Tirsdag 14. mars arrangeres barnehagedagen. Årets barnehagedag setter søkelyset på betydningen av flere ansatte i barnehagen.

Fagforbundet mener alle barn har rett på en trygg barndom. Barn må få være barn. Lek og fritid har en egenverdi. Dette vil kreve kompetente og trygge ansatte. Barnehagen må ha en forsvarlig bemanning gjennom hele åpningstiden, med ansatte som har tid og evne til å se og anerkjenne det enkelte barns behov.

Tid

Barnehagen er en viktig grunnpilar i den norske velferdsstaten. Alle barn har krav på et godt offentlig barnehagetilbud. Barnehagen skal gi trygge og gode rammer for barns frie spontane lek, læring og sosialisering. Det er viktig med tidlig innsats, god omsorg, god faglig kompetanse og et tilpasset pedagogisk opplegg der barna står i sentrum.

Dette forutsetter at de ansatte har:

•til å være sammen med barnegruppa

•til matlaging, påkledning, rydding og stellesituasjoner

•til å dra på utflukter

•til foreldresamarbeid

•til å samarbeide med andre instanser

•til pedagogiske aktiviteter

•til å planlegge og evaluere eget arbeid

•til refleksjon, erfaringsutveksling og kompetanseheving

Gode arbeidsmiljø

Fagforbundet mener for få ansatte vil gjøre det vanskelig for barnehagene å oppfylle intensjonen i barnehageloven og rammeplanen. Barnehage skal ha en bemanning gjennom hele dagen som ivaretar oppgaven som en pedagogisk virksomhet.

Barnehagen skal være en god arbeidsplass for alle ansatte. En forutsetning for å styrke arbeidsmiljøet er tilstrekkelig bemanning. Bemanningen må sikre at alle ansatte inkluderes i «Vi-følelse». En arbeidsplass som ikke tilfredsstiller kravene til fysisk og psykososialt arbeidsmiljø, kan føre til sykdom og sykefravær. Godt arbeidsmiljø er en forutsetning for et godt og trygt barnehagemiljø.

Fagforbundet ønsker alle en god barnehagedag, og takker alle ansatte i barnehagen for den viktige som gjøres der!

Les også

Den varme voksenhånda

Les også

Når skal brikkene falle på plass?

Les også

Høyre satser på kvalitet og innhold i barnehagene

Les også

Billigere kvalitetsbarnehager for en ny tid