La meg først få presentere meg. Jeg er daglig leder for Sunnmøre MR-klinikk, forsker ved Akershus Universitetssykehus og tilknyttet NTNU Ålesund som førsteamanuensis. Jeg har tidligere jobbet ved fire andre universitetssykehus, alltid som forsker. Mitt spesialistområde er magnettomografi, eller «MR» som det kalles i dagligtalen og jeg har undervist i faget på både høyskoler og universitet.

MR er menneskehetens mest nøyaktige sykdom og skadefinner. Som man ser av knebildene (over) er den anatomiske gjengivelsen til MR fullstendig overlegen de andre mest vanlige bildediagnostiske metodene. Dette gjenspeiler også metodens overlegne evne til å finne patologiske endringer i menneskekroppen.

Kristiansund har to MR-maskiner. For å bli undersøkt i maskinen som står på sykehuset må man i dag vente minst 17 uker før du slipper til. Den andre, som en finner hos Kristiansund Røntgeninstitutt, kan du få time til dagen etter du har vært hos lege. Nesten alle på Nordmøre venter i 17 uker, og nesten ingen velger den korte ventetiden. Det er absurd, ikke minst fra et medisinsk og et samfunnsøkonomisk aspekt. Slik har det ikke alltid vært. Da helseforetakene ble opprettet bestemte en pragmatisk ledelse i Helse-Midt at alle bildediagnostiske ressurser skulle anvendes. I tiden før de private røntgeninstituttene fikk sine regionale avtaler hadde allmennlegene i Møre og Romsdal begrenset tilgang til et MR. På den tiden var ventetiden til et snevert antall MR undersøkelser på flere måneder.

Det beste tilbudet

MR-tilbudet fra Medi3 og Sunnmøre MR-klinikk i Ålesund, samt Kristiansund Røntgeninstitutt, endret situasjonen i Møre og Romsdal fra å være landets dårligste MR-tilbud til å være det beste. Dette målt utfra hvilke type MR-undersøkelser som ble tilbudt og pasientenes ventetid. Det var disse aktørene som reduserte ventetiden til 2 uker ved å tilby tjenestene 7 dager i uken, gjerne med doble skift. Dette er en gullstandard ingen offentlig helsetilbyder har vært i nærheten av i tiden etter 1996 da MR først kom til fylket. De private ga pasienter en så tidlig som mulig korrekt diagnose som igjen la forutsetningen for adekvat medisinsk oppfølging. Lokale leverandører med lokalt eierskap sørget i perioden 2003 – 2018 for at tusenvis pasienter fikk en raskt og riktig diagnose, kom så raskt som mulig tilbake i arbeid og med dette sparte samfunnet for store sosiale kostnader.

Ettersom Møre og Romsdal, ved å anvende tre private lokale helsebedrifter, hadde et av landets desidert beste helsetilbud, sier enhver fornuft at man konsentrerer seg om det som ikke fungerer, og lar det som fungerer være i fred. Men slik tenker ikke fagavdelingen i Helse Midt-Norge. I 2018 bestemte man seg for at det var mer fornuftig å la ca. 4000 MR-pasienter fra Nordmøre stille seg i den allerede lange køen til MR-maskinen ved lokalsykehuset i Kristiansund eller bruke en dagsreise til Ålesund. At dette svært ofte er pasienter med store smerter var uten betydning for fagdirektøren som uttalte at dette var en fullgod løsning og rimeligere enn tidligere løsninger. Dette til tross for at helseforetaket bare noen få år tidligere gjennom et konsulentfirma hadde konkludert med at den eksisterende løsningen med et privat senter i Kristiansund og et tilsvarende tilbud i Ålesund var totalt sett langt rimeligere enn kun et tilbud i Ålesund.

Nå to år etter avgjørelsen vet vi hvordan dette har gått. Aleris som fikk avtalen har generelt mer enn doblet ventetiden, og dette til et smalere tilbud enn det de tidligere private avtalepartnerne hadde tilbudt. Og fra Nordmøre har det ikke blitt sendt 4000 pasienter per år, men noen få hundre. For Nordmøre har overgangen fra Kristiansund Røntgeninstitutt til Aleris vært den fiaskoen vi som har årelang erfaring sa ville skje, skjedd.

Manglende handlingsevne

I forbindelse med pandemiens inntreden i Norge i mars i år sendte Sunnmøre MR-klinikk allerede 17/3 en henvendelse til det regionale helseforetaket. I dialogen som fulgte påpekte vi at landets røntgenavdelinger var alle på sparebluss og at pasienter som burde vært undersøkt ikke ble undersøkt. Vi tydeliggjorde at Møre og Romsdal var i en unikt heldig situasjon som eneste fylke i landet med to private MR-tilbud som begge hadde betydelig ledig kapasitet. Vi formidlet også at skulle man unngå den historisk lange ventetider til MR, måtte disse tilbudene umiddelbart tas i bruk.

I stedet for å anvende seg av denne ledige kapasiteten var svaret fra helseforetaket at «vi følger situasjonen nøye» og «har god oversikt». Som følge av denne manglende handlingsevnen er MR-ventetidene til alle sykehusene i fylket nå mer enn tre måneder, i Kristiansund og Ålesund mer enn fire måneder.

Blir avviklet?

P.g.a manglende anvendelse av Kristiansunds andre MR-maskin er det ikke usannsynlig at i juli blir Kristiansund Røntgeninstitutt avviklet. Det samme kan fort skje med Sunnmøre MR-klinikk. Det er lett for oss på innsiden å legge skylden for dette på en fagavdeling som har knefalt Aleris ved å gi firmaet monopol innen bildediagnostikk i 8 år, samt hentet to sykehusdirektører fra samme selskap. Men for Nordmøres del er det høyst betimelig å spørre hvorfor rekvirentene, dvs. leger og kiropraktorer, nå i to år har sittet rolig og sett at et glimrende helsetilbud er blitt gjort dårligere uten noen form for reaksjon mot helseforetaket. Politikere som ikke evner å se at i noen sammenhenger er private helsetilbud langt rimeligere og bedre enn det offentlige er en godt kjent med, men verre er det at politikere på høyresiden nå etter all sannsynlighet ikke klarer å forhindre nedleggelsen av et av Kristiansunds beste helsetilbud, selv med regjeringsmakt.

Og til slutt, journalister i Tidens Krav. Dette er tidspunktet for å endre fokuset litt vekk fra sykehuset og skrive noen ord om det unikt velfungerende helsetilbud som byen har hatt i over mer enn 20 år. Klarer dere å bidra til at tilbudet ikke legges ned så har dere gjort regionens innbyggere en betydelig helsetjeneste.

Dr. Philos Kjell-Inge Gjesdal, medisinsk fysiker