Faktum er at Senterpartiet gjekk lenger enn stortingsflertallet og ba regjeringa utgreie og velje ein modell og ei lokalisering på Vestlandet som best tener eksportmiljøa langs kysten og i landet for øvrig. Samtidig ba vi regjeringa avvente samanslåinga av Giek og Eksportkreditt til det blir forsvarleg ut frå koronakrisa å velje ei løysing for å lokalisere hovudkontoret utanfor Oslo i tråd med føringane for lokalisering av statlege arbeidsplassar.

MDG er verkelegheitsfjerne nok frå før om dei ikkje skal begynne å forvrenge sannheita og fakta i denne saka.

Les intervjuet med Johansen som Klinge reagerer på, her: