Jeg hadde et innlegg i flere medier 27. januar der jeg kritiserte ledelsen i Helse Midt-Norge og ved St. Olavs hospital for manglende forberedelser og endringsledelse i forarbeidet til å ta i bruk Helseplattformen. Den gamle generalsekretæren i IKT Norge, interesseorganisasjonen for leverandører til blant annet helsetjenesten, har kommet med et motinnlegg så fullt av faktafeil at jeg blir nødt til å svare. Jeg er godt informert om prosjektet som leder for Samarbeidsråd for opsjonskommuner og har fulgt arbeidet tett i flere år. Min kritikk går ikke mot de ansatte, og vi skal ha stor respekt for at en slik omstilling er vanskelig og utfordrende å gjennomføre mens en skal opprettholde nesten full drift. Men det er et lederansvar å forberede de ansatte godt og gi dem arbeidsforhold som gjør at de kan lære å mestre et nytt system.

Staten garanterer

Hoff hevder at min motivasjon for å fremsnakke Helseplattformen er økonomisk betinget. Helseplattformen er del av den nasjonale e-helsestrategien og det har vært bred politisk enighet nasjonalt om prosjektet. Derfor har staten også garantert for at de kommunene som blir med i samarbeidet, ikke skal ta regninga for de som ikke deltar. Det er altså ingen «økonomisk katastrofe» om andre kommuner ikke blir med. Staten har garantert for dette.

Problemet er løst

Så omtaler Hoff «virkeligheten» som skal være uleselige pasientopplysninger og kritiserer både Helseplattformen og undertegnede for å skrøne. Det er riktig at hovedårsaken var at systemene til noen av fastlegene som skal utveksle meldinger med St. Olav ikke var oppgradert til gjeldende meldingsstandard i tide til Helseplattformen kom. Nå er problemet løst, men brukerfeil og etterslep kan ikke utelukkes. Dessverre er media mindre interessert i å fortelle om feil som er rettet.

Og apropos feil: hvor tar Hoff tallet 9.500 fra? Kan det være antallet henvendelser til Helseplattformens supportsenter, som har gått igjen som «feil» i flere medier?

Rammer ikke kommunene

Hoff hevder at teknologien er utviklet på 70-tallet. Selskapet Epic er vel omtrent på alder med Microsoft, men Epic-systemet oppgraderes fire ganger i året og er i bruk på 2.700 sykehus verden over. De siste årene er det blant annet rullet ut ved flere sykehus i Storbritannia. Selskapet har nesten 10.000 ansatte som stadig utvikler systemet og som nå har utviklet programvare spesielt for norske kommuner, godt integrert i den felles løsningen de skal ha med sykehusene.

Hoff hevder at budsjettet har sprukket, men prosjektet og selskapet Helseplattformen AS har ikke gått ut over sine rammer. Helse Midt-Norge får naturligvis økte utgifter fordi sykehusene utsetter videre innføring. Det skal ikke ramme kommunene.

Prøver ikke å skremme

Det er ingen som prøver å «skremme kommunene» med at det utdøende systemet Doculive går i svart. Doculive brukes ikke i kommunene. Det er et system som sykehusene til Helse Midt-Norge er siste brukere i verden av, og det vil ikke finnes lenger når alle sykehus er over på Helseplattformen. Kommunene skifter ut andre systemer hvorav noen også er utdaterte.

Hvis han med varslet gransking mener tilsyn med St. Olavs hospital, så bør han presisere det. Det er så vidt jeg vet ikke kommet fram noen alvorlige avvik i de sju kommunene som bruker systemet.

Les også

Helseplattformen: Arne Ingebrigtsen feilinformerer?

Les også

Helseplattformen og unnlatelsessynder

Les også

Hvorfor innfører vi en felles pasientjournal?