Nye Molde kommunestyre har omgjøringsadgang for reguleringsplanen på Raudsand.

Avgjørelsene ligger på rekke og rad klare til å overkjøre lokaldemokratiet i Møre og Romsdal. Innsigelseskommunene Tingvoll, Gjemnes og Sunndal har fremmet en serie med tungtveiende miljømessige og samfunnsmessige hensyn som ikke har blitt tatt i betrakting av Nesset kommune eller av Fylkesmannen i Møre og Romsdal. Mekling er ikke foretatt, men er erstattet med et kort møte som er satt til den 11. desember.

Avgjørende beslutning om å legge et nasjonalt deponi på Raudsand kan komme i statsråd fredag 13. desember. Hvis beslutning fattes den 13. desember, vil ikke Kommunal- og moderniseringsdepartementet ha hatt tid til å vurdere det som fremkommer under møtet den 11. desember fra innsigelseskommunene. Dette innebærer at regjeringen med Venstre, KrF, Fremskrittspartiet og Høyre kommer til å treffe et vedtak som overkjører Nye Molde kommune og innsigelseskommunene. Representanter for åtte av ni partier i kommunestyret har bedt Kommunal- og moderniseringsdepartementet om å få reguleringsplanen tilbake til ny behandling, fra alle partier, unntatt Høyre. Kommer denne hastesaksbehandlingen av at Regjeringen vil unngå at Nye Molde kommune skal få behandle saken? Kommunalminister Monica Mæland, du må svare på hvorfor det haster å ta stilling til dette

Underminerer ikke Nesset

Rettslig sett kan Nye Molde kommunestyre allerede i dag omgjøre vedtaket om reguleringsplan fra Nesset. Nye Molde har slik omgjøringsadgang også for et lovlig fattet vedtak i Nesset. Omgjøringsadgangen for et forvaltningsorgan gjelder til vedtaket er endelig kommunisert til partene etter forvaltningsloven § 35, første ledd bokstav b. «Et forvaltningsorgan kan omgjøre sitt eget vedtak uten at det er påklaget dersom […] underretning om vedtaket ikke er kommet fram til vedkommende og vedtaket heller ikke er offentlig kunngjort».

Å omgjøre reguleringsplanen er dermed ikke noe uttrykk for at en underminerer Nesset kommune. Siden vedtaket ikke er endelig før det er stadfestet av departementet, har det heller ikke kommet fram til partene. Det vil si at det foreligger adgang til å omgjøre reguleringsplanen på kommunalt nivå.

Denne adgangen gjelder kun frem til Kommunal- og moderniseringsdepartementet har truffet vedtak i saken. Da er det ikke like enkelt prosessuelt sett for Nye Molde kommune å treffe nytt vedtak.

Har kompetanse?

Et rettslig spørsmål som er mye diskutert i Nye Molde er fra når Nye Molde tar over kompetanse i reguleringsplaner fra Nesset. Den seneste datoen for dette er 1. januar 2020 hvor Nesset er en del av Nye Molde. Det har vært reist tvil om Nye Molde har kompetanse til slik omgjøring før 1.1. Dette reguleres av Lov om fastsetjing og endring av kommune- og fylkesgrenser (inndelingslova), som setter klare regler i disse overgangstilfellene. I § 27 heter det:

Ǥ 27. Konstituering av nytt kommunestyre eller fylkesting

Når det er gjennomført val til kommunestyre eller fylkesting i løpet av september månad året før ei samanslåing eller deling som nemnt i § 3 andre ledd bokstav b, blir sett i verk, skal det nyvalte kommunestyret eller fylkestinget kallast saman til konstituerande møte innan utgangen av oktober månad. Leiaren av fellesnemnda kallar saman og leier møtet inntil ny ordførar er valt. Elles gjeld reglane i kommuneloven § 7-1 første til fjerde ledd om konstituerande møte o.a. i kommunestyre og fylkesting.

Funksjonsperioden for kommunestyra og fylkestinga i dei kommunane og fylkeskommunane som skal slåast saman, varer inntil tidspunktet for iverksetjing av samanslåinga eller delinga som nemnt i § 3 andre ledd bokstav b. Deira ansvar og fullmakter er likevel avgrensa til det som er nødvendig for å avslutte verksemda i dei eksisterande einingane.»

Kan omgjøre

Formuleringene er litt kronglete. Men det som er sikkert er at et avtroppende kommunestyre etter at valg er avholdt og det nye kommunestyret er konstituert, ikke har kompetanse til å vedta noe nytt utover det som er nødvendig for å avslutte «verksemda». Kompetansen for fremtidige avgjørelser i den nye kommunene ligger hos det nye konstituerte kommunestyret. Hvis ikke Nye Molde kommunestyre hadde hatt denne kompetansen hadde det ikke kunne vedta budsjett for 2020. Det er dermed klart at Nye Molde kommunestyre, uten å si at det er noe galt med vedtaket fra Nesset, har rettslig omgjøringsadgang fra den dagen kommunestyret konstituerte seg den 24. oktober.

Her ser alle partiene som er representert i Nye Molde kommune at vi har kompetansen til å omgjøre reguleringsplanen nå. Dette innebærer ingen kritikk av Nesset kommune, men sikrer en ny lokaldemokratisk behandling i Nye Molde kommune, i samarbeide med innsigelseskommunene på Nordmøre og i hele Møre og Romsdal fylke. Vi krever også svar fra Venstre, KrF og Fremskrittspartiet i Regjeringen hvorfor dere ikke bruker det flertallet dere har i regjeringen til å stanse denne saken midlertidig og sende den tilbake.