Norsk forening for slagrammede (NFS) Molde og omegn fikk i slutten av oktober kjennskap til forslag om at Mork Rehabiliteringssenter skal flyttes til DPS sine lokaler, Volda sjukehus og at antall plasser skal reduseres . Vi har før dette ikke hørt noe om denne saken og opplever at det har vært lite åpenhet om denne prosessen, vi kan ikke se at brukermedvirkning er ivaretatt. Dette er skremmende og bekymringsfullt!

Vi takker for at sjukehusdirektør Øyvind Bakke m fl tok seg tid til et orienteringsmøte 18. november. De fleste som representerer brukerne opplevde at saken var kommet altfor langt og at det fram til nå ikke er tatt hensyn til brukermedvirkning.

NFS er svært bekymret over forslagene som har kommet fram. Vi har store vansker med å se at dette vil utgjøre stor reduksjon i kostnadene da DPS-bygget også må pusses opp og tilrettelegges for å tilfredsstille kravene til et rehabiliteringssenter. Her blir det to institusjoner som skal bytte sted og lokaliteter.

Mister uteområder

Hvorfor skal DPS flytte til nye lokaler og ikke Mork? Hvis kostnadene i forhold til utbedring av Mork Rehabiliteringssenter blir urimelig store, hvorfor kan ikke Mork få nye lokaler?

Vi er også bekymret for at Mork vil miste uteområdene som har stor betydning både for pasienter, pårørende og ansatte. Her kan alle bevege seg ute med alle typer hjelpemidler uten å bli utsatt for trafikk og støy. Et slikt uteområde, som finnes på Mork, er unikt og betyr mye for rehabiliteringen, trivselen og er med på å forbedre den psykiske helsen. Flesteparten av pasientene som har rehabiliteringsopphold kommer fra sykehusopphold. Det er svært viktig for et godt resultat at pasientene får oppleve et annet miljø. Området rundt sykehuset er dårlig tilrettelagt for mennesker med nedsatt funksjon og vil aldri kunne måle seg med omgivelsene ved Mork Rehabiliteringssenter.

Stor betydning

For mange av brukerne ved Mork er det ikke snakk om opphold på 3-4 uker, noen har opphold på 3-4 måneder og mer. Det ble sagt på møtet den 18.11. at det vanligvis er en gang i livet man har behov for spesialisert rehabilitering. Dette stemmer ikke for slagrammede, det er noen som i mange år og kanskje resten av livet har behov for rehabilitering i spesialisthelsetjenesten.

Mork Rehabiliteringssenter har i en årrekke hatt stor betydning for de med store skader fra hele fylket. Dette gjelder spesielt for mange som får hjerneslag og for andre med hjernesykdommer, men også mange med andre diagnoser har opphold her. Mork er kjent i hele landet for sine gode resultater, trivsel blant pasientene og høg faglig kompetanse.

Lav dekning

Vår helseregion har siden 2005 hatt betydelig større reduksjon av døgnplasser enn de andre helseregionene. Fylket har også lavere dekning av døgnplasser i de private rehabiliteringsinstitusjoner

Da vi vet at det finnes for få rehabiliteringsplasser i spesialisthelsetjenesten i vårt fylke, er vi svært bekymret for fremtidens tilbud. Opptrening av funksjon etter store skader krever kompetanse på et spesialisert nivå, dette kan ikke ivaretas i kommunene. I tillegg er vi kjent med at de fleste kommunene i fylket har få eller dårlige tilbud og mange steder betyr dette oppbevaring ikke rehabilitering. Mange slagrammede får kognitive vansker, disse har få eller ingen tilbud i sine kommuner. NFS Molde og omegn har i høst blitt inviterte av Nevrologisk avd. Molde sjukehus til å være med i et prosjekt om «Nettbasert kognitiv rehabilitering etter hjerneslag».

Har for få plasser

Fra våren 2017 til desember 2019 gjennomførte NFS Molde og omegn prosjektet «Slagrehabilitering i et livsløpsperspektiv». Dette i samarbeid med professor Turid Aarseth, Høgskolen i Molde og nevrolog Guttorm Eldøen, Nevrologisk avdeling Molde sjukehus og tidligere helsesjef Henning Fosse i Molde kommune. Dette var en spørreundersøkelse blant NFS- og Afasi-medlemmene i vårt fylke og etter hvert NFS-medlemmene i hele landet. Det ble bl.a. spurt om hvordan slagrammede var fornøyd med rehabiliteringen de hadde fått. Svarene var entydige. I kommunene var det lite eller ingen hjelp å få. Bare 33 % var fornøyde med oppfølgingen i hjemkommunen. Tilsvarende tall for opphold i rehabiliteringsinstitusjon var 71%.

Med bakgrunn i viktigheten av tidlig og god rehabilitering kan ikke antall plasser i den spesialiserte rehabiliteringen reduseres. Vårt fylke har allerede for få plasser, Aure Rehabiliteringssenter med sine 5 døgnstilbud er ikke tilrettelagt for slagrammede.

Tidlig behandling øker sjansene

Forskning viser at tidligst mulig aktiv behandling og rehabilitering øker sjansene for at slagrammede gjenvinner tapte funksjoner. Treningen må gjennomføres hyppig og flere ganger i døgnet. Med bakgrunn i bedre behandling på sykehus og kortere liggetid er det nødvendig at helsetjenesten sikrer gode rehabiliteringstilbud. Mange med hjerneslag og sammensatte behov krever rehabilitering i spesialisthelsetjenesten og langvarig oppfølging. Antall plasser kan ikke reduseres mer enn hva som allerede har skjedd de siste årene. Det blir feil å vise til at det hittil i 2021 har vært et belegg på under 80 % , vi mener at dette i hovedsak skyldes pandemien.

Det hevdes at ved å flytte Mork Rehabiliteringssenter til sykehuset i Volda vil brukerne komme nærmere fagekspertene. I vår datatekniske tid vet vi at kontakten mellom lege, andre fagpersoner og pasient ikke behøver å være vanskelig, selv om det er geografisk avstand.

Det som nå er foreslått er svært bekymringsfullt for de som i fremtiden får alvorlige hjerneslag og andre med behov for spesialisert rehabilitering. Vi ber om at de som skal bestemme ikke bare tenker økonomi med en usikker og tvilsom gevinst. Det er mange mennesker som plutselig får hverdagen endret og som er avhengige av god rehabilitering og trivsel i trygge omgivelser både inne- og ute.