Vedtaket ble fattet mot fire stemmer da saken ble behandlet i kommunestyret torsdag. Det var HalsaLista som fremmet forslaget om at kommunen ikke skulle gå videre slik saken står per i dag.

Helseplattformen AS eies av Helse Midt-Norge RHF og Trondheim kommune og etter hvert kommunene som kjøper seg inn i selskapet. Selskapet skal sørge for anskaffelse og innføring av nytt felles pasientjournalsystem ved sykehus, i kommuner, hos fastleger og private spesialister i Trøndelag og Møre og Romsdal.

Helseplattformen inngikk i 2019 avtale med firmaet Epic, som skal levere selve journalløsningen. Helseplattformen skal gi økt kvalitet i pasientbehandling, bedre pasientsikkerhet, mer brukervennlige system og sette helsepersonell i stand til å utføre sine oppgaver på en bedre og mer effektiv måte.

Oktober 2024

Heim kommune har tidligere skrevet under opsjonsavtale med Helseplattformen, i likhet med alle kommuner i Midt-Norge. Kommunene har mulighet for å tre inn på eiersiden i Helseplattformen AS etter hvert som de utløser sin opsjon.

Heim skal etter planen ta i bruk journalsystemet i oktober 2024. Dersom kommunene vedtar det, skal Smøla, Averøy, Aure, Surnadal, Tingvoll, Sunndal og Gjemnes også ta i bruk systemet oktober 2024.

Tilsyn og oppmerksomhet

Løsningen ble innført på St. Olavs Hospital 12. november 2022. Innføringen på St. Olavs Hospital har vært gjenstand for stor oppmerksomhet både før og etter produksjonssetting. Det har vært gjennomført tilsyn ved Statsforvalter og Helsetilsyn.

Riksrevisjonen vil også gjennomføre en revisjon sammen med kontrollutvalget i Trondheim kommune. Det har vært stor uro knyttet til prosjektet over tid. Spesielt har dette vært knyttet til situasjonen på St. Olavs hospital. Ledelsen har erkjent kritiske feil og mangler ved systemet. På bakgrunn av dette anbefales styret i Helseplattformen å utsette innføringen for Helse Nord-Trøndelag.