I Surnadal kommune har vi bred enighet om at investeringer i eldreomsorg er viktig. Derfor har alle tatt godt imot Husbankens spleiselag. Nå ønsker regjeringen å fjerne denne muligheten. Dette vil koste Surnadal kommune 20 millioner ekstra hvis vi går videre med planene om 15 nye omsorgsboliger. Dette vil også gi store økonomiske konsekvenser for videre investeringer i helsehus. I Trondheim kommune sier finansdirektøren at endringen vil påføre kommunen 1,1 mrd i økt låneopptak. Ingen hadde sett for seg full stopp i spleiselaget mellom kommune og stat.

Tilskudd til sykehjemsplasser og omsorgsboliger er god politikk for de utfordringene kommune-Norge står overfor. Kommunene trenger insentiver og hjelp fra staten for å få fart på nødvendige investeringer i møte med den demografiske utviklingen. Det var Jens Stoltenberg i sin tid som statsminister som frontet denne ordningen i forbindelse med valgløftet om 12.000 nye sykehjemsplasser. Tilskuddene skulle få fart på utbyggingen og hjelpe oss i prioriteringene. Tilskuddet har bred politisk støtte, overlevd flere regjeringer og stått stødig gjennom flere kriser.

Politisk kinderegg

For en kommune som Surnadal har omsorgsboliger vært et politisk kinderegg.

Vi ønsker en politikk som gjør det mulig å planlegge for egen alderdom. Planlagte omsorgsboliger ligger sentrumsnært, nabo med legekontoret, er tilrettelagt for eldre og kan gi spart reisetid for hjemmehjelp. Kanskje stoppeklokka kan legges bort noen minutter. Det gir en mulighet for eldre som i dag sitter med lite egnede hus og ønsker seg et sosialt bofellesskap, til å ta grep for å kunne klare seg selv. De har muligheten til å gå på butikken eller møtes for en kaffekopp uten å være avhengig av skyss. De kan sammen med flere gå en tur på de tilrettelagte turstiene som nå planlegges langs elva. Kanskje gir det bedre helse også. For mange vil omsorgsboliger gi en bedre alderdom.

God boligpolitikk

Omsorgsboliger og leiligheter på Skei er også god boligpolitikk. I et brennhett boligmarked og mangel på både tomter og boliger, vil leiligheter på Skei frigjøre eldre eneboliger for ungdom i etableringsfasen. Det at eldre får muligheten til å flytte til en omsorgsbolig eller leilighet, åpner opp for at ungdom kommer inn på boligmarkedet, pusser opp og vi forhindrer at boligmassen i bygda forringes. Det gir et mer dynamisk boligmarked hvor får egnede boliger for innbyggere i alle aldre og etter alles behov.

Det som har gjort dette mulig er de gode tilskuddsordningene hvor Husbanken dekker 45% av investeringen. I 2023 dekker de ingen ting. Ingen ting! Politikere må veie investeringer opp mot hverandre, og ofte må nødvendige investeringer velges bort. Når tilskuddet fjernes, må eldreomsorg i større grad veies opp mot andre investeringer. Enten må vi bruke 20 millioner mindre på noe annet, eller så må vi vente til vi igjen får politikere som kan vekke liv i tilskuddet.

Føler oss lurt

Nå har dagens regjering i god tid varslet stramme budsjett som en konsekvens av at eldrebølgen må prioriteres. Når de til slutt legger fram budsjettet, så tar de bort støtten til helt nødvendige investeringer for å møte denne bølgen. Mange følger seg lurt. Særlige når det kommer uten signaler og vi har kommuner som lenge og grundig har jobbet med planlegging ut ifra tilskuddene. Mange må nå gjøre om på nødvendige og godt utarbeidede planer.

Helse- og omsorgsminister Kjerkol (AP) uttalte senest i juni, på Storbykonferansen for eldreråd, at «Vi skal også sørge for investeringstilskudd til kommunene så de kan etablere tilstrekkelig med sykehjemsplasser, trygghetsboliger og heldøgns omsorgsplasser til innbyggerne sine». Nå sier hun til Kommunal Rapport at «Hovedregelen er at kommunale oppgaver skal finansieres gjennom de frie inntektene», som begrunnelse for at tilskuddene stoppes. Det er ingen økning i frie inntekter som veier opp for dette. Økningen i frie inntekter er mindre enn tilskuddene som nå er stoppet, og økningen i frie inntekter er begrunnet med kostnader i forbindelse med mottak av flykninger.

Dårlig politikk

Håpet er at opposisjonspartiene og lokalpolitikere fra regjeringspartiene sier klart ifra at dette er dårlig politikk. For det er det! Dårlig politikk! I budsjettforslaget fra regjeringen er det flere prioriteringer som haster langt mindre enn eldreomsorg. Skipstunnel, flytting av flyplassen i Bodø og elektrifisering av sokkelen kan legges i en skuff. I perioder med press i økonomien er det viktig å finne områder med ledig kapasitet. Norge har ingen mangel på penger, det er kapasiteten i økonomien som er problemet. Byggebransjen melder om færre oppdrag, en tøff vinter i vente og det er en redsel for permitteringer. Full stopp i kommunale utbygginger forverrer denne redselen. Mye tyder på at det i 2023 vil være kapasitet i byggebransjen, og da er stopp full stopp feil medisin.

I årene som kommer må eldreomsorgen tas på alvor, og da trenger kommunene forutsigbare rammer og økonomiske insentiver.

Les også

Store økonomiske utfordringer i Surnadal kommune