I fjor var 198 tingvollgjeldinger eldre enn 80 år – ca. 6,5% av befolkningen. I 2040 vil 198 ha økt til 753 dersom dagens 60-79-åringer fortsatt er i live og bosatt i Tingvoll. 6,5% er blitt til nærmere 25%! Vi snakker ikke om en eldrebølge, men om en eldreflom!
Har så politikerne i Tingvoll tatt innover seg den kommende eldreflommen? At prognosen for folketallsutviklingen i Tingvoll sier 350 personer over 80 år i 2040 (prognose basert på landsgjennomsnitt) mens en fremskriving av folketallet altså kommer frem til mer enn det dobbelte av prognosen. Virkeligheten vil nok havne ett sted mellom tallene!
Ett av elementene i den politiske flertallskonstellasjonens styringsplattform i Tingvoll, er realiseringen av kommunestyrevedtaket om bygging av en flerbrukshall, hvor det kommunale bidraget skal beløpe seg til 30 millioner kroner – hvilket ifølge rådmannens budsjettfremlegg betyr en årlig merkostnad på kr 5 millioner – midler som skal skaffes tilveie ved å reduser utgiftsbudsjettene for resten av kommunen med 5%. Siden helseområdene representere ca 34% av den kommunale aktiviteten, betyr dette at de svakeste gruppene – syke og eldre - skal fratas tjenester og «sponse» funksjonsfriske, unge mennesker med – i praksis kr 2 millioner årlig.

Statistikk kan lyve, men den prognosen som forteller oss at antall eldre over 80 år i Tingvoll vil øke med 43% - dvs. ca 150 personer, fra ca 200 personer i dag til 350 personer frem mot 2040, overdriver eller svartmaler ikke – heller tvert imot.
Dersom vi bruker tilgjengelig statistikk og prognoser så vil vi se at 30% av 80-åringene og 90% av 90-åringene vil ha behov for heldøgns omsorg. Dersom vi for enkelthets skyld forutsetter at veksten i antall personer skjer lineært innenfor alderssegmentet 80/90 og 90/100, vil Tingvoll kommune ved en netto gjennomsnittskostnad for heldøgns omsorg på ca. kr 635 000, få en økning i årlige netto driftskostnad fra kr 2,3 millioner i 2020 til kr 28,6 millioner i 2039
Så er det slik at en vesentlig del av dette vil kompenseres fra statens side gjennom rammetilskuddet – men å tro at statens vil ta hele regningen er å stikke hodet i sanden

Smertelige budsjettkutt, men vil ikke være med på lovbrudd

Vi kan analysere og diskutere tall og tallstørrelser, men det er neppe noen som tror at «eldreflommen» vil bedre den kommunale økonomien. Tvert imot – det forhold at en stadig større del av befolkningen havner i segmentet 80+ - stiller krav til politikere og ansatte om å arbeide smartere og treffe riktige valg.
I en situasjon hvor man må finne dekning for en reduksjon i eiendomsskatten på nesten kr 2 millioner, og hvor økningen i antall eldre over 80 år begynner å merkes og hvor både folketallsfremskrivninger og prognoser viser et fremtidig utgiftsbilde som vil kreve betydelig ressurstilgang – ikke ressurstapping – i en slik situasjon er det at Tingvoll kommune planlegger å bygge en flerbrukshall til kr 60 millioner og for å få dette til – å redusere driftsnivået innenfor heldøgns omsorg med ca kr 2 000 000!
Vi sov da kommunestyret besluttet å engasjere seg i byggeprosjektet.
Nå sover vi ikke!

Varsler økonomisk hestekur i Tingvoll – gir ingen garantier for at oppsigelser kan unngås

Vi vil oppfordre politikerne til å gi seg selv en tenkepause – til å spørre seg selv om hva som er viktigst: Et praktbygg for unge, friske idrettsfolk eller å sikre at eldre, pleietrengende får en verdig og trygg alderdom i den kommunen de gjennom et langt liv har bidratt til å gjøre til et godt sted å bo.
Den kjente: «Ja takk, begge deler» går ikke i denne sammenheng. Til de politikerne som vil snakke varmt om den løsningen vil vi si:
Dere har valgt!
Valgt en praktgave til inneidrettene samtidig som dere har fortalt oss hvor mye dere i praksis bryr dere om de eldres situasjon og fremtid i Tingvoll