God arbeidslivspolitikk er og skal være viktig for de fleste av SVs politikkområder. SVs programkomité har nå lagt fram et nytt arbeidsprogram som skal behandles i partiets organer. Grønn Ny Deal mener vi tar innover seg både utvikling av framtidig arbeidsliv og samtidig holde fast ved arbeidstakernes opparbeidede rettigheter.

For SV vil fagbevegelsen være en viktig samarbeidspartner på alle områder som berører næringsutvikling, arbeidsliv, sysselsetting og ulikhet. Og ikke minst når omstillingshastigheten øker i takt med endringene i samfunnet. Fagbevegelsen er den største demokratiske bevegelsen i Norge som også er og må være en stor premissleverandør i alle samfunnsendringer. Derfor skal SV arbeide for å styrke sin kontaktflate internt i fagbevegelsen gjennom dialog og aktive tillitsvalgte. For å få en god og framtidsrettet arbeidslivspolitikk er det viktig for partiet å opprette egne kontaktpunkter til hele spekteret av arbeidstakerorganisasjoner.

Den norske modellen er under press, og SV vil gjennom sin politikk være med på å unngå uthuling av arbeidslivets spilleregler også under nødvendige omstillinger. Vårt mål er at alle skal ha tilgang til faste og lærende jobber, et organisert arbeidsliv med sterke og ansvarlige parter og en koordinert lønnsdannelse i alle sektorer.

I Møre og Romsdal har vi mange tradisjonelle arbeidsplasser som vi må ta vare på, samtidig med at nye framtidsrettet næringer må få plass. Fylkesplanen som Fylkestinget vedtok 12.10.2020 legger vekt både samarbeid, bærekraft, kompetanse, inkludering og verdiskaping. For at dette ikke bare skal være bare fyndord er det viktig for SV at dette også skaper god arbeidslivspolitikk.

SV ser nødvendighetene av grønn omstilling på mange områder også i arbeidslivet. Derfor må også fagforeningene være motorer i de endringer som kommer. Det er partene i arbeidslivet som vet hvor skoen trykker og et regulert og organisert arbeidsliv helt nødvendig i møte med store omveltninger.

SV forutsetter følgende ved storstilte omstillinger:

Retten til fast jobb må styrkes. Et godt regulert og organisert arbeidsliv er helt nødvendig i møte med store omveltninger. Økt grad av innleie preger deler av arbeidslivet og bidrar til at arbeiderne får mindre makt. Derfor vil vi reversere endringene i arbeidsmiljøloven som Solberg-regjeringen har innført.

Sikre gode og anstendige arbeids- og lønnsvilkår for alle arbeidstakere og stille krav til norske lønns- og arbeidsvilkår på norsk sokkel og farvann

Vi må øke organisasjonsgraden i arbeidslivet og støtte arbeidere som stiller krav til tariffavtale i alle virksomheter og ved offentlige anskaffelser.

Allmengjøring må brukes aktivt som verktøy mot sosial dumping, blant annet ved å snu bevisbyrden.

Et mer inkluderende arbeidsliv med plass til flere av de som i dag står utenfor. Mange av disse kan ikke arbeide på grunn av sykdom eller uførhet, mens andre har mulighet til å delta helt eller delvis i arbeidslivet. Det er en betydelig arbeidskraftreserve i befolkningen som står ganske langt fra arbeidsmarkedet.

SV ønsker også å sikre fortsatt representasjon av arbeidstakere på alle nivå i norsk arbeidsliv.

Møre og Romsdal SV ønsker innspill og påvirkning fra fagforeninger til partiets programutkast på arbeidslivsområde og en tetter kontakt med alle arbeidstakerorganisasjoner i fylke. Programutkastet finnes på våre nettsider https://www.sv.no/gronn-ny-deal/