Etter å ha vært part i en sak om fritidsbolig i naturreservat, hvor staten var vår motpart, og etter å ha observert en annen sak om fritidsbolig i område regulert til sjøhus/naust, hvor staten også var part, så mener vil å ha registrert en statlig inkonsekvens, som gir grunn til bekymring.

Protesterte

Som grunneiere protesterte vi imot omsøkt utvidelse og endring av skogsbu tilhørende en annen på vår eiendom som ligger i Svartåmoen naturreservat ved Trollheimshytta, da vi så dette som innføring av fritidsbolig i naturreservat, og henviste til at byggetillatelse før fredningen satte som vilkår at skogsbu ikke skulle tjene som fritidsbolig. I den påfølgende prosess om dette, så mente staten at hvilken bruk skogsbu hadde var uten betydning, og staten mente at hva som før fredning var tillatt av plan- bygningsmyndigheten, var uten betydning for statens tillatelse etter naturmangfoldloven.

Merkelig

Vi synes den gang at statens syn var bemerkelsesverdig, siden fritidsbolig ikke er tillatt i reservat, det var ingen tillatelse til fritidsbolig før fredning, faktisk bruk av bygning må være avgjørende, og staten ellers synes å være meget restriktiv til innføring av fritidsbolig i fredet natur. (Miljødirektoratet avgjorde tillatelse til utvidelse og endring 4. april 2019, som senere ble funnet gyldig av domstol).

Velger en annen linje

Senere har vi blitt oppmerksomme på en annen sak, som vi mener har vesentlige likhetstrekk med saken som vi var part i, men hvor staten legger seg på en annen linje. Den saken gjaldt søknad om utvidelse og endring av sjøhus/naust i område regulert til sjøhus/naust, som staten ikke ville tillate, fordi staten mente formålet var bruk som fritidsbolig, som var i strid med reguleringsplan. (Tidens Krav 1. november 2021)

Fritidsbolig har vel ikke mindre betydning under naturmangfold loven enn under plan- og bygningsloven, må ha større betydning i reservat enn i område regulert til sjøhus/naust, og hva bygning brukes til er essensielt for om den er i strid med fredning eller i strid med regulering. Staten er inkonsekvent om dette, og det synes vi gir grunn til bekymring.