I Senterpartiets program for Hustadvika kommune er overskrifta: Hustadvika Senterparti vil bygge samfunnet nedenfra. «Vi sier nei til sentralisering og ja til tjenester der folk bor. Vi vil ha et livskraftig næringsliv og et godt likeverdig offentlig tjenestetilbud i hele Hustadvika kommune», leser vi i programmet. Dette programmet fikk tilslutning fra 47,7 % stemmer i kommunevalget på Vevang.

Vevang skole ble nedlagt av et flertall i Eide kommunestyre i 2019 mot alle Senterpartiets stemmer i kommunestyret. Vårt håp var at et sterkt Senterparti kunne se betydningen av et bedre skoletilbud i ytre del av kommunen og slik ta i bruk de gode skolelokalene som er på Vevang, som del av en desentralisert skolestruktur i Hustadvika kommune.

Søkt om friskole

For å berge skolen i bygda ble det derfor samlet inn nødvendig kapital og søkt departementet om friskole. Etter en krevende søknadsrunde endte saken opp med at et flertall i Hustadvika kommune ikke anbefalte søknaden. Søknaden ble først avslått i Undervisningsdirektoratet, men etter klage omgjorde departementet fra avslag til ny behandling der det er krevd flere opplysninger og satt nye krav, for at søknaden om friskole kunne blir innvilget.

Det betyr at søknaden ikke er avslått, men at det kreves flere opplysninger og noen tiltak før saken sluttbehandles, får undertegnede opplyst hos saksbehandler i Undervisningsdirektoratet.

Styret er nå gått lei og orker ikke flere nye runder og deretter forplikte seg på å bestyre en friskole. De har på godt norsk gitt opp å drive friskole, på dugnadsbasis, på Vevang. Slik tanken var da skolen på Vevang ble nedlagt. Mitt syn har alltid vært at den lokale skolen, som vi har hatt i 146 år på Vevang, er kommunens plikt å drive. Som en vital del av skolestrukturen ville den bety en berikelse for ytre del av den nye Hustadvika kommune. Da det også drives 2-avdelings barnehage på Vevang, for ytre distrikt fra før. Både grunnskoleloven og FNs barnekonvensjon fastslår barn rett til skole i nærmiljøet. Denne retten kan ikke erstattes av busskjøring. Verken for skolebarna, foreldre eller for et aktivt skole og kulturmiljø i bygda.

Hustadvika Senterparti vil at «Vevang skole skal være tilgjengelig for aktiviteter for barn og unge, og skal være i kommunalt eie inntil skolestrukturen for Hustadvika kommune er avklart», kunne vi lese i Senterpartiets valgprogram. Det har vært holdt flere folkemøter på Vevang om gjenbruk av skolen, uten at det har kommet fram noen ønsker om bruk på kveldstid, som ikke kan dekkes selv om det er undervisning i skolelokalene på dagtid.

Forslag til skolestruktur

Det ble 5. februar 2020 sendt et innspill om gjenbruk av Vevang skole der det var forslag om å integrere Vevang skole i nykommunens skolestruktur og starte undervisning på Vevang for kommende skoleår innenfor eksisterende skolebudsjett og spare kr. 400 000,- i busskjøring på skolebarn fra Vevang. Den begrunna søknaden er verken bekreftet mottatt eller besvart fra kommunen, etter 3 henvendelser.

Hovedutvalg oppvekst ble derfor besøkt i møte i mars der lederen ga meg anledning til å legge fram saken og levere den over til den rette komiteen. Dette kravet var da underskrevet av 97 personer som alle bor på Vevang. Koronaen kom og ødela muligheten for at resten av de som bor på Vevang fikk underskrive skolekravet.

Krevde innbyggerinitiativ

På utvalgsmøtet 10. mars tolka kommunalsjef Odd Eirik Bergem skrivet fra Vevang som et krav med hjemmel i innbyggerinitiativ da han trolig mente at 97 underskrifter, selv i koronatider, ikke oppfylte lovens krav. Det er vel helst når en bygd søker overflytting til annen kommune at dette lovkravet brukes, for å hindre en slik søknad.

Søknaden underskrevet av 97 personer vart det etterlyst svar på 21. oktober. Grunnen til dette var at det fra Hustadvika kommune ble sendt melding om at møte i hovedutvalg for oppvekst, kultur og kunnskap som skulle holdes i oktober ble avlyst da det ikke var saker på saklista til dette møtet. I tillegg er Senterpartiets representant i formannskapet, fra Vevang, 6. april skriftlig, bedt om å fremme forslag om å ta opp saken i formannskapet.

Et klokt vedtak

Det vil slik være et klokt og framtidsrettet vedtak å starte opp igjen skolen på Vevang, som har vært bygdas samlingspunkt gjennom 146 år. Før sentraliseringsvedtaket ble gjort i Eide kommune. Bygda blør og den har ikke tid til å vente. Ei bygd uten skole blir ikke valgt av de som skal etablere seg. Husprisene faller fordi det ikke er så lett å omsette hus i ei bygd uten skole. Skolen er også limet i bydekulturen og aktivitet og dugnadsånd blir lett borte i ei bygd der skolen mangler. I ei bygd uten skole blir det stagnasjon, ingen tilflytting, barnetallet går nedover og aldringen overtar?

Etter valgresultatet bør folket på Vevang forvente at Senterpartiet i flertallskonstellasjon fatter et desentralisert vedtak i Senterpartiets ånd! Det vil være å starte opp undervisning i de ledige skolelokala på Vevang, så snart som mulig. Det vil være god Senterpartipolitikk i Hustadvika kommune!