Ragnhild Helseth, 2. kandidat Venstres stortingsliste, Møre og Romsdal

Klimameldinga ble lagt fram fredag 8. januar av regjeringen. Denne stortingsmeldinga varsler regjeringens klimapolitikk for de kommende 10 åra. Med Venstre ved roret viser vi vei for hvordan vi skal få ned klimautslippene og slik berge naturen og sikre levekår for mennesker, dyr og planter. Vi skal ut av klima- og naturkrisa!

For meg som andrekandidat på stortingslista for Venstre i Møre og Romsdal, er klimasaken den viktigste for kommende periode. Menneskeskapte klimautslipp skal møtes med menneskeskapte klimaløsninger. Derfor er denne stortingsmeldingen «Klimaplan 2021-2030» så viktig som setter årlige mål med konkrete tiltak.

Det er et historisk taktskifte vi nå ser i norsk klimapolitikk. Klimaplanen legger hovedvekta på ikke-kvotepliktig sektor, det vil si utslipp fra transport, jordbruk, bygg og deler av utslippene fra industri og olje- og gassvirksomheten. Den omhandler også EUs kvotesystem der det meste av utslippene fra industri og olje- og gassvirksomheten inngår. Planen tar i tillegg for seg CO2-opptak og klimagassutslipp fra skog og arealbruk.

Vår politikk fungerer

De norske klimagassutslippene er nå på sitt laveste nivå på 27 år. Venstre har vært forkjemper for politikken som har ført til disse klimagasskuttene, blant annet gjennom elbilfordelene, grønn skipsfart, og støtte til innovasjon og utvikling av teknologi. Nå trenger vi å øke takten i klimapolitikken. Vi ser at vår politikk fungerer. Venstre vil styrke klimapolitikken for å sørge for at vi når våre klimamål.

Venstres stortingsprogram for perioden 2021-2025 setter klimakampen i høysetet. Vi skal kutte i utslippene, men vi skal ikke kutte i utviklingen.

Næringslivet har allerede sagt at de ønsker strengere krav for en grønn omstilling og signaliserer at de er positive til klimaplanen.

Det settes krav om at offentlige tjenestebiler i kommunene skal være nullutslippsbiler. Mange kommuner er allerede i gang med å innfri dette gjennom framsynte kommunepolitikere sine vedtak.

Infrastruktur for ladestasjoner er alt under utbygging utover landet, dels ved at markedet ivaretar denne utbyggingen, dels ved at staten direkte går inn å gir tilskudd der det er nødvendig slik som for flere steder i nord.

Grønt og rettferdig

Venstre sier vi i sitt Stortingsprogram, som skal opp til endelig partipolitisk behandling til våren, at vi vil ha en grønnere og mer rettferdig skattepolitikk. Vi vil øke avgiftene på klimagassutslipp og forurensing på den ene siden, og redusere skatten for personer og bedrifter på den andre siden. Vi vil ikke øke det totale skatte- og avgiftsnivået. Venstre vil ha et samfunn der skattebyrden oppleves rettferdig. Derfor er vi opptatt av at skattesystemet er både omfordelende og bidrar til grønne og verdiskapende valg.

Det blir opp til flertallet på Stortinget å vedta de årlige statsbudsjettene slik at de sikrer nødvendige midler som fordeles gjennom skatte- og avgiftspolitikk, bevilgninger som sikrer en rettferdig grønn omstilling og som gjør at det totale skatte- og avgiftstrykket ikke blir endret.

Tar ansvar

Allerede første dag plana legges frem, kommer opposisjonen med kritikk blant annet om at det ikke følger midler med. Til det er å si at en stortingsmelding sier hva regjeringa vil gjennomføre. Vi håper det blir bred tverrpolitisk tilslutning. Det er opp til partiene på Stortinget om de vil si ja til å være med på ambisjonene i fremlagte klimaplan.

Vi skal løse klima- og naturkrisen, og det fordi vi tar ansvar for naturen og for friheten til de som kommer etter oss. Vi er den første generasjonen som opplever klimaforandringene, og den siste som har muligheten til å stanse dem. Klimaløsninger er menneskeskapte. Vi skal kutte utslipp samtidig som vi tar vare på naturen.