Åpent brev til kommunestyrerepresentanter i Heim kommunestyre.

Halsa grendelag (tidligere Lokalutvalget for Halsa krets) har gjennom media blitt kjent med formannskapets tilrådning i møte 19.01.21, der Avdeling Stjerne ved Grøtnes barnehage og Halsanaustan barnehage er foreslått lagt ned fra 15.08.21. Ut fra møteboken til formannskapet framkommer ingen begrunnelse for forslaget. Vi kjenner ikke til forholdene omkring avdeling Stjerne, men går ut fra at dette er vurdert i forhold til kapasiteten til andre barnehagetilbud som finnes på Kyrksæterøra. Halsanaustan barnehage kjenner vi godt til, da denne ligger i området Halsa grendelag omfatter. Her går vi ut fra at et lavere barnetall enn de 11 plasser som er til disposisjon og framtidsutsikter for barnetall er lagt til grunn. Vi har fått opplyst at det i dag er 9 barn av nevnte 11 plasser som har plass. Dette tallet vil holde seg stabilt også neste barnehageår. Vi har full forståelse for at administrasjonen har store utfordringer med finne de reduksjoner på 20 millioner som budsjettvedtaket for 2021 tilsier. Likevel ber vi kommunestyret om å se helheten og de konsekvenser av vedtak som blir gjort før disse fattes. I nedenstående betraktninger vil vi anføre følgende angående forslaget om å legge ned Halsanaustan barnehage:

• Halsa krets er den krets som ligger lengst Sør-Vest i nye Heim kommune. Det er om lag 70 km til kommunesentret på Kyrksæterøra. Kretsen har et folketall på litt i underkant av 400. Det er en noe varierende alderssammensetning med en noe høy gjennomsnittsalder, men også med innslag av unge barnefamilier og noe innflytting. Næringsmessig er jordbruk og havbruk dominerende, men vi har også en del tjenesteytende næringer som et maskinfirma i fin utvikling og litt av andre servisenæringer som butikk og kiosk/kafé. Felleskjøpet er også etablert i området med en avdeling. Unge driftige bønder sørger for at kulturlandskapet blir holdt i hevd og Lerøy og Salmar har flere anlegg og utgjør mange arbeidsplasser innen havbruk. Det kommer derfor betydelig med skatteinntekter fra kretsen inn til Heim kommune.

Les også

Vil kjempe for å beholde Halsanaustan barnehage

Les også

Data er ikke bare tall. Det er også fortellinger. Her er min – om Halsanaustan barnehage

• Over tid har kretsen mistet det meste av offentlige arbeidsplasser. Den siste som kan forsvinne nå er Halsanaustan barnehage. Før 1965 var det meste av den kommunale administrasjonen lagt til kretsen. Etter kommunesammenslåingen i 1965 var deler av denne innen kretsen til først på 1980-tallet, da all administrasjon ble flyttet til det nye kommunehuset på Liabø. Fylkestinget i Møre og Romsdal la rundt år 2000 ned Halsa videregående skole og like etterpå, i 2009, la Halsa kommunestyre ned Halsa barne- og ungdomsskole. Begge godt plassert innen kretsen og utgjorde mange arbeidsplasser. Det er vel ingen krets i gamle Halsa kommune som har hatt tilsvarende bortfall.

• Vi opplever at Halsanaustan barnehage er både veldrevet og har god ledelse. Dette gir barna gode pedagogiske tilbud i trygge omgivelser. Barnehagen holder til i tidsmessige «nye» lokaler med et stort og flott uteområde. Barnehagen er på en måte blitt «limet» i bygda. Dersom denne også nå blir nedlagt står vi temmelig ribbet tilbake. Det er ingen tvil om at dette vil få betydelige konsekvenser både for barn, foreldre og for helheten i grendesamfunnet. Mange foreldre pendler i dag til nabokommuner som Tingvoll og Surnadal og regionsenteret Kristiansund. Avstand til nærliggende barnehager innen kommunen er 30 km tur/retur og 60 km tur/retur til henholdsvis Liabø og Valsøyfjord, da målt fra omtrent midt i kretsen. Det sier seg selv at situasjonen for foreldrene som pendler til over-nevnte steder omtrent blir håpløs, dersom barnehagen blir lagt ned. Logistikken på en hverdag for småbarnsforeldre er vanskelig nok fra før. Resultatet av en nedlegging blir trolig stagnasjon og enda mer forgubbing. Å rekruttere yngre arbeidstakere til overfor nevnte bedrifter kan også bli vanskelig når et barnehagetilbud forsvinner.

• Heim kommune har avtale med Stornaustet kultur- og næringsbygg med leie av lokaler til barnehagen. Stornaustet ble etablert på lokale hender etter årelange forhandlinger med daværende Halsa kommune, etter at Halsa barne- og ungdomsskole ble lagt ned. Her ble det nedlagt betydelig med dugnadsarbeide for å få dette til. I dag er Stornaustet etablert som et SA med eget styre. Ut fra regnskaper de senere årene balanserer dette så vidt og er helt avhengig av de husleieinntekter som barnehagen gir. Et bortfall av disse vil sette Stornaustet i en håpløs økonomisk situasjon og konkursspøkelset er allerede kommet inn i veggene. Det må nevnes også at det over lang tid har vært under planlegging et kulturhistorisk prosjekt med å vise næringsaktiviteten i kretsen i form av et museum som er tenkt lagt til Stornaustet. Til dette er det blitt bevilget støtte fra kommunalt næringsfond. Det er også her nedlagt betydelig dugnadsinnsats. Oppstart med å tilrettelegge lokaler er satt til medio februar 2021. Hele dette arbeidet kan også bli helt bortkastet dersom Stornaustet får problemer.

• Vi har studert de politiske partiers valgprogram for inneværende periode og i de fleste står det klart at skole- og barnehagestrukturen skal beholdes inneværende periode. Vi konstaterer at det er bare to partigrupperinger i formannskapet som overholder disse lovnader. Spesielt skuffet er vi over at et av de største partiene som klarest har sagt at barnehagestrukturen skal bestå og att på til stadig vekk «reklamerer» med «tjenester nær der folk bor» som meget viktig. Dette partiet går nå inn for å nedlegge barnehagen.

Avslutningsvis har vi forståelse for at administrasjonen legger fram sak om nedlegging ut fra barnetall og forventet barnetall i årene som kommer. Det er derimot politikernes rolle å se helheten og de konsekvenser dette vil få for lokalsamfunnet. Dette ber vi om at kommunerepresentantene tar dette med seg i sine vurderinger til møtet 28. januar.

Før kommunesammenslutningen sto to ordførere fram og ville skape nye Heim til «en sterk distriktskommune». Disse vyer støtter vi fullt ut og kretsen vil gjøre sitt beste for å oppfylle disse. En nedleggelse av Halsanaustan barnehage utgjør derimot en meget dårlig start på dette viktige arbeidet.