I årets sykehustale ber Kjerkol sykehusene om å vurdere utfasing av enkelte behandlingstilbud og -metoder.

– Jeg vil be sykehusene se på hva de kan gjøre mindre av, sa hun fra talerstolen på sykehuset St. Olav i Trondheim.

Må stramme inn

I talen slår Kjerkol fast at sykehusene må stramme inn økonomien i 2023 for å håndtere økte priser og lønninger. Det betyr at større investeringsprosjekter og vedlikehold kan måtte utsettes.

Fire helseforetak budsjetterer allerede med underskudd i år, mens nesten alle de andre budsjetterer med et langt svakere resultat enn planlagt.

Budsjettkuttene rammer blant annet Norges største sykehus Oslo universitetssykehus (OUS) hardt.

På kvinneklinikken kuttes 30 årsverk, 40 på barne- og ungdomsklinikken og 80 årsverk for psykisk helse og avhengighet, skriver NRK.

Ifølge Avisa Oslo kan det innebære at to til fire fødestuer ved OUS må stenge.

Tre hovedmål

Regjeringens tre hovedmål for spesialisthelsetjenesten ligger derimot fast, ifølge Kjerkol.

Disse er prioritering av psykisk helse og rus, styrking av forskning, innovasjon og kompetanse og forbedret kvalitet og pasientsikkerhet, samt å sørge for rask tilgang til helsetjenester.

– I år er målet at gjennomsnittlig ventetid ikke skal øke sammenlignet med i fjor, og på sikt skal ventetidene ned, lover Kjerkol.

Hun vil også at sykehusene skal gjennomgå finansieringen av fødetilbudet. I dag taper mange sykehus penger på ukompliserte fødsler.

– Fordi det har kommet kritikk fra faglig hold, vil jeg be sykehusene se på finansieringen av fødselsomsorgen for å sikre at inntekts- og budsjettmodeller understøtter tjenesten på ønsket måte, sa Kjerkol i sykehustalen.

I dag får fødeavdelinger penger etter hvor mange fødsler de har. Kompliserte fødsler med inngrep som keisersnitt gir mer penger enn såkalt naturlig fødsel uten inngrep.

Organisasjoner som Barselopprøret og Jordmorforbundet har i lengre tid kritisert denne ordningen. De mener at konsekvensen er at føde- og barselavdelinger ofte må kutte i budsjettene.

Kritisk til vikarbruk

Samtidig er hun sterkt kritisk til den økte bruken av innleid arbeidskraft i helseforetakene.

– Sykehusene må bli langt mindre avhengig av bemanningsbyråer og innleide vikarer. De betaler mer for samme type fagfolk gjennom byråene enn om de hadde vært ansatt på sykehuset. Det må vi få slutt på, sier Kjerkol.

– Vi må investere i de fagfolkene vi har og ikke fordyrende mellomledd, sier helseministeren.

Hun understreker imidlertid at det vil være unntak fra regelen for å kunne drive sykehusene forsvarlig i hele landet.

Fagforbundet mener uansett at budskapet fra Kjerkol om vikarbruken er viktig. Leder Mette Nord sier hun er veldig glad for den innstrammingen og presiseringen som gjøres nå.

– Det er viktig at vi får bemannet sykehusene våre med hele faste stillinger, sier hun til Dagsavisen.

Les også

Hun har tro på Helseplattformen: – Jeg fokuserer veldig på hvorfor vi gjør dette