Heim kommune har vedtatt ny samfunnsplan. I samfunnsplan er det et vesentlig mål at vi ønsker å snu folketalsutviklinga fra nedgang til oppgang. Vi har gjennom ulike vedtak lagt til rette for en ambisiøs boligbygging for å legge til rette for fremtidens heimværinger. Grunnlaget for denne satsinga hviler på signaler fra Wacker Holla om en storstilt utbygging og at det i den forbindelse vil være behov for arbeidskraft.

Trenger kraft

Det er vesentlig for hjørnesteinsbedriften i Heim at de også har nok tilgang til kraft. Det trengs kraft for å øke produksjonen og det trengs kraft til grønn omstilling. Lerøy midt i Belsvika har nylig bygd ut anlegget sitt. Helt vesentlig for utbygginga var økt strømtilførsel. Dette ble løst med sjøkabel fra Hitra. Det er helt åpenbart at uten økt tilførsel av strøm hadde heller ikke utbygginga ved Belsvik funnet sted. Utvikling og det grønne skiftet er helt avhengig av tilgang på strøm både når det gjelder mengde og overføringslinjer samt overføringskapasitet.

Behovet for fornybar strøm øker og dagens kapasitet i Trøndelag holder ikke mål utifra behov som er meldt inn.Trønder energi har dannet et nytt selskap som skal satse på fornybar energi. I Heim kommune gikk vi inn for dannelsen av dette fornybar selskapet fordi vi ser det åpenbare behovet for produksjon av mer fornybar kraft. Satsingsområdene er sol, vann, vind, hydrogen og strømstyring.

Vente på havvind?

Politisk i Heim et det ønske om å legge til rette for industri og næring som trenger både kraft og forsyningslinjer. Men er Heim-samfunnet villig til å ta avgjørelser som vil sikre oss nok kraft til den utviklingen vi ønsker? Vi må stille oss spørsmål om vi kan forvente å bli forsynt med strøm fra våre nabokommuner i fremtiden. Hva er potensialet i en fremtidig energimiks og vil den dekke behovet i Trøndelag og Heim?

Med det nasjonale kraftbehovet som grunnlag vil ikke sol, vann og ENØK-tiltak dekke det fremtidige behovet, det dekker ca halvparten. Hvilke alternativer ser vi da for oss? Vente på havvind som starter utrulling i 2030? Skal industri og andre næringer vente med det grønne skifte til 2030? I Sp sitt program står det: Framfor vindkraftutbygging vil vi prioritere satsing på oppgradering av vannkraft, enøk og økt satsing på fornybare energikilder som f.eks solenergi.

Må ta en større debatt

I det siste kommunestyremøtet i Heim under behandling av arealplan ble det diskusjon om vi skulle beholde fem avsatte områder til vindkraft. Det ble flertall for å ta ut de arealene, men etter ordførers forslag «Energistrategi for Heim kommune må diskuteres i egen sak, i løpet av høringsperioden. Kommunedirektøren bes om å lage forslag. Alternative energiløsninger må diskuteres.».

Som politikere har vi et ansvar for industri, næring og arbeidsplasser. Fremtidens utvikling i Heim-samfunnet vil preges av tilgang på kraft. Det er derfor helt på sin plass og helt nødvendig å ta en større debatt om energipolitikk.