Å legge Nord-Europas største giftdeponi til Raudsand i Molde kommune, der mulig forurensning av fjorden med farlige gifter først og fremst vil gå ut over nabokommunene, er et høyst usikkert prosjekt.

Det er snakk om industriell gift bestående av kreftfremkallende og teratogene stoffer ( skadelig for arvestoffet ) i en enorm mengde - 1 million tonn i året, bl.a. arsen (arsenikk), bly og kvikksølv. Hvor mye miljøgifter tåler helsa vår? Det er et uavklart spørsmål. Grenseverdiene for miljøgifter er lavere i EU enn i Norge og settes lavere ettersom kunnskapen øker. Spesielt er fosteret følsomt for miljøgifter. Føre var prinsippet bør gjelde.

Vi må ha fokus på våre barn.

Det er umulig å sikre at området og fjorden ikke blir forurenset av giften. Det er fortsatt ikke ryddet opp i over 20 år gamle miljøsynder på Raudsand og i Sunndals/Tingvollfjorden. Det er uvisst hvilke typer avfall som har vært dumpet i grunnen og i fjorden opp gjennom årene. Det er stor fare for lekkasje til fjorden, og blanding av nytt og gammelt avfall er uvisst hvordan vil virke sammen. Det er mye nedbør i vårt område. Fjellet på Raudsand er ustabilt med sprekkdannelser og uegnet som giftdeponi av farlig uorganisk avfall. Giften burde vært lagret tørt, i alle fall ikke i ett dårlig egnet fjell.

Raudsand-klage avvist

Nordmørsordførere dro til Oslo for å få stoppet plan – vil vurdere rettslig prøving

Om giftdeponiet på Raudsand blir vedtatt er det fare for at Moldes gode omdømme vil bli ødelagt for all framtid.

Gifttransporten til Molde kommune er hovedsakelig tenkt via sjøveien . Men det er helt urealistisk å bygge en kai på Raudsand. Fjellet går bratt i sjøen på 170 meters dyp. De fremste eksperter i Norge har kun erfaring med å bygge en lignende fylling på 70 meters dyp. Og får man til å lage en fylling på 170 meters dyp og den løsner (den er som en kjegle opp/ ned) vil det kunne utløse en flodbølge. Ved dumping av stein i sjøen, det er snakk om 5 millioner tonn stein , vil også farlige bunnsedimenter bli virvlet opp.Sjøbunnen er sterkt forurenset. Hvis giften ikke kan fraktes langs hele kysten fra Østlandet og Nord Europa til Molde/ Rausand, kan det bli snakk om flere titalls trailerlaster daglig langs veien. Det er skremmende.

Man kan ikke tenke på arbeidsplasser man kan få (kanskje opp til 50-70) for enhver pris. Man må også tenke på arbeidsplassene man mister. Og man må tenke på nabokommunene. Sjømat Norge med 650 medlemsbedrifter mener det er galt å ofre Sunndalsfjorden. Det er 50 arbeidsplasser tilknyttet akvakulturnæringa i fjorden. I fjordområdet ligger noen av verdens beste stamfisklokasjoner som danner basis for genmateriale for store deler av den globale lakseproduksjonen. Dette er noe av Norges arvesølv.

Dette er noen av argumentene mot et giftdeponi i Molde kommune som jeg håper vil bli lagt vekt på i Molde kommunestyre.