Atlanten stadion blir 40 millioner kroner dyrere enn planlagt. Det er ikke egentlig en overraskelse, men skaper et stort dilemma.

Kristiansund idrettsråd har over mange år jobbet sammen med både idretten og kommunen for å realisere nye Atlanten stadion. Det var derfor en gledens dag da bystyret i 2017 endelig ga grønt lys, ikke bare for de friidrettsinteresserte, men for hele idretten i regionen. Anlegget vil bli en viktig ressurs for skolene i byene, ulike idrettslag og også for den uorganiserte aktiviteten, som mosjonister og joggere. Med to oppvarmede løpebaner vil anlegget som ekstrabonus kunne brukes året rundt.

Men nå viser det seg altså at Atlanten Stadion ligger an til å bli 40 millioner kroner dyrere enn planlagt – og spørsmålet er hvordan budsjettsprekken skal dekkes inn. Kommunen utreder nå alternativene. Saken ble nylig utsatt i Hovedutvalget for skole, barnehage og kultur, men planlegges enn så lenge å få en politisk behandling i bystyret før sommeren.

Varslet katastrofe

Det har lenge vært klart at Atlanten stadion kom til å bli dyrere enn først budsjettert. Kommunen har vært i rettstvister knyttet opp mot håndteringen av massene på Atlanten, det har vært usikkerhet rundt hvordan reglene for merverdikompensasjon og tippemidler skulle tolkes og tekniske utfordringer har underveis også skapt kjente merkostnader. Så selv om prislappen samlet sett nok er et politisk sjokk, er det ikke grunn til å være veldig overrasket. Med bakgrunn i dette forfattet Idrettsrådet en uttalelse til saken, da den var til behandling i Hovedutvalget.

Der anbefalte vi på det sterkeste at det politisk vedtas en tilleggsfinansiering for sikre prosjektet, og at det gjøres uten at anlegget nedskaleres – det vil si bortfall av undervarme i løpebaner og redusert tribunestørrelse. Det man eventuelt sparer inn på slike grep vil være lite i forhold til størrelsen på budsjettoverskridelsen og ikke minst sett opp mot årlige besparelser i anleggets levetid. Dette må anses som et ukontroversielt budskap fra Idrettsrådet ...

Les også

Atlanten idrettsanlegg – et luksusproblem?

Les også

Idrett vs Atlanten

Les også

Nei til salg av Idrettsplassen

Det som imidlertid skapte litt oppmerksomhet, var at vi også pekte på salg av Idrettsplassen (Idrett) som en mulig finansieringskilde for å lande en fullskala realisering av Atlanten stadion. I lys av reaksjonene det har skapt, har det oppstått et behov for å klargjøre hva vi mener – og, enda mer, hva vi ikke mener.

Dilemma

Da planene for Atlanten stadion ble politisk behandlet i 2017, innstilte rådmannen på salg av Idrett som en del av finansieringen. Dette avstedkom umiddelbar politisk debatt, men i det endelige vedtaket stod likevel Idrett igjen som en del av planen. Tanken var at en fjerdedel skulle utformes som et moderne nærmiljøanlegg, men at det resterende arealet skulle klargjøres for salg. I bystyrevedtaket lå det også inne en ny kunstgressbane i tilknytning til Atlanten videregående skole, slik at CFK kunne samle all sin aktivitet i Folkeparken.

Til tross for at det foreligger et politisk vedtak om det, ønsker selvsagt ikke Idrettsrådet at Idrett blir solgt. Plassen har stor verdi for den uorganiserte idretten i byen og også for fotballklubbene som i dag bruker plassen til organisert trening (selv om de er tenkt kompensert for det).

I tillegg er det utvilsomt knyttet store sentimentale følelser til Idrett. Flere generasjoner i byen har vokst opp med plassen som en arena for idrett, høytid og lek. Det må anerkjennes at det har stor verdi for trivsel og tilhørighet, både for bymiljøet i og rundt Clausens gate og for Kristiansund generelt.

Men, hvis en presset kommuneøkonomi gjør det umulig å realisere en fullverdig Atlanten stadion, er også det et stort tap for idretten. Det er i det dilemmaet at Idrettsrådet faller ned på at Atlanten veier tyngst.

Når det er sagt: Hvis budsjettsprekken på Atlanten kan bli finansiert uten en realisering av Idrett, vil Idrettsrådet selvsagt applaudere det.