Gå til sidens hovedinnhold

Her er den politiske avtalen som sikret disse makta

Artikkelen er over 1 år gammel

Under tittelen "Møre og Romsdal – en sterk region med store muligheter" har samarbeidspartriene Venstre, Miljøpartiet de grønne, Sosialistisk venstreparti, Kristelig folkeparti, Senterpartiet og Arbeiderpartiet tirsdag lagt fram sin politiske plattform for kommende fylkestingsperiode.

Avtalen sikret Tove-Lise Torve fylkesordførerklubba. Det er Torve som tirsdag kveld har sendt den politiske avtalen mellom de seks partiene i en e-post til Tidens Krav.

Her kan du lese hele avtalen:

Politisk avtale for valgperioden 2019–2023 mellom Arbeiderpartiet, Senterpartiet, Kristelig Folkeparti, Sosialistisk venstreparti, Miljøpartiet de grønne og Venstre.

Avtalepartene legger følgende politiske plattform til grunn for de politiske prioriteringene i kommende fylkestingsperiode.

Vi mener samfunnsutviklingen er på sitt beste når man samarbeider for å nå felles mål.

Møre og Romsdal har et sterkt næringsliv og gode kompetansemiljø som gir oss et godt utgangspunkt for videre utvikling. Vekst og utvikling er avhengig av at alle gode krefter samarbeider om å se muligheter, og står sammen om å løse små og store utfordringer.

Fylkeskommunes rolle som regional utviklingsaktør og samfunnsutvikler er svært viktig i denne sammenhengen.

Klimaendringene er vår tids største utfordring. Vi mener fylkeskommunen må bidra mer for å få ned klimagassutslippene. Vi vil intensivere arbeidet for å få staten til å ta et større ansvar i det grønne skiftet, inkludert sterkere medfinansiering av nullutslippsteknologi i kollektivtilbudet. Møre og Romsdal har et godt utgangspunkt for grønn verdiskaping blant annet knyttet til fornying/bygging av ny utslippsfri skipsflåte, teknologiutvikling, fornybar energi (havvind, hydrogen, biogass), havbruk m.v. Vi vil stimulere til grønn verdiskaping gjennom fylkeskommunens virkemiddelapparat og samarbeid med næringsliv, akademia og andre aktører.

Les også

Kom til enighet: Tove-Lise Torve (Ap) får fylkesordfører-klubba

Økonomisk ansvarlighet

1. Vi skal gjennomføre omstilling 2020 og Møre og Romsdal 2025 med sikte på en økonomi i balanse.

2. Vi skal ha et forsvarlig drifts- og investeringsnivå.

3. Den største utfordringa for den fylkeskommunale drifta er de mangelfulle økonomiske overføringene til fylkeskommunen, særlig innenfor samferdsel. Vi skal intensivere arbeidet for å rette opp dette.

Klima- og miljø

4. Vi skal vurdere klima- og miljøpåvirkning i alle store prosjekt før vi velger løsning.

5. Vi ønsker at alle innstillinger i politiske saker skal ha en vurdering av om vedtaket vil ha en positiv, nøytral eller negativ effekt på klima og miljø.

6. Vi skal utarbeide klimaregnskap for fylkeskommunens drift.

7. Vi skal fortsette arbeidet med energieffektivisering og omstilling til nullutslippsløsninger innenfor fylkeskommunens ansvarsområder.

8. Vi har som mål å ha en klimanøytral kollektivtrafikk innen 2030. Alle nye kontrakter skal som hovedregel sette krav om nullutslipp. For mindre samband med spesielt krevende infrastruktur kan det vurderes overgangsordninger med hybridløsninger.

9. Vi skal bruke fylkeskommunens innkjøpsmakt i arbeidet for klimagasskutt og miljøvennlige løsninger gjennom å vektlegge miljø- og klimakrav ved anbudsutlysninger og kontraktinngåelser.

10. Vi skal koble fylkeskommunale bygninger til lokale nær- og fjernvarmenett for fornybar energi der det er mulig.

11. Vi vil vurdere solceller på fylkeskommunale bygninger.

12. Vi skal styrke jordvernet og vil prioritere jordvern høyt når det kommer i konflikt med andre interesser.

13. Vi skal vurdere nye virkemidler for en mer bærekraftig matproduksjon basert på mer bruk av lokale ressurser når fylket tar over mer ansvar for landbruket. Bynært landbruk og andelslandbruk skal også stimuleres.

14. Vi sier nei til etablering av deponi for farlig avfall på Raudsand, vil at Staten skal rydde opp i eksisterende avfallsdeponi og vil ha vurdert drivverdighet av gjenværende mineralressurser.

15. Vi hegner om våre fornybare ressurser som fisk og andre marine arter, og sier nei til all olje- og gassaktivitet som kan komme i konflikt med Mørebankene.

Utdanning og kompetansebygging

16. Vi skal opprettholde de videregående skolene denne valgperioden, og vil ta opp til drøfting fordeling av tilbud og linjer. Vi vil utrede praktiske og økonomiske konsekvenser ved fritt skolevalg kontra nærskoleprinsippet. Av nødvendige investeringer vil vi prioritere Ørsta, Fræna (havbruk og akva) og Gjermundnes vgs.

17. Forsking og utdanning skal prioriteres, herunder Campus Kristiansund, forskingsinstitusjonene og fagskolene i fylket.

18. Vi skal arbeide for økt integrering og for finansiering av videregående opplæring for innvandrere og voksne uten rett til dette, slik at de også kan telle med ved opptak og fordeling av linjer og tilbud. Søkere med voksenrett skal tas med ved dimensjonering av linjene ved de videregående skolene. Vi er positive til et spleiselag med vertskapskommunene for å få gjennomført dette.

19. Vi skal styrke arbeidet for psykisk helse og livsmestring i videregående opplæring. Et godt og trygt psykososialt skolemiljø skal også gjelde for elever med særlig behov for tilrettelagt opplæring.

20. Vi skal fortsatt kjøpe tjenester ved Tøndergård skole og ressurssenter for elever som ikke vil få et faglig tilfredsstillende tilbud ved fylkeskommunens videregående skoler.

21. Vi skal samarbeide med kommunene med en ambisjon om å få helsesykepleier hver dag ved de videregående skolene.

22. Vi skal utrede ei ordning med gratis skolefrokost med sikte på at dette kan etableres ved alle videregående skoler i Møre og Romsdal.

23. Vi vil ha økt satsing på lærlinger, blant annet gjennom en forpliktende handlingsplan med næringsliv og kommunene, samt ta inn flere lærlinger i egen organisasjon.

Samferdsel

24. Vi vil skjerme ferjetilbudet til de største øysamfunnene. Det skal arbeides videre med etablering av ferjesamband Aure-Hitra.

25. Vi skal legge til rette for bysykler i samarbeid med kommuner og næringsliv.

26. Vi skal støtte hydrogeninitiativet i Geirangerfjorden gjennom konsesjonsbehandlingen, samt støtte hydrogenplanene på Raumabanen og Kystekspressen.

27. Vi vil, utover det som er absolutt nødvendig av vedlikehold og nyinvesteringer (ferjekaier, tunnelsikkerhet og bruer), prioritere gang- og sykkelveger, trafikksikkerhet og kollektivtilbud i perioden.

28. Vi vil støtte byenes arbeid med bypakker for å redusere biltrafikk og forurensning.

29. Vi vil videreføre en økonomisk støtte til Lyntogforum i perioden.

30. Vi skal utnytte fylkeskommunens innkjøpsmakt til fordel for vårt innovative næringsliv og for å oppnå rimeligere og smartere løsninger.

Seriøst arbeidsliv

31. Vi vil bruke fylkeskommunens innkjøpsmakt for å bekjempe sosial dumping, svart økonomi og annen arbeidslivskriminalitet gjennom å stille strenge seriøsitetskrav ved utlysning av anbud, inkludert krav om lærlinger og begrensning av antall underleverandører.

32. Vi vil opprette et eget ombud for et seriøst arbeidsliv. Ombudet skal føre kontroll med og sikre et trygt og anstendig arbeidsliv ved anbudsutsatte prosjekt og tjenester i regi av fylkeskommunen.

33. Vi vil arbeide for en heltidstidskultur hvor heltidsstillinger skal være hovedregelen.

Kultur, folkehelse og reiseliv

34. Vi skal bidra med fylkets andel til kultur- og operahus i Kristiansund.

35. Vi vil realisere Spjelkavik Arena.

36. Vi vil prioritere bibliotekene og museene som møteplasser og kulturformidlere i lokalsamfunnene.

37. Vi vil prioritere friluftsliv og folkehelse.

38. Vi skal fortsette satsinga på et bærekraftig reiseliv med utgangspunkt i lokal mat, lokalt håndverk og lokale tradisjoner.

Regional balanse og likestilling

39. Vi vil arbeide for å fordele fylkeskommunale arbeidsplasser bedre i fylket (jevnfør Omstilling 2020 og Møre og Romsdal 2025). Ingen ansatte skal flytte arbeidssted dersom de ikke ønsker det.

40. Vi skal arbeide for økt antall statlige arbeidsplasser til fylket, og vil i tråd med fylkeskommunens strategi prioritere de delene av fylket som har færrest statlige arbeidsplasser.

41. Vi skal støtte opp om tettstedsutvikling i samarbeid med kommuner som ønsker det.

42. Vi skal bidra til bredbåndutbygging i alle deler av fylket der det trengs.

43. Vi vil arbeide målrettet for å fremme likestilling i alle deler av samfunnslivet.

Tannhelse

44. Vi vil arbeide for at tannhelsetilbudet kommer inn under folketrygden.

45. Vi vil etablere de planlagte kompetansesentrene i fylket.

Avtale om konstituering for valgperioden 2019–2023 mellom Arbeiderpartiet, Senterpartiet, Kristelig Folkeparti, Sosialistisk venstreparti, Miljøpartiet de grønne, Venstre og Rødt:

Fylkesordfører: Arbeiderpartiet

Fylkesvaraordfører: Arbeiderpartiet

Fylkesutvalget: Ap: 2, Sp: 2, KrF: 1, SV: 1, MDG: 1, V: 1.


Kultur, næring og folkehelseutvalget:

Leder: Sp

Nestleder: MDG

Medlemmer for øvrig: Ap: 2, Sp: 2, V: 1, KrF: 1.


Utdanning og kompetanseutvalget:

Leder: Sp

Nestleder: Ap

Medlemmer for øvrig: Ap: 2, Sp: 1, KrF: 1, SV: 1, Rødt: 1.


Samferdselsutvalget:

Leder: Sp

Nestleder: KrF

Medlemmer for øvrig: Ap: 2, Sp: 2, SV: 1, MDG: 1.

Kommentarer til denne saken