Gå til sidens hovedinnhold

Gratis kollektivtransport

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Nå når skoleferien har startet, opplever mange at kollektivtrafikken reduseres ettersom skoleskyss ikke er en faktor.

Dette kan jo selvfølgelig forklares, bortforklares og forsvares ut fra et økonomisk perspektiv med antall passasjerer pr rute etter at skoleskyssen ikke er en faktor, men er dette en utvikling vi ønsker?

Er dette å gå rett vei for å ivareta innbyggerne i fylket, i kommunene, i distriktene, i byene?

Er det forsvarlig ut fra et distriktspolitisk hensyn å redusere kollektivtilbudet, et tilbud som allerede oppleves redusert fra før av?

Innbyggerne i kommunene skal være med på miljøtiltak og kollektiv transport, men dette uten at det fra fylkeskommunens side legges til rette for akkurat dette.

Rødt har en klar og tydelig politikk på dette.

Rødt vil styrke kollektivtrafikken for å gjøre behovet for privatbiler mindre.

Bedre folkehelse

I byene ønsker Rødt å styrke kollektivtrafikken og gjøre det enklere å gå og sykle. Et godt kollektivtrafikknett med god kapasitet og hyppige avganger gjør behovet for privatbiler mindre og fører til lavere utslipp. Det gir også bedre folkehelse gjennom bedret trafikksikkerhet, redusert lokal luftforurensing og tilrettelegging for økt mosjon som del av transportsystemet. I tillegg får vi bedre byutvikling siden færre biler gir mer plass til andre ting, slik som for eksempel parker.

Rødt vil ha gratis kollektivtransport for barn og bedre tilbud for alle.

Storbyene i Norge har så dårlig luft at deler av befolkningen ikke kan gå ut alle dager. Skal vi transportere alle som trenger det er vi avhengig av kollektive transportformer. Veiutbygging i sentrale strøk er ikke en del av klimaløsninga når 10 prosent av våre klimagassutslipp kommer fra veitrafikken. Rødt vil derfor at persontransport skal flyttes fra bil til kollektiv der det er mulig.

Et godt kollektivtrafikknett gjør behovet for privatbiler mindre og fører til lavere utslipp. Dette gir bedre folkehelse gjennom bedret trafikksikkerhet, redusert lokal luftforurensing og tilrettelegging for økt mosjon som del av transportsystemet. Et samfunn med lavere utslipp av klimagasser har ikke nytte av mer motorveier, større flyplasser og andre investeringer som driver opp trafikken. Midlene vi i dag bruker på dette kan føres over til kollektivtrafikk.

Gratis i de store byene

Rødt vil på sikt innføre gratis kollektivtrafikk i de store byene kombinert med restriksjoner på biltrafikken. På kort sikt jobber vi for gratis kollektivtransport for barn. I Oslo har vi fått gjennomslag for at tilbudet er gratis for alle barn opp til seks år, og at man betaler barnebillett helt opp til 18 år.

Det skal vurderes større satsing på skinnegående transport i de store byene. Flere bussavganger og halvering av prisene i mindre byer og tettsteder.

Rødt vil gi fullt fradrag for arbeidsreiser med kollektivtrafikk. Ungdom og studenter, minstepensjonister og uføre må få billige månedskort, som gir rett til ubegrensa antall reiser med all kollektivtransport.

I Møre og Romsdal, et fylke hvor vi vet det er lange avstander og lange transportetapper mellom de ulike stedene, vil det være ekstra viktig at kommunene og fylkesadministrasjonen samarbeider for å øke tilbudet, ikke redusere tilbudet slik det oppleves i dag.

Skal vi greie å få flere til å velge kollektivt så må vi legge til rette for dette. Dette er en viktig sak for Rødt, både lokalt, regionalt og nasjonalt.

Helt konkret ber Rødt Møre og Romsdal om at fylkeskommunen må, som et minimum, opprettholde kollektiv tilbudet i alle fylkets kommuner, eller i beste fall utvide det.

Kommentarer til denne saken