I Kristiansund kommune skal de sannsynligvis se bort fra lov om kommunale helse- og omsorgstjenesters paragraf 3.3 – tredje avsnitt: «Helse- og omsorgstjenesten skal arbeide for at det blir satt i verk velferds- og aktivitetstiltak for barn, eldre og funksjonshemmede og andre som har behov for det.»

Det flotte tilbudet som er tilrettelagt for våre på et treningssenter via opplæringsenheten skal heretter driftes av frivillige etter, hvis vi skal forholde oss til kommunikasjonssjefen i kommunen vår.

Kanskje skal våre nå få et tilbud som ikke betyr integrering, altså helt for seg selv? Det er ikke noe i opplæringsloven som tilsier at fysisk aktivitet ikke hører hjemme under denne loven. Nå har vi også fått en ny, nasjonal veileder «Gode helse- og omsorgstjenester til personer med utviklingshemming» og her heter det at kommunen skal legge til rette for fysisk aktivitet. Det blir med utgangspunkt i lov og veileder derfor umulig å si seg enig med kommunens prioritering.

Jeg siterer fra veilederen følgende:

- Kommunen skal legge til rette for at barn, unge, voksne og eldre med utviklingshemming kan være fysisk aktive i tråd med nasjonale faglige råd om fysisk aktivitet. Kommunen bør for eksempel inngå avtaler med idrettslag og frivillige organisasjoner om tilrettelagte treningstilbud. Virksomhetsleder i helse- og omsorgstjenestene skal sørge for kompetanse hos tjenesteytere og rutiner for målrettet og systematisk forebyggende arbeid med fysisk aktivitet. Virksomhetsleder kan for eksempel oppnevne tjenesteytere med spesielt faglig ansvar og en pådriverrolle i forhold til fysisk aktivitet.

- Virksomhetsledere i helse- og omsorgstjenesten må sørge for at det legges til rette for at den enkelte tjenestemottaker kan være fysisk aktiv og opprettholde sitt funksjonsnivå, i samsvar med individuelle forutsetninger, behov og ønsker. Personer som har funksjonsnedsettelser og helseutfordringer skal få mulighet til å være så fysisk aktive som funksjonsevnen og helsetilstanden tillater.

- Bistand til fysisk aktivitet og trening skal ta utgangspunkt i tjenestemottakers interesser og ønsker. Tiltak og hjelp for å etablere gode vaner bør inngå i individuell plan. Ved særlige utfordringer knyttet til feilstillinger, kontrakturer, muskel-/skjelettplager eller liknende skal fysioterapeuttjenesten, ergoterapitjenesten og/eller spesialisthelsetjenesten involveres. Kommunen må følge opp tiltak som igangsettes av disse tjenestene og samarbeide om evaluering av effekt.

- Tiltak kan både legges til dagaktivitetstilbudet og til fritiden. Tiltak på fritiden kan for eksempel være friluftsliv, idrett og mosjonsaktivitet som turgåing med familie eller støttekontakt, styrketrening på treningssenter, dans og svømming ……

Skulle dette være så vanskelig å forholde seg til, da?

Les også

Dårligere kår for utviklingshemmede i Kristiansund