Nordlandet grendalag har som hovedmålsetting å jobbe for vekst og utvikling på Nordlandet i Aure kommune. Vi ønsker derfor å komme med følgende innspill til rådmannens forslag til handlings -og økonomiplan for Aure kommune 2022-2025:

Det er gledelig nok meget stor aktivitet i Kjørsvikbugen og på Nordlandet for tida. Nordlandet er ei grend i vekst! Med alle arbeidsplassene og all den verdiskapingen som skjer på Nordlandet ser vi lyst på fremtiden, og vi mener vi kan være en viktig bidragsyter for videre vekst og utvikling av kommunen vår. En avgjørende forutsetning for å lykkes er at vi har infrastrukturen på plass.

Flere aktører innen aquanæringen står nå foran store utbygginger på Nordlandet. Lumarine bygger ut sitt anlegg i Bioparken og vil øke antall ansatte betydelig de kommende 3-4 årene, Tjeldbergodden Rensefisk utvikler og utvider sitt anlegg i Bioparken og Salfjord er i gang med veibygging til sitt anlegg på Tjeldbergodden, et anlegg som fullt utbygd innen 10 år vil huse 100 ansatte. Over 100 nye arbeidsplasser på Nordlandet i løpet av kommende 10-årsperiode! Synergieffekten vil trolig være ytterligere 100 arbeidsplasser knyttet til transport, service, vedlikehold etc. I tillegg jobbes det nå, gledelig nok, mer langsiktig med videre utvikling av Equinors anlegg på Tjeldbergodden. God infrastruktur er selvsagt også viktig for å ivareta og videreutvikle det øvrige og varierte næringslivet vi har på Nordlandet.

Må være i forkant

Med Nordlandet grendalag sitt hovedfokus på vekst og utvikling har vi et tydelig budskap til Aure kommune om å være i forkant når det gjelder infrastruktur på Nordlandet. Spesielt vil vi poengtere betydningen av gode fasiliteter i barnehage og skole samt attraktive og ferdig opparbeidede arealer for næringsetablering. Vi er glade både på kommunens og bygdas vegne at vi har en flott barnehage med et velkvalifisert og dyktig personale. Velkvalifiserte og dyktige ansatte som hver dag sørger for gode skoleopplevelser for elevene har vi også i Nordlandet skole.

Nordlandet skole har vært foreslått nedlagt flere ganger i løpet av de siste 10-12 årene, så også i år. Dette skaper usikkerhet, noe som også ble kommentert ved forrige års økonomiplanbehandling, og er bl.a. en svært negativ faktor når nytilsatte skal velge bosted. Usikkerheten om skolens fremtidige eksistens har også i enkelttilfeller bidratt til at foreldre på Nordlandet har søkt sine barn til Aure barne -og ungdomsskole. Dette er selvsagt både svært beklagelig og uheldig i en periode hvor barnetallet i skolen er lavt, men samtidig kan det forstås med bakgrunn i den usikkerheten som nedleggelsesspøkelset skaper og der foreldre tenker i et lengre perspektiv.

Usikkerhet rundt skole

Usikkerheten omkring Nordlandet skole sin eksistens virker også negativt inn når det gjelder bosetting for personer som har sin faste jobb på Nordlandet. Andelen som bor i Heim kommune, men som jobber i Aure kommune, var på hele 101 personer i 2019. De fleste av disse jobber på Nordlandet. Til sammenligning var denne andelen 60 personer i 2000. En viktig årsak til denne negative utviklingen er nettopp usikkerheten knyttet til Nordlandet skole sin eksistens. Vi må sørge for at folk bosetter seg i Aure og på Nordlandet, og da trengs et løft for Nordlandet skole. Realiteten er at barnefamilier som ikke bosetter seg pga. usikkerheten knyttet til skolen på Nordlandet, velger Kyrksæterøra fremfor Aure sentrum.

Vi registrerer at rådmannen foreslår at innsparingen innen oppvekstsektoren skal skje ved strukturendringer. En strukturendring trenger ikke representere nedleggelse av en enhet eller avdeling, men at man heller søker å finne smartere organiseringer og driftsmodeller, og det kanskje til og med innen mindre rammer. Det kan derfor være aktuelt å vurdere en annen organisering av barnehagen og skolen på Nordlandet. En nedleggelse av skolen vil være en falitterklæring i et område med stor næringsutvikling og positiv folketallsutvikling, og forslaget er ikke relevant i et langsiktig samfunnsøkonomisk perspektiv. Et vedtak om nedleggelse vil etter undertegnedes mening uansett ikke være aktuelt i kommende budsjettmøte da saken kun er nevnt i en setning i planforslaget og mangler således en gjennomarbeidet utredning der også foreldreutvalg, samarbeidsutvalg og lokalbefolkningen er inkludert i prosessen.

Oppvekstsenter?

En mulig organisering med bakgrunn i dagens situasjon, kan være muligens være et oppvekstsenter som inkluderer barnehage, skole og SFO der man opprettholder og videreutvikler det gode tilbudet som barna får i dag. En slik modell kan også åpne muligheter for en bedre disponering av tilgjengelige ressurser gjennom felles utnyttelse av ledelse, pedagogisk kompetanse og fagkompetanse/fagarbeidere.

Nordlandet grendalag vil også sterkt oppfordre til at holdes god fremdrift i arbeidet med planlegging til opparbeidelse av Taftøypark næringspark. Området har en unik beliggenhet ved «den blå E6» (Trondheimsleia) og vil således være attraktiv for flere næringer, og kanskje i særdeles for aquanæringen.

En attraktiv Aure kommune er helt avhengig av verdiskapingen som skjer på Nordlandet, og som representanter for innbyggerne vil vi tydelig signalisere at vi ønsker en solid og robust kommune. En solid og robust kommune er ikke en kommune der administrasjon og politikere ønsker status quo og fokuserer kun på innsparing og nedleggelse av tilbud, men en kommune der administrasjon og politikerne er visjonære, utviklingsorienterte, endringsvillige og samhandlingsorienterte og som hele tiden holder positivt fokus på hva som er best for innbyggerne i alle deler av kommunen.

Store forventninger

Nordlandet grendalag ønsker tydelig å formidle at vi også vil jobbe aktivt for å utvikle en attraktiv bo og arbeidsregion ved kysten der Nordlandet har en sentral posisjon med bakgrunn i både verdiskaping, regulerte arealer for næringsvirksomhet, kommunikasjonsmessig knutepunkt både på land og sjø og geografisk beliggenhet. Styret i Nordlandet grendalag har store forventninger til et godt og nyttig samarbeid med politisk og administrativ ledelse i Aure kommune.

Gjennom å utøve livskraft og samarbeid i praksis kan vi skape et bærekraftig Aure.