Batnfjord idrettslag drifter et relativt omfattende vintertilbud på Fursetfjellet. Formålet er å skape et attraktivt vintertilbud for alle, på aksen mellom Kristiansund og Molde, og på denne måten legge til rette for fysisk aktivitet og friluftsliv i vintersesongen.

Batnfjord IL samarbeider godt med nabolagene som drifter omliggende løypenett; Skaret, Kleive, Hjelset og Osmarka. Når forholdene tillater det bidrar frivillige krefter i disse lagene til et stort nettverk av skiløyper.

Styret i Batnfjord idrettslag vurderer det riktig å dele nøkkeltall for all vår aktivitet på Fursetfjellet, basert på faktisk frivillig arbeid, inntekter og kostnader i vintersesongen 2021/2022. Det var en god sesong. Hensikten er å gi leseren grunnlag for selv å vurdere situasjonen som gjentatte ganger har fått plass i lokalt media de siste årene.

Parkering

I perioden fra og med desember til og med april ble det totalt innbetalt 234.505,- kr i enkeltbetalinger og sesongkort. I samme periode kostet brøyting 102.125,- kr.

Driften av parkeringsplassen ga for denne sesongen et overskudd på 132.380,- kr.

Batnfjord IL sin rett til å ta betalt for parkering finnes i en avtale med Gjemnes kommune om drift av parkeringsplassen.

Hva angår kostnaden for brøyting er det verdt å merke seg at entreprenøren kun tar seg betalt for faktiske timer brøyting. Beredskap, og det som gjerne kalles grunnbeløp i en avtale om brøyting, er et frivillig bidrag fra entreprenøren. Den frivillige beredskapen er per i dag ikke kapitalisert i avtalen med entreprenøren. Entreprenøren har denne beredskapen hver dag gjennom vintersesongen!

Det er to vesentlige faktorer som påvirker hvorvidt driftsavtalen for parkeringen skaper et overskudd for Batnfjord IL: værforhold og tilrettelegging. OK vær og gode løyper trekker mennesker til Fursetfjellet.

Det er en åpenbar sammenheng mellom kvaliteten på Batnfjord IL sitt vintertilbud og i hvilken grad driftsavtalen for parkering gir overskudd. Radikalt kan man forestille seg Fursetfjellet uten tilrettelegging, altså uten preparerte løyper, uten skitrekk, uten toalett og uten den beredskapen tråkkemaskin og snøscooter representerer når noen trenger nødvendig evakuering fra fjellet. Gitt en slik situasjon er det grunn til å tro at behovet for parkering ville vært minimalt sammenlignet med dagens situasjon.

Tilrettelegging

Det grunnleggende elementet i Batnfjord IL sitt vintertilbud på Fursetfjellet er frivillig arbeid.

Gjennom vintersesongen 21/22 ble det utført 792 frivillige arbeidstimer for å preparere skiløyper og alpinbakken på Fursetfjellet. Dette timetallet omfattet preparering, vedlikehold, reparasjoner, forberedelser før sesong og arbeid ved sesongslutt.

Driftskostnader for tråkkemaskin var 158.557,- kr. Driftskostnadene omfattet drivstoff, årlig service, vedlikehold, reparasjoner og forsikring.

Vi tror ikke at parkeringsavgiften er tilstrekkelig relevant for å forklare uønskede forskjeller og ekskludering i en sosialpolitisk kontekst.

Ole Solenes

Tråkkemaskina vår, en Prinoth Bison X, kjøpte vi for 1.100.000,- kr i 2016. Den har selvsagt et årlig verditap. Risiko og driftsutgifter er økende med alderen. Alder og timer gir avkortning på forsikringsdekning ved maskinskade. I første halvår 2021 betalte vi 135.000,- kr i en maskinskadesak (denne kostnaden er holdt utenfor oppsummerte kostnader senere i innlegget). Styret i Batnfjord IL har en vedtatt intensjon om å anskaffe ny/nyere tråkkemaskin, for å redusere risiko, sikre driftssikkerhet og mer forutsigbare kostnader. Arbeidet med denne anskaffelsen har allerede startet. Tråkkemaskina er bokstavelig talt motoren i vintertilbudet på Fursetfjellet.

Enkeltpersoner støttet løypearbeidet med «fornøydhetsvippsing». Totalt for siste vintersesong 9.675,- kr. Et enkeltmedlem i Batnfjord IL ga i 2021 10.000,- kr som gave, øremerket for vintertilbudet på Fursetfjellet.

Bygde ny bru

Høsten 2021 bygde Batnfjord IL bru over Oførelva. Brua bidrar til en bedre driftsveg for tråkkemaskin, slik at E39 kan krysses på en sikrere måte. Dette var en helt nødvendig kostnad for å skape bedre- og sikrere arbeidsforhold for maskinførerne.

Kleive Betong støttet arbeidet med gratis ingeniørarbeid og Grønseth Maskin var som vanlig nøktern i sin fakturering til Batnfjord idrettslag, likeså Gildestad Transport. Entreprenør- og materialkostnader var 72.920,- kr. Det ble utført 72 frivillige arbeidstimer for å bygge brua.

Gjennom vintersesongen 21/22 ble det utført 530 frivillige arbeidstimer for å drifte skitrekket. Dette timeantallet omfattet vakthold, opplæring og oppfølging av vakter, klargjøring av anlegget, arbeid med tilsynskontroll, parkbygging, landskapspleie i bakken, administrativt arbeid og rydding ved sesongslutt. Det ble solgt dagskort og sesongkort for 31.490,- kr i vintersesongen 21/22.

Gjennom vintersesongen 21/22 betalte Batnfjord IL 7.027,- kr i strømutgifter, 1.296,- kr i kommunale avgifter og antatt/minst 5.000,- kr i ulike forsikringer for anlegg/aktiviteter på Fursetfjellet.

Oppsummering

For vintersesongen 21/22 resulterte driften av parkeringsplassen i overskudd, 132.380,- kr

For vintersesongen 21/22 var Batnfjord IL sine kostnader for vintertilbudet på Fursetfjellet, inklusiv kostnader for brøyting av parkeringsplassen, 346.925,- kr.

For vintersesongen 21/22 var Batnfjord IL sine inntekter for vintertilbudet på Fursetfjellet, inklusiv inntekt fra parkering, 285.670,- kr.

For vintersesongen 21/22 ble det utført minst 1.394 frivillige arbeidstimer, samt en frivillig brøyteberedskap, for å tilrettelegge og gjøre Fursetfjellet attraktivt for et stort antall brukere, langt ut over Batnfjord IL sitt geografiske nedslagsfelt.

Bare for å illustrere verdien av det det frivillige arbeidet: 1394 timer x 270 kr, en nøktern timelønn, = 376.380 kr, og 1394 timer er 84 % av en heltidsstilling. I tillegg kommer en frivillig beredskap for brøyting, en kostnad som ellers representerer fra 75.000,- kr, et nøkternt grunnbeløp i en brøyteavtale.

Alle betaler

Batnfjord IL har aldri ilagt, eller «truet» med gebyr for ubetalt parkeringsavgift. Batnfjord IL har aldri løpt etter - eller konfrontert brukere som glemmer, eller lar være å betale. Noen ganger har vi tatt oss tid til å legge positive hilsninger på parkerte biler. Vi opplever at nær sagt alle brukere betaler parkeringen, selvfølgelig og tilfreds, fordi de opplever 50 kr som rimelig.

Vi har dyktige og engasjert frivillige som deler av sin tid for å skape verdier for fellesskapet. De bidrar med erfaring og kompetanse. Praktikere som arbeider for at vi skal nå Friluftslovens formål, uten at de gjør noe stort nummer av det. Det frivillige arbeidet verdsettes med anerkjennelse!

Motivasjonen rammes

Det kan hende at motivasjonen for frivillig arbeid rammes mer enn den fremmes, når Forum for natur og friluftsliv (FNF) gjentakende fokuserer på en prinsipiell forståelse av Friluftslovens § 14. Vi hevder ikke at FNF har feil forståelse. Vi er mer opptatt av hvordan Friluftsloven brukes i denne sammenhengen.

I Batnfjord IL forsøker vi gjennomgående å drifte på en slik måte at kostnadene for vårt aktivitetstilbud holdes nede. Ser vi omkring oss er det lett å finne eksempler på at brukerbetaling knyttet til deltakelse eskalerer. Vi beklager utviklingen, fordi dette fenomenet i økende grad vil ekskludere mennesker fra sunne aktiviteter. Særlig trist er det når barn og unge må føle på denne forskjelligheten.

Attraktivt tilbud

De gode løsningene finnes ofte en plass mellom ytterpunktene. Brukerbetaling oppleves rimelig når man får et godt produkt. Vi tror dette er tilfellet for de aller fleste som bruker Fursetfjellet som vinterutfartssted. Vi tror ikke at parkeringsavgiften er tilstrekkelig relevant for å forklare uønskede forskjeller og ekskludering i en sosialpolitisk kontekst.

Styret i Batnfjord idrettslag håper det betydelige frivillige arbeidet, og samvirket mellom frivilligheten, kommunen, virksomheter som utøver sitt samfunnsansvar (sponsorer) og brukerne, kan få fortsette. Sammen bidrar vi til et attraktivt tilbud for aktivitet, friluftsliv og folkehelse! I dette samarbeidet finnes også muligheten for å holde brukerbetalinger på et rimelig nivå!

Les også

Kan bety slutten på brøytingen på Fursetfjellet

Les også

God folkehelse for en 50-lapp