved et innsyn er å vurderes om det finnes forhold som tilsier at en forvaltningsrevisjon er nødvendig.

Arne Ingebrigtsen: – Neppe veldig konstruktivt for samfunnsutviklingen

Lokaldemokratiets grunnstøting

Rolleblanding, penger og stein

Hos Bolgneset Utvikling AS har kontrollutvalget fått innsyn i stiftelsesprotokoll, vedtekter, referater fra generalforsamlinger og styremøter og daglig leders arbeidsavtaler, samt vedlegg og underliggende dokumenter. Utvalget har altså benyttet seg av muligheten til innsyn. Det er for øvrig ikke riktig at selskapet på noe tidspunkt har motsatt seg eller motarbeidet dette innsyn, slik enkelte hevder.

Blaasvær takket ja

Daglig leder Rolf-Henning Blaasvær var også til stede på møtet 10. juni. Her svarte han på spørsmål fra utvalget og orienterte om selskapet og planene framover. Denne delen av møtet var lukket, slik at Bahre Hansen og andre interesserte dessverre ikke hadde mulighet til å overvære den delen av møtet der Bolgneset Utvikling AS og deres planer ble behandlet som eget tema. Kontrollutvalget har ikke rett til å kreve slike orienteringer, Blaasvær var til stede fordi han takket ja til en invitasjon fra kontrollutvalget.

Da bystyret i desember 2016 vedtok å etablere Bolgneset Utvikling AS, valgte man vedtekter tilsvarende lovens minimumskrav og en svært rundt formulert formålsparagraf. Forholdet til innsyn fra offentligheten og spørsmålet om selskapet er et offentligrettslig organ eller ikke er blant de tingene man valgte å ikke avklare. Det sistnevnte er viktig fordi det avgjør om selskapet plikter å følge lov om offentlig anskaffelser. Det sies ingenting om daglig leders godtgjørelse og arbeidsavtale. Begreper som samfunnsansvar og miljø er heller ikke nevnt. Asgeir Bahre Hansen og resten av et enstemmig bystyre har med andre ord vedtatt å delegere svært mye til selskapets ledelse og styre. Tanken bak er trolig å bidra til raskere beslutningsprosesser og mer fleksibilitet, noe man håper kan øke mulighetene for å lykkes med prosjektet.

I tråd med lovverket

I og med at bystyret ikke har satt noen rammer for daglig leders godtgjørelse eller arbeidsavtale er avtalen som er inngått selvsagt i tråd bystyrets vedtak. Det er heller ikke noe som tyder på at avtalen i seg selv er ulovlig. Kontrollutvalget har heller ikke noe grunnlag for å konkludere med at daglig leders arbeidsavtale er en offentlig anskaffelse som skulle vært satt ut anbud.

Om selskapet er et offentligrettslig organ, og dermed plikter å følge lov om offentlige anskaffelser, avgjøres av om virksomheten kan sies å være av «industriell eller forretningsmessig karakter» eller ikke. Begge svarene på dette spørsmålet er trolig i tråd med både lovverket og bystyrets vedtak fordi selskapets formålsparagraf er formulert slik den er.

Flere tolkninger

Dersom selskapet «hovedsakelig driver næring i direkte konkurranse med og på samme vilkår som private», er det unntatt fra å følge offentlighetsloven. Dette spørsmålet kan avgjøres av Fylkesmannen når svaret på klager fra TK og Alf Tømmervåg, som er varamedlem i bystyret, foreligger. Foreløpig mener selskapet selv at det er unntatt. Bystyrets vedtak åpner for begge tolkninger.

Kontrollutvalget har ved gjennomgangen av selskapets dokumenter og ved orienteringen fra selskapets daglige leder ikke funnet noe som tilsier at selskapet har gjort noe ulovlig eller at noe strider mot bystyrets vedtak. At selskapet fremdeles er i planleggingsfasen taler også mot at en forvaltningsrevisjon bør prioriteres nå. Når selskapet ikke har kommet i gang med virksomheten sin er det foreløpig rett og slett lite å gå etter i sømmene. Dette er årsakene til at kontrollutvalgets flertall mener byens befolkning har større nytte av at revisjonsressursene blir brukt til å bidra til forbedringer på andre viktige områder.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags