Trygghet og tillit er to av de viktigste pilarene i et godt og velfungerende samfunn. Trygghet - uansett hvor man bor i landet. Tillit - til at fellesskapet er godt nok rustet til å kunne stille opp dersom du trenger hjelp.

De aller fleste av oss vil i løpet av livet oppleve behov for hjelp. For noen dukker behovet opp på fjellvandring. For andre på det tryggeste stedet, i deres eget hjem. Behovet for hjelp kan være akutt for mange, og for enda flere er det nok med en hjelpende hånd.

Beredskap er en kjerneoppgave for oss i Arbeiderpartiet og den nye Støre-regjeringen. Vi har sårt erfart de siste årene hvor viktig det er at samfunnet vårt er forberedt på det utenkelige, og hvor store konsekvenser det har dersom beredskapen er mangelfull. Den erfaringen skal vi bruke for å styrke grunnberedskapen, fellesskapets tjenester og på å gi enda flere mennesker den grunnleggende tryggheten tilbake.

Arbeiderpartiet har lenge uttrykt behovet for en totalberedskapskommisjon som har som hovedformål å kartlegge den ærlige situasjonen om styrker og svakheter ved den norske beredskapen, og hva vi som samfunn bør gjøre for å gi enda flere mennesker trygghet. I opposisjon ble vi ikke hørt av Høyre og Fremskrittspartiet. Nå som vi er i regjering, har vi satt i gang det viktige arbeidet.

Tydeligere konsekvenser

Unikt med totalberedskapskommisjonen, er at den skal se på klimaendringer som en risiko for beredskapen vår. I vinter så vi igjen hvor sårbare vi er når ekstremværet først treffer, og hvor store skader det får for den enkelte og for hele lokalsamfunn. Konsekvensene av klimakrisa blir synligere og synligere. Veier stenges, fly kanselleres, hjem raseres. Selv om regjeringen ikke kan styre været, kan vi styre innsatsen vår i arbeidet med klimaberedskap. Blant det viktigste Arbeiderpartiregjeringen har varslet å gjennomføre i Hurdalsplattformen, er forebygging mot fremtidige ekstremhendelser, og å gi kommuner og fylkeskommuner mer ressurser til å kunne håndtere klimarelaterte katastrofer.

Kan ikke forebygge alt

Så er sannheten den at vi kan forebygge mye, men ikke alt. Når krisen først treffer, er vi nødt til å ha fungerende fellesskapstjenester. Blant de viktigste for vår felles trygghet, og som står helt fremst i førstelinja i lokalberedskapen, er tusenvis av kvinner og menn som bruker utallige timer, uansett tid på døgnet, på å bidra som frivillig. Rundt om hele landet vårt står frivillige organisasjoner klare for å bidra i søk- og redningsarbeid. Flere har bidratt til å redde liv, senest nå i vinter.

Vi vil lytte

Norsk Folkehjelp, Røde Kors, Redningsselskapet, Norske Redningshunder og alle andre frivillige organisasjoner fortjener en stor takk for deres utrettelige innsats for å bedre lokalberedskapen. Desto viktigere fortjener de bedre vilkår for å kunne fortsette og styrke sitt arbeid. Ikke unaturlig har bedre vilkår vært det viktigste kravet fra de frivillige organisasjonene til statsbudsjettene de siste årene. Når kravet aldri ble innfridd, var det naturlig nok mange i frivilligheten som ikke følte seg hørt av den forrige Høyreregjeringen. Derfor har det vært og er fremdeles viktig for oss i Arbeiderpartiet å lytte godt etter når frivilligheten kommer med innspill. Nettopp derfor innførte vi full momskompensasjon for frivillige organisasjoner. Bedre økonomi for de frivillige organisasjonene vil rett og slett bety bedre lokalberedskap. En vinn-vinn-situasjon. De frivillige organisasjonene vinner fordi de får mer å rutte med, og alle vi andre tjener på det ved å få styrket vår felles trygghet.