Bør den nye barneskolen ligge på Goma der hvor kun 1/3 av barna som skal gå der bor, eller er det mer naturlig å velge Dalabrekka ettersom 2/3 av barna bor i nærområdene? Hva blir da det mest logiske valget?

Jeg har prøvd å følge med i den pågående debatten i TK om lokalisering av ny barneskole i Kristiansund. Dette er ingen enkel sak å forstå for menigmann, men heller ikke for byens politikere. Og som vanlig er det mye frem og tilbake. Det er lov å håpe på at kommunens administrasjon har laget et godt beslutningsgrunnlag for byens politikere.

To alternativer

Det er to alternativer det skal velges mellom. Dalabrekka skole og nytt bygg ved Røsslyngveien skole. Summen på den nye skolen er i størrelsesorden ca. kr 400 millioner kroner.

Begge alternativene er isolert sett gode og vil helt sikkert bli flotte, moderne og tidsriktige skoler. Alle partiene er nok samstemte i at byen trenger en ny skole for fremtidige generasjoner. Man bør vel se på en skolebygning i et «hundreårs perspektiv».

Noe som skurrer

Men det er noe som skurrer her, og som jeg ikke helt forstår.

Kommunedirektøren har innstilt på at den nye skolen bør bygges på Gomalandet. Men kun 1/3 av elevene som skal gå der, bor på Gomalandet. 2/3 av elevene bor i områdene Dalabrekka, Myra, Brunsvika og Karihola.

Blir det da logisk å bygge skolen på Gomalandet? Blir ikke skoleveien da svært lang for barna som f. eks bor ytterst i Karihola? En 7-8-åring vil med letthet kunne komme seg alene til Dalabrekka skole, men å gå fra ytterst ut i Karihola og til Røsslyngveien er nok i aller lengste laget for disse podene. Ikke alle har muligheten til å bli kjørt med bil. I så fall bør det vel legges opp til et kollektivtilbud for disse. I tillegg kommer trafikksikkerheten på vei til skolen.

Logisk brist

Med tanke på at kun 1/3 av barna som skal gå ved den nye Gomaskolen, faktisk bor på Goma, synes jeg det er noe merkverdig at kommunedirektøren innstiller på en lokalisering hvor det er majoriteten som får den lengste og kanskje farligste reiseveien. Det er en logisk brist her.

Inn- og utkjøring til den nye skolen – vil den forårsake kødannelse/trafikale problemer?

Slik jeg har forstått det, er det ikke avsatt midler til infrastruktur. Dette vil bety at hver eneste morgen og ettermiddag vil ca 200 biler kjøre inn og ut av området for å levere og hente sine barn. Og det innenfor en tidsramme på 10-15 minutter.

Vil bli kø

I tillegg vet alle med bil hvor vanskelig det er å kjøre seg inn og ut fra «Grautbyen». Det vil nok oppstå en betydelig kødannelse om morgenen når bilene som kommer opp Gomabakken må stoppe opp for å slippe inn bilene som skal mot Røsslyngveien. Bilistene som kommer i fra byen og som skal svinge inn mot Gomaskolen/Røsslyngveien, må vente på klar bane før de kan svinge inn til venstre. Dette vil medføre at trafikken bak disse bilene stopper opp i kortere eller lengre tid. Veien inn til selve skolen er også smal så her kan det lett oppstå farlige situasjoner. Her er det heller ikke satt av noen penger til veiutvidelse/veiutbedring.

Dalabrekka skole

Skolen var sikkert hypermoderne da byggentreprenør Bernhard Svensvik overleverte skolen til Kristiansund kommune i 1959. Den kostet forøvrig kr 3,4 millioner å bygge, hvilket tilsvarer 51 millioner i dag. Må ha vært en stor investering for kommunen.

Etter så mange år er det naturlig å tro at skolen begynner å bli slitt og trenger en oppgradering/modernisering. Ja, kanskje til og med rives.

Asbjørn Jordahl, AP, mener at Dalabrekka er den beste lokalisering og at den kun trenger en modernisering for å tas i bruk som den «nye» barneskolen. Jeg er helt enig med Jordahl med hensyn til valg av plassering, men tror ikke en modernisering/oppgradering av en så gammel bygningsmasse vil være det beste. Det kan fort bli en kostbar affære.

Er det utredet en rivning av Dalabrekka skole og bygging av ny skole der, eller er det ikke mulig av praktiske årsaker? Elevene må ha en skole et eller annet sted i byggeperioden. Kan dette på en eller annen måte løses?

Konklusjon

En skole på Goma vil helt sikkert bli flott og moderne, men den gir lengre og mer utrygg reisevei for de aller fleste elevene. I tillegg er det stor usikkerhet rundt dette med finansiering av infrastruktur. Den er ikke på plass og sannsynligvis er den heller ikke kommet på plass innen skolen er planlagt ferdig.

Dalabrekka skole gir en kortere og tryggere skolevei for de fleste elevene. Dette er noe som bør vektes høyt av politikerne torsdag den 15. desember.

Skolen ligger sånn ca midt i mellom beboerne på Goma og de som bor i området Brunsvika/ Karihola. De som bor på «Gomasiden» kan feks ta bussen til bussholderplassen ved Braatthallen og gå de få meterne ned til skolen.

Jeg tror mange er villige til heller å velge en oppgradering/modernisering av Dalabrekka skole, fremfor å sende sine barn på en lang og usikker skolevei til Gomaskolen/Røsslyngveien.

Les også

Oppskrift på kaos

Les også

Stø kurs mot skjæret