Planlegging av E-39 gjennom Batnfjorden har komme godt i gang. Møter, planverk og mye omtale av vegprosjektet og ikke minst silingsrapporten fra SVV, har fått øynene opp for hva denne veien vil ha å si for bygda. Det er særledes viktig at det blir gitt god og forklarlig informasjon til grunneiere og berørte parter. Men noen blir mer berørt enn andre. Og dette gjør folk utrygge for fremtiden:

A) - for jordvernet og landbruket (Gjemnes er en stor landbrukskommune)

B) - for grunneiere og innbyggere som mister sine hus og eiendommer

C) - for sentrumsutviklingen i kommunesenteret

D) - for næringslivet

E) - for kulturminner

F) - for viltforvaltning

G) - for friluftslivet

Må legge nok penger på bordet

Vegprosjektet er en styrt utvikling, hvor storsamfunnet forlanger en raskere og bedre veg, til bl.a. det nye sykehuset på Hjelset.

Det er mange plasser som opplever omlegging av vegstrekninger og vi ser hva som skjer, men nå er det kommet nærmere oss og vi kan se mye mer hva vegprosjektet vil ha å si for bygda og folket som bor og lever her.

Da må vi som politikere stå oppreist for våre innbyggere, slå ring om dem og stå på for de beste løsningene.

Storsamfunnet/regjeringen må ha råd til å legge nok penger på bordet til vegprosjektet, slik at vi får gjennomført den lengste miljøtunnelen. Tunnelen som skåner landbruket og jordvernet, hus og eiendommer til våre innbyggere og miljøet. Det må etterstrebes i planverket gode plasseringer av kryss og underganger.

Må øve press

Senterpartiet ønsker en positiv samfunnsutvikling av Batnfjorden og kommunesenteret. Fylkesledelsen i SP må øve press på Mørebenken for å oppnå bedre bevilgninger til dette vegprosjektet. Gjemnes SP forventer at regjeringen bevilger nok midler for å ivareta jordvernet, innbyggere som mister hus og eiendom, sentrumsutviklingen og næringslivet.

Rammer for prosjektet er 921 millioner 2021-kroner, og dette blir for lite for alle foreslåtte alternativer til vegtraseer.

Gjemnes kommune skal være attraktiv for bosetting og trivsel i alle aldre. Dette har kommunen gode forutsetninger for, men da må vi legge forholdene til rette. Vi må kunne stå rakrygget og leve opp til mottoet: «Trygt å leve, godt å bo».

Les også

Endå meir veg forbi Batnfjorden?

Les også

Finansiering av ny E39 oppover Batnfjorden