Idrettsplassen i Clausenenga og styret i «Idrett må bestå!»

Du trodde kanskje vi hadde glemt foreninga vår, du? Bare fordi det har vært litt stille fra oss en stund? Vi har ikke det, vet du. Vi er fremdeles her og jobber på, vi!

Og i Nidar-reklamens ånd var vi den 31. mai samlet i lokalene til Skipshistorisk Selskap for å diskutere og planlegge. De som var tilstede: Jørgen Strand, Eva Løkvik, Sverre Moe, Jan Louis Myklebust og undertegnede, Agnes Nordahl.

Den 6. mai hadde styrelederen i Kristiansund Idrettsråd, Henning Meese, et innlegg i TK, der han konkluderte at «Atlanten veier tyngst» hvis presset på kommuneøkonomien gjør det umulig å realisere en fullverdig Atlanten stadion. Det har også vært andre uttalelser fra politikere og rådmann som har utløst en reaksjon hos oss i «Idrett må bestå!» Hva er det som skjer nå??

Det er tre faktorer som gjør seg gjeldende i denne saken: 1) Det historiske; en folkelig aktivitet som har foregått i mange år med lek og idrett og 17. mai-feiringer for alle 2) Betydningen av et friområde for barn og unge til organisert og uorganisert idrett og lek og 3) Det formelle i saken: Kan man selge et kommunalt friområde for å finansiere en ny stadion?

Det eksisterer rikspolitiske retningslinjer for barn og unge med hjemmel i plan- og bygningsloven. Det skal forhindres at lekearealer betraktes som reservearealer for utbyggingsformål. Det er strenge regler for omregulering av slike områder som Idrettsplassen. Nærmiljø er stikkordet. Barn har begrenset aksjonsradius og bør ha leke- og aktivitetsmuligheter som kan nås til fots og på sykkel.

Vi tror ikke Atlanten Stadion vil være en fullgod erstatning for den uorganiserte leken som Idrettsplassen tilbyr. Derimot er Atlanten et prosjekt som skal realiseres på bekostning av Idrett! Byens befolkning vil reagere negativt på dette.

Vi vil fortsatt kjempe for at «Idrett må bestå!» Steg nr. 1 i denne prosessen vil være en presentasjon som legges fram for Hovedutvalget for Skole, Barnehage og Kultur.