Romsdalsaksen AS har gjennom advokat begjært innsyn i SVV Vest i Bergen sine totalsummer for hver enkelt bruparsell og usikkerhetsfaktor som de beregnet for Romsdalsaksen i sin rapport til SVV Midt.

SVV Midt har nektet oss innsyn, og vi har gått flere runder med SVV sin juridiske avdeling og Vegdirektoratet for å få innsyn i disse kostnadene.

Som kjent har Tidens Krav avslørt hva SVV Midt har drevet med i forbindelse med «utredning» av Romsdalsaksen presentert 6. des.-19, og der de skulle bruke SVV Vest som alibi for sin integritet.

SVV Midt begrunner sitt standpunkt at slik informasjon kan skade deres forhandlingsposisjon i fremtidige prosjekter.

Dette finner vi merkelig i og med at slik informasjon bruker å være offentlig i alle andre samferdselsprosjekter, og at kostnad og usikkerhet for to av de fire bruparsellene med Romsdalsaksen ble presentert allerede 6. des.-19 i Sunnmørsposten:

SVV Midt presenterte kostnadene som veldig usikre. Faktisk pluss/minus 40% + 20% en gang til. Dette selv om brukostnadene som SVV Vest utredet utgjør snart 90% av kostnaden – og som de altså selv sier er sikrere enn pluss/minus 25%.

Kostnader

Summerer vi tallene fra SVV Vest, estimerer kostnaden for brusymfonien mellom Sekken-Sølsnes til 4,5 mrd kroner, og bruker SVV sine erfaringstall for veier på land – vil kostnaden for strekningen Ørskogfjellet-Lønset 2/3-felts vei 90 km/t, komme på ca 17,5 mrd kroner.

Kostnadene for Ørskogfjellet-Hjelvika skal da egentlig holdes utenfor siden det er Eksportvegen E136.

SVV Midt presenterte denne strekningen til å koste 24 mrd kroner med Romsdalsaksen. Hele 6,5 mrd kroner høyere enn det SVV Vest kostnadsberegnet strekningen.

For Møreaksen presenterte de denne strekningen for 18 mrd kroner, men utelot da kostnader for Bolsønes-Lønset og Vik-Tresfjordbrua. Disse utgjør fort en kostnad på 3-5 mrd kroner.

Konseptvalgutredning/samfunnsnytte

En KVU skal omhandle det aller meste innenfor et stort samferdselsprosjekt. Kostnader, trafikkmønster, miljøpåvirkning, risikoanalyse, prissatte og ikke prissatte påvirkninger, osv.

KVU fra 2011 har store mangler, er utdatert og er basert på fylket (Helge Orten) sin «Temaplan Fergefri E39» som ble utarbeidet i perioden 2006-2009.

Samfunnsnytteberegningen til SVV Midt har utelatt Rauma kommune som en del av beregningen, utelatt viktige momenter i trafikkanalysen, og de har utelatt synergieffekter med Eksportvegen E136.

HR Prosjekt kom frem til at Romsdalsaksen har over 5 mrd bedre samfunnsnytte enn Møreaksen, og at de har likeverdig positiv effekt på bo-/arbeidsmarkedet.

SVV Midt har ikke tillit

Tidens Krav har vist hva SVV Midt driver med for å pynte Møreaksen og forverre Romsdalsaksen. SVV Midt har ikke tillit, og det må den politiske elite, Vegvesenet, vegdirektoratet og samferdselsdepartementet snart forstå. Dette går ut over tilliten til alle de som tross alt er ryddige og pålitelige i etaten.

Hele 80% av befolkningen ønsker oversjøiske fjordkryssinger for E39 (Sentio-19), og vi krever en uhildet utredning for kryssing av Romsdalsfjorden.

Og ja, Romsdalsaksen kjemper for en oversjøisk kryssing av Romsdalsfjorden. Det gir også mulighet for synergieffekt for en arm til Åfarnes.

Temaet om undersjøisk tunnel under Veøya, er for å påpeke at SVV Midt ikke gjorde jobben sin med å lette på alle stener for å redusere kostnader – inkludert vurdering av trasevalg.

Oppdraget fra samferdselsminister Jon Georg Dale i januar 2019 betyr i praksis at det såkalla trasêvalget og tunnelløsning fra 2014 er nullstilt. SVV Midt svarte med å pynte Møreaksen til vedtak på Stortinget om NTP i juni for å unngå grundigere utredning av indre trasé.

Graverende

Det som nå er helt utrolig, er at den politiske elite fortsatt går inn for Møreaksen. De aksepterer at en fagetat får jobbe for at særinteresser for noen få skal få gjennomslag på Stortinget. Statlige penger til fylket ser ut til å være viktigere enn om det vi får er tvert i mot partiprogrammene, og de nasjonale føringene for stamveier.

Høyre, Arbeiderpartiet, Senterpartiet, Venstre og Kristelig Folkeparti påstår fortsatt at Møreaksen er best, og baserer det på faglige råd. Altså, de «faglige råd» som fagetaten SVV Midt har presentert! Vi kaller dette GRAVERENDE.

Oversjøisk panorama med arm over til Åfarnes er Romsdalsaksen sitt soleklare førstevalg. En grundig og rettferdig kostnadsundersøkelse og tilhørende utredning er overmoden – og må gjennomføres for at det skal bli fred i vårt ellers naturskjønne fylke.