Høyre holdt sitt landsmøte i helga 14.–16. mai der de blankpusset profilen sin fram til høstens stortingsvalg. Nå som vi forhåpentligvis i løpet av noen måneder kan få vaksinert den voksne befolkningen mot koronaviruset er det på tide å sette ytterligere søkelys på disse to store utfordringene: få flere folk i arbeid og klimakrisen. Mitt inntrykk etter landsmøtet til Høyre var derimot at de manglet de store vyene for å ta tak i disse viktige utfordringene. Mer av det samme virket å være mantraet.

Klassisk høyrepolitikk som å tillate sterkere alkoholholdig drikke i matbutikkene, dele inn elever i klasser etter hvor skoleflinke elevene er, videre svekke arbeidernes rettigheter (eller som Høyre så fint kaller det, oppmykning i Arbeidsmiljøloven) samt fjerne hele formueskatten på aksjer ble derimot vedtatt.

Kutt i formueskatten har vært Høyres store prosjekt i hele sin regjeringsperiode, der de har gitt de aller rikeste i Norge skattekutt i millionklassen. Statistisk sentralbyrå gjorde høsten 2020 en analyse som viste at de 1000 rikeste i Norge hver har fått rundt 1,5 millioner kroner i skattekutt ved Solberg ved roret. Ikke rart at velstående som Stein Erik Hagen og Christian Sveaas har bladd opp millioner til Høyres valgkamp.

Ser man de lange linjene på hva Høyre har prioritert i regjering så kan vi fortsatt hevde at historiker og høyremedlem Francis Sejersted har sine ord i behold: «Høyre har alltid fungert som et interesseparti for de bedrestilte i samfunnet».

Det er lett å glemme mange av de kuttene som Høyre har fått igjennom de siste årene i et stadig skiftene nyhetsbilde. Men samlet gir de en klar pekepinn på at Høyre prioriterer å gi skattekutt til de rikeste, men strammer inn for de av oss som har det vanskeligst. Under kommer en knippe av kutt og innstramminger som Høyre har fått gjennomført de siste årene:

  • Svekke arbeidernes rettigheter ved å endre arbeidsmiljøloven ved blant annet å åpne opp for utvidet bruk av midlertid ansettelser samt fjerne fagforeningers mulighet til å reise selvstendig søksmål om ulovlig innleie
  • Fjerne skattefritt sluttvederlag som rammet hardt eldre arbeidsledige
  • Kutt i fradrag for arbeidspendlere som blant annet rammer folk som bor i Distrikts-Norge som har lang reisevei til sitt arbeidssted
  • Kronisk syke mistet gratis fysioterapi
  • Kutt for barn med dårlig syn ved at det ble reduksjon i stønad til barnebriller
  • Kutt til barn med skjeve tenner ved at det ble reduksjon til stønad til tannregulering

Disse kuttene er det på tide å få reversert snarest. Høyres resept har dessverre medført at antall folk i arbeid, sysselsetningsandelen, har utviklet seg svakere i Norge enn andre industrialiserte land de siste årene. Det kanskje mest bekymringsfulle er at vi stadig får en større andel av unge voksne som faller utenfor arbeidslivet. I Høyres regjeringsperiode har antall unge uføre under 30 år blitt doblet til over 20 000, ser en på alle under 40 år er det nær en dobling til nesten 60 000 som nå er uføre. Her må det kraftfulle tiltak til og vilje til å tenke nytt. Det å få på plass en aktivitetsreform der en setter de unge i fokus med et helhetlig tilbud vil kunne være riktig vei å gå framover.

Menneskeskapte klimaendringer og global oppvarming er den mest alvorlige trusselen mot livsgrunnlaget på jorda. Allerede nå merker en klimaendringene i verden, selv om vi i Norge foreløpig har sluppet billig unna. Ekstremtørke, storflom og skogbranner øker i omfang. Havene forsures, Arktis smelter. Vi i Norge må også gjøre vårt ved å redusere våre klimautslipp kraftig de neste årene. Denne omstillingen gir også oss i Norge et spennende handlingsrom. Vi har en befolkning med høy kompetanse som kan ta del i det grønne skiftet. Dette gir mulighet til å skape mange arbeidsplasser. Norge bør lede an i utviklingen av de klimaløsningene verden trenger. Det er derfor viktig at det legges til rette for å lykkes med dette. Grep som kan gjøres er derfor å øke støtten til satsinger som karbonfangst, havvind, hydrogen, batteriteknologi, bioøkonomi og grønn skipsfart, blant annet gjennom å gjennomføre en skattereform slik at det blir mer attraktivt å investere i klimavennlige næringer.

Det er på tide å få en ny politisk ledelse som kan styre Norge. Det er på tide å sette trygt arbeid til alle øverst på dagsorden, få en sterkere velferdsstat som stiller opp for alle, og få en rettferdig klimapolitikk der vi kutter utslipp, men samtidig skaper flere arbeidsplasser.

Høyreregjeringen har nå i åtte år prioritert de som har mest fra før. Nå er det på tide at det blir vanlig folks tur. Jeg vil derfor oppfordre folk om å stemme for et regjeringsskifte. Jeg vil stemme på Arbeiderpartiet og få Jonas Gahr Støre som Norges nye statsminister.