Kristiansund kommune innfører nye rutiner for søknader som innebærer etablering/endring av bruksenheter i bygning med mer enn 1 branncelle. Rutinene gjelder for alle tiltaksklasser i alle typer bygg.

En branncelle er deler av et byggverk hvor en brann fritt kan utvikle seg uten å spre seg videre til andre bygninger eller deler av byggverket, i løpet av en fastsatt tid. I løpet denne tiden regner man med at brannvesenet skal kunne komme til stede og sette i verk slokkende og begrensende tiltak som forhindrer videre brann- og røykspredning, ifølge SNL.

– Bakgrunnen for denne endringen er erfaringer vi avdekket ved tilsyn som vi gjennomførte sommeren 2022 når det gjelder brannsikkerhet, skriver kommunen på sine hjemmesider.

Endringen gjelder for søknader om rammetillatelse og ettrinnstillatelse registrert mottatt fra og med 1. desember 2022. Kommunen kan også stille vilkår om uavhengig kontroll etter kommunens egen vurdering i enkeltsaker før den tid.

Avdekket flere feil og mangler

Tilsynene som nylig ble gjennomført avdekket blant annet manglende og mangelfull prosjektering, manglende kommunikasjon mellom de ansvarlige foretakene i byggesaken og også mellom tiltakshaver og de ansvarlige foretakene. Kommunen nevner også utførelser som ikke var utført i tråd med prosjekteringen, mangler ved rømningsveier samt horisontal og vertikal brannsikring og mangelfull branncelleinndeling.

– Kommunen er satt til å forvalte plan- og bygningsloven. Det er et viktig samfunnsoppdrag. Bygg står gjerne i mange 10-år. Kanskje i over 100 år og har flere forskjellige eiere i årenes løp. For å sikre at byggene blir oppført med riktig kvalitet så har vi regler i teknisk forskrift (TEK). TEK er minstestandarden. Det vil si at det som hovedregel ikke er lov til å bygge med en dårligere kvalitet, skriver kommunen.

Sluttbrukeren rammes

Sluttbrukeren (den som til enhver tid eier, leier eller oppholder seg i bygget) er ofte den som rammes dersom bygget har feil kvalitet. Oppdages ikke feilene, kan det innebære at feilen medfører skade for den enkelte eier, både av personlig og økonomisk art eller ved tap av menneskeliv, skriver kommunen.

Oppdages feilene, må de rettes opp. Dette kan innebære en økonomisk og personlig belastning for den som eier leiligheten eller bygningen.

– Både for samfunnet og sluttbrukeren er det viktig at feil oppdages på et tidligst mulig tidspunkt. Jo tidligere feil oppdages, jo billigere og lettere er det ofte å rette de opp. Ved at kommunen nå innfører uavhengig kontroll på både prosjektering og utførelse av brannsikkerhet, håper vi å oppnå at byggene får riktig kvalitet før de tas i bruk.

De foretakene som skal utføre arbeid i forbindelse med byggesaken må erklære ansvar. Ved å erklære ansvar innestår det ansvarlige foretaket for at det har de nødvendige kvalifikasjoner og at arbeidet utføres i tråd med regelverket og teknisk forskrift (TEK).

Ansvarssystemet er basert på tillit. For å sikre at ansvarssystemet fungerer og at minstestandarden sammen med vilkårene i tillatelsen overholdes, må det føres tilsyn og kreves uavhengig kontroll.

– Viktig

Sandnes og Stavanger er blant kommunene som allerede er i gang med å kreve uavhengig kontroll i alle prosjekter.

– Det er viktig at også Kristiansund kommune tar innbyggernes sikkerhet på alvor og innfører nye rutiner for å sikre riktig kvalitet i byggverkene når det gjelder brannsikkerhet.