Til kommunestyret i Heim ved ordfører Odd Jarle Svanem

Nylig ble det kjent at vedtaket om å omgjøre Halsanaustan barnehage til familiebarnehage ble kjent ugyldig, og oppheves, av Statsforvalteren. I vedtaket står det også: «Derfor ville også kommunestyrets avgjørelse om å legge ned Halsanaustan barnehage i årsbudsjettet også ha blitt opphevet, jf kommuneloven 27-3 første ledd bokstav jf fjerde ledd, dersom det ikke ble ansett som en del av omgjørings/godkjenningsvedtaket som ble opphevet ovenfor. (Lovlighetskontroll - K-sak 124/21, s.9)». Med bakgrunn i dette, ønsker vi på vegne av lokalsamfunnet og grenda Halsanaustan, å innstendig be om at kommunestyret og Heim kommune benytter anledningen til å sette en fot i bakken og revurdere saken. Vi mener nye, viktige momenter taler for at Halsanaustan barnehage faktisk bør bestå som et ordinært barnehagetilbud på lik linje med de øvrige barnehagene i Heim.

Tydeliggjør behovet

Da flertallet i kommunestyret i Heim kommune stemte nei til forslaget om å legge ned Halsanaustan barnehage 29. januar 2021, uttalte en representant i kommunestyret at «nå må Halsanaustan vise at de behøver barnehagen». Med bakgrunn i denne uttalelsen, samt den tydelige etterspørselen etter boliger, valgte Halsa Utvikling (HU) å revitalisere boligprosjektet som ble startet opp i 2010. HU tok oppfordringen på alvor og mobiliserte krefter for å vise at lokalsamfunnet trenger barnehagen. I november/desember vil HU publisere en markedsundersøkelse, med mål om å kartlegge behovene knyttet til realisering av boligprosjektet. Barnehagen er selvsagt med som et alternativ når det spørres om hvilke tilbud som er viktige for å ta valget om å bosette seg på Halsanaustan. Vi spår at svarene vil gi oss data på at en lokal barnehage er et av de viktigste tilbudene for familier som har eller ønsker barn.

Boliger og arbeidsplasser

Parallelt med Halsa Utviklings boligprosjekt, lanserte Heim kommune i august at de har igangsatt et bolig- og tomteprosjekt i kommunen, inkludert i det kommunale boligfeltet Halsahagan - nær lokalene til Halsanaustan barnehage. Vi har observert at rydding av tomtene allerede er i gang, og lokalsamfunnet på Halsanaustan ser svært positivt på dette initiativet, som forhåpentligvis vil bidra til økt tilflytting i grenda vår. At et lokalt barnehagetilbud på Halsanaustan vil være positivt for kommunens prosjekt, mener vi det er liten tvil om.

I tillegg til boliger, er arbeidsplasser en av de viktigste faktorene for å bidra til økt tilflytting. I etasjen over barnehagelokalene på Stornaustet Halsa, har Oddny Løwe nå startet Beta gründer- og kontorfellesskap, som er et av Norges første rurale og uavhengige kontorfellesskap for kreative folk som vil starte sin egen arbeidsplass. Flere rom er pusset opp og Beta tilbyr kontorplass, møtelokaler og muligheter for et spennende fagmiljø. Dersom Halsanaustan barnehage består, vil det åpenbart være et stort pluss for de som vil vurdere medlemskap i Beta.

Lokalt barnehagetilbud viktig

Lerøy Midt AS avd. Røe og avd. Aakvik, begge lokalisert på 6680 Halsanaustan, er bedrifter som nå står foran større utbygginger som vil bidra til flere nye arbeidsplasser. Også Salmar avd. Korsneset er en bedrift av betydelig størrelse for Halsanaustan. For å rekruttere arbeidstakere med riktig kompetanse, har bedriftene tidligere uttalt at et lokalt barnehagetilbud vil være svært viktig, i tillegg til attraktive boliger.

Heim kommune skal i tiden fremover bosette familier fra Ukraina. Vi vet at kapasiteten på Liabø barnehage er presset, og vi har god grunn til å tro at det kan bli utfordrende å finne plass til flere barn i disse barnehagelokalene. På Stornaustet Halsa har vi et høyst funksjonelt barnehagelokale som nå står tomt, men som på kort tid kan klargjøres og tas i bruk igjen.

«Halsa opp og fram»

10. november 2022 arrangerte Halsa Grendalag, Halsa Utvikling, Stornaustet Halsa og Beta kontorfellesskap verkstedet «Halsa opp og fram», der vi inviterte innbyggerne til å samskape fremtidsbilder og enes om konkrete tiltak for å løfte lokalsamfunnet vårt opp og fram. Vårt ønskede resultat av verkstedet var at deltakerne skulle se konkrete muligheter for videreutvikling av lokalsamfunnet, at de skulle kjenne på engasjement og ønske om å bidra og at vi skulle bli enige om tiltak på kort og lang sikt. Av nesten 50 deltakere delt i ni grupper, ble åpen barnehage nevnt av flertallet av gruppene som en av fem momenter som beskrev «et ønsket» Halsanaustan om 1-2 år. Realisering av boligprosjekt ble også nevnt av nesten alle gruppene. Blant deltakerne var også unge voksne som enten har flyttet hjem, eller vurderer å flytte tilbake. Dette er verdifull kvalitativ data for Heim kommune! Før vi avsluttet, uttrykte deltakerne på verkstedet at vi hadde oppnådd ønsket resultat. Vi håper at kommunestyret i Heim vil bidra til at dette engasjementet og optimismen holdes oppe. Dersom kommunestyret velger å legge ned Halsanaustan barnehage, vil vi være den eneste grenda i Heim kommune som ikke har et barnehagetilbud. Det er i utgangspunktet nok barn i grenda, men kanskje vil et «nærbarnehage»-prinsipp være løsningen for å sikre et tilfredsstillende antall barn?

For å trives og føle tilhørighet til det store fellesskapet Heim kommune er det også avgjørende at vi kjenner bolyst og trivsel i det lille fellesskapet på Halsanaustan. Vi tok oppfordringen om å vise at vi trenger barnehagen, og vi håper dette arbeidet blir verdsatt ved at kommunestyret ser på saken med nye øyne. La oss jobbe på lag!