200 klimaforskere er bekymret for at vi ikke vil nå klimamålene, det vil si begrense global oppvarming ved å redusere CO2-utslipp fra fossilt brensel. Jeg for min del har aldri forstått hvordan 24 gram menneskeskapt CO2 i ett tonn luft med totalt 600 gram CO2 kan ha en målbar virkning på global temperatur. (Et tonn luft med 400 ppm volumdeler CO2.) Min bekymring er den enorme mengden elektrisk energi som er nødvendig for å erstatte den fossile energien.

Globalt forbruk av fossil energi per år er ca 12 tusen Mtoe (millioner tonn oljeekvivalenter). Omregnet til elektrisk energi blir det ca 140 PWh. En promille av dette er 140 TWh (terawattimer). Norges andel av CO2-utslippene er 1,39 promille. Det betyr at Norge, for å redusere CO2-utslippene med 50 prosent, trenger 1,39 x 140 TWh x 0,50 =97,3 TWh eller ca 100 TWh. Det er omtrent like mye som årlig forbruk i Fastlands-Norge.

Ja takk til begge

Hvordan skaffe 100 TWh elektrisk energi? En måte er å bygge seks kjernekraftverk på 2000 MW. Men fordi forbruket varierer i løpet av et døgn må det bygges mer enn 60 stykk og/eller mer enn 2000 MW for å takle toppene i forbruket. Avbrudd for vedlikehold må vi også ta hensyn til. Skal vi si 90 kjernekraftverk på 2000 MW som et utgangspunkt?

Et alternativ med vindturbiner på 5 MW vil kreve 6523 stykk ifølge mine beregninger. Jeg har regnet med 35 prosent produksjon i forhold til installert effekt på 5 MW. (Nok vind i 35 prosent av årets 8760 timer.) Men vindkraft er upålitelig, derfor må vi i tillegg ha reservekraft/balansekraft fra pålitelig kraftforsyning. Pålitelig kraftforsyning er vannkraft, kjernekraft og fossil kraft fra kull, olje og gass. Ja takk til begge deler, både upålitelig og pålitelig kraftforsyning blir dyrere.

Energitap

Det er bare for varme at elektrisk energi kan erstatte fossil energi i forholdet 1 til 1, slik at 1 kWh fra fossil energi kan erstattes med 1 kWh elektrisk energi. For hydrogen som produseres med strøm har vi 30 prosent tap, dvs at bare 70 prosent av energien fra strømmen er gjenvinnbar. Det betyr at for å få 100 kWh energi på hydrogentanken går det med 143 kWh strøm. For å erstatte 100 kWh fossil energi som bensin, diesel og flybensin med hydrogen går det altså med 43 prosent mer elektrisk energi enn verdien på den fossile energien.

Finnes det nok strøm i verden til å holde på med dette?

Les også

Vil ha på plass 1500 MW med gasskraft på Tjeldbergodden

Les også

Strømpriser og det grønne skiftet