Fagforbundet krever at Møre og Romsdal fylkeskommune må utvide fagskoletilbudet i tråd med behovet i samfunnet. I dag finnes det ikke fagskoleutdanning for barne- og ungdomsarbeiderne gjennom fylkeskommunen.

Lov om høyere yrkesfaglig utdanning (fagskoleloven): §3 «fylkeskommunen skal sørge for at det tilbys akkreditert fagskoleutdanning i samsvar med behovet for kompetanse lokalt, regionalt og nasjonalt»

Et slikt manglende tilbud vil ikke dekke utfordringene samfunnet står ovenfor.

Stadig flere barn i barnehage og skole har særskilte behov og havner under enkeltvedtak. Noe som fører til at medlemmene våre har sterkt behov for å øke sin kompetanse. Dette for at de gjennom sin hverdag i skolen og barnehagen skal kunne ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og etikk som grunnlag for allsidig utvikling.

Siden 2005 har antallet med minoritetsspråklige barn i barnehage tredoblet seg, dette fører til flere utfordringer for å forstå, utvikle og integrere kulturen inn i barnehagen. Vi trenger derfor flere varme hender med en utvidet kompetanse innen Arbeid med språk flerspråklige og flerkulturell kompetanse.

Vi kan også vise til mange av de sakene man har kunnet lese om i media det siste året hvor det står beskrevet hvor stort trykk det har vært og er på PPT-tjenesten i kommunene. Det vil jo og være en indikator som tilsier at det vil være en økning av barn med særskilte behov av ulik karakter i barnehagene og skolene.

Dessverre ser man ofte at mange av disse barna ikke får den faglige kompetansen de har behov for og krav på, det blir grunnet i mangel på rekruttering.

De som får bistand via PPT, er bare en del av barna. Og man ser bort fra de barna som er uten diagnose eller vedtak som det ikke frigjøres ressurser til, men som av ulike årsaker har behov for ekstra oppfølging. Dette kan være barn med psykiske, emosjonelle, fysiske, konsentrasjons, adferds – vansker og barn som opplever omsorgssvikt.

Dersom man tidlig nok har kunnskap nok til å gripe fatt, og gi hjelp i disse gruppene sammen med de som allerede har blitt fanget opp, vil det føre til en positiv effekt i forhold til samfunnsøkonomien.

Kompetansekartlegging i barnehagene (GLØD-prosjektet) har avdekket stort behov for mer kunnskap om barn med særskilte behov.

Fagforbundet krever at fagskoleutdanningene Barn med særskilte behov og Arbeid med språk, flerspråklighet og flerkulturell kompetanse blir prioritert, og satset på i Møre og Romsdal fylkeskommune for å gi våre medlemmer nok kunnskap til å yte tidlig innsats og gi barna de jobber med bedre sjanser for å klare seg godt videre i livet.