Hovedverneombud i Kristiansund kommune, Anja Alvilde Stafsnes, har i et innlegg om medieutspill fra ansatte i kommunen kommet med en del utsagn (Referert etter Christian Grøtte, TK) som ikke bør stå ukommentert. Så vidt undertegnede kan forstå mener Stafsnes at ansatte i kommunen som blir berørt av omstruktureringer som planlegges av kommunen, bør la være å kommentere tiltakene i media. Slike kommentarer vil nemlig være med på å påvirke arbeidsmiljøet for arbeidstakere i Kristiansund kommune negativt. Hun mener videre at man bør reflektere over at man bidrar til å eskalere allerede utfordrende prosesser når media benyttes på en uhensiktsmessig måte.

Dette kan vanskelig forstås som noe annet enn en klar oppfordring til de som blir berørt av omstillingene om å sitte stille i båten og la de ansvarlige få gjøre vedtakene sine i fred, uten innblanding fra menige berørte.

Det er oppsiktsvekkende at et hovedverneombud ikke innser verdien av at de jevne medlemmene i organisasjonen hennes gjør sine synspunkter på omstillinger kjent. Rent bortsett fra at de har en selvfølgelig demokratisk rett til å si sin mening, viser all erfaring at vedtak fra et overordnet nivå blir bedre når de som blir berørt har en grad av innflytelse på dem.

At et hovedverneombud, av alle, ikke ser ut til å innse dette, burde føre til at kommunen setter i gang en omfattende skolering i hvordan medbestemmelse fungerer, hvorfor den fungerer og i hvor stor grad slik medbestemmelse er avtalefestet og lovpålagt. Hennes egen rolle som påvirker av/deltaker i prosessen skjer bare i kraft av at hun representerer de ansatte som hun frykter kan bruke media på en uheldig måte, og at hun taler deres sak og forsvarer deres interesser.

Det er mulig at hun er bekymret for at utspill i media kan føre til at diskusjoner på den enkelte arbeidsplass blir et arbeidsmiljøproblem. Det som burde bekymre henne er at menige medlemmer i hennes egen organisasjon i liten grad slipper til med synspunkter.