Hovedutvalget for helse, omsorg og sosial hadde møte 6. oktober. Der ba Venstre om at det snarest blir gitt en orientering om status arbeid SNR Kristiansund prosjekt DMS. Bakgrunnen var at det samme dag kom framlegg til statsbudsjett 2023 fra regjeringen, der helseministeren ber om at helseforetaket komme tilbake med en plan for å styrke tilbudet ved Kristiansund sykehus.

Her må vi gripe sjansen.

Venstre mener det er på høy tid at vi helsepolitikere lokalt engasjerer oss i innholdet for det som skal være SNR Kristiansund i fremtiden. Prosjekt DMS Kristiansund er under arbeid. Det har gått i rykk og napp siden oppstart, men har nå muligheten til å komme i flyt. Nå får vi drahjelp i forslag til statsbudsjett 2023 fra regjeringen med Arbeiderpartiet og Senterpartiet. Under avsnittet fra Helse- og omsorgsdepartementet som omhandler fødetilbudet i Kristiansund og på Nordmøre, fremmes en rekke forslag.

Kan legges til Kristiansund

Regjeringen ber helseforetaket lage en plan for å styrke tilbudet ved Kristiansund sykehus, og lister opp flere viktige saker i tillegg til det som gjelder svangerskap- og fødetilbud. Det nevnes blant annet polikliniske funksjoner, dagbehandling og ortopedisk kirurgi. De fire siste kulepunktene omhandler Barne- og ungdomspsykiatri (BUP), Distriktsmedisinsk senter (DPS), Lærings- og mestringstilbud, rekrutteringspakke for spesialister, og endelig nevnes øvrige funksjoner som kan bidra til å styrke Kristiansund sykehus.

Særlig det siste punktet øvrige funksjoner må vi gi innhold. Venstre vil løfte frem samhandlingen mellom spesialisthelsetjenesten og kommunehelsetjenesten, hvor det er mange oppgaver som må styrkes, både tjenester innen psykiatri og somatikk. Like ens rehabilitering og hverdagsmestring hører hjemme her. Vi må sikre at slike viktige områder blir ivaretatt. De kan legges til som funksjoner ved Kristiansund sykehus, det som regjeringen betegner som øvrige funksjoner.

Venter på realisering

Oppgavene som Samhandlingsreformen hadde som mål, nemlig en sømløs behandlingskjede for pasienten mellom kommunen og spesialisthelsetjenesten, venter på realisering. I dag er det en gråsone mellom de to forvaltningsnivåene, dels på grunn av uavklarte ansvarsforhold juridisk og økonomisk, og dels fordi vi ennå ikke har organisert oss godt nok. Blant annet trengs kompetanse for vurdering og videre behandling for å sikre best mulig funksjonsnivå for pasienten, enten hen skal tilbake til eget hjem eller trenger mer omfattende døgnbaserte tjenester.

Framtidsbilde 2040

Hovedutvalget helse fikk i sitt møte torsdag orientering om arbeidet med å konkretisere trinnene i Omsorgstrappa, det som nå fra KS heter Innsatstrappa. I neste møte skal hovedutvalget jobbe med å beskrive framtidsbilde 2040 for Kristiansund. Det blir en viktig bevisstgjøringsprosess for våre politiske prioriteringer, både når det gjelder kommunens ansvarsområder, og like ens hva vi kan være med å påvirke ved SNR Kristiansund og prosjekt DMS. Vi må gripe mulighetene vi fikk servert fra regjeringen i statsbudsjettet til å utvikle SNR Kristiansund fremover.