I hovedutvalg miljø, samferdsel og tekniske tjenester 8. september 2022, ble det enstemmig vedtatt å gå videre med ny veiløsning for gående og syklende i Fosnagata, med følgende tillegg: «I arbeidet med ny veiløsning bør det opprettes dialog med berørte aktører».

15. februar 2023 sendes det ut nabovarsel angående søknad om endring av tverrsnitt av Fosnagata, Astrups gate, Hollendergata og Stallbakken, med følgende tekst: Kristiansund kommune planlegger i forbindelse med Campus-utbygginga og utskiftning av VA-anlegg i Fosnagata, Astrups gate, Hollendergata og Stallbakken, å bygge opp gatetverrsnittet med bredere fortau og etablere sykkelfelt. Dette for å bedre fremkommeligheten for myke trafikanter. Det er i tillegg planlagt åpen overvannshåndtering i form av regnbed for å minske faren for oversvømmelser.

Dette ble distribuert til 42 mottakere, inkludert næringsdrivende i området. Og nevner ikke fjerning av flere titalls parkeringsplasser med ett eneste ord. Det må man studere vedleggene for å finne.

Et nabovarsel er uansett ikke dialog.

På seks måneder har man altså ikke klart å opprette dialog med berørte aktører, ifølge de jeg har snakket med.

Liten nytteverdi

For berørt, blir i aller høyeste grad de som driver næring- og servicevirksomhet langs Fosnagata.

Å fjerne korttids parkeringsplasser fra Fosnagata 7 (Ralf Skram) til Vågeveien 10 (Studenthuset), vanskeliggjør det for de som driver butikker og restaurant. Det er ikke byutvikling.

Ser man på den foreslåtte sykkelveien på vestsiden av Fosnagata, starter den altså med å krysse veien ved fotgjengerovergang ved starten av svingen rundt F13, og går frem til Vågeveien 7 (Loennechen-gården). Så er det stopp. Veibanen smalner inn der. Så det vil ikke være plass til sykkelvei.

Resultatet er at syklister vil fortsette å sykle videre. Og utfordringen vil være den samme som før. Nytteverdien er dermed liten, ser man Vågeveien i ett.

Sykkelvei på sjøsiden

Ser man på østsiden av Fosnagata/Vågeveien, vil sykkelveien gå sømløst fra Vågen-området frem til Johnsen-huken, hvor en må krysse veien for å sykle de siste 50 meterne av sykkelveien.

Og hva er planen videre? Fjerne alle parkeringsplassene fra Vågeveien 6 til 4 også?

Jeg mener det er mest fornuftig å finne en løsning for å etablere sykkelvei på østsiden (sjøsiden) av Vågeveien, sømløst fra Johnsen-huken til Piren. Samt skrinlegge sykkelvei på vestsiden (hus-siden). Samt beholde kantparkeringen mellom Skram og Studenthuset.

Noe må gjøres

At noe må gjøres med skråparkeringen ved F13 og Spar, er fornuftig. Men også her er det mulig å omgjøre de til kantparkering. Det vil riktignok redusere antall plasser, men også redusere trafikale utfordringer med rygging ut i veibanen, samt gi bedre plass i området ved Campus. Alle disse plassene bør være korttids parkering.

Avslutningsvis kan jeg sitere Store Norsk Leksikon: «Dialog betyr også løpende kontakt eller utveksling av synspunkter. En god dialog mellom to parter er positiv kontakt mellom dem. Å gå i dialog betyr å innlede en forbindelse eller forhandlinger, ofte i håp om å oppnå forsoning eller oppklaring».