Frank Sve, nestleder i Stortingets Transportkomite, svarer på mitt avisinnlegg om rushtrafikk og kø. Rushtrafikken skaper køer kun i to korte perioder fem dager i uken, ofte bare i den ene retningen, resten av tiden er trafikken uberørt. Fergekøene derimot står helt stille, de rammer absolutt all trafikk, i begge retninger, hele døgnet, hele uken. Med ferge er veien stengt. Den åpnes kun mot betaling noen få minutter to-tre ganger i timen i beste fall, og kun et begrenset antall biler slippes gjennom, med kraftig hastighetsbegrensninger.

Frank Sve mener at rushtrafikk er et problem, og viser bl.a. til strekningene Blindheim-Breivika med 25.000 biler i døgnet, og Moa-Digerneset med 12.000 biler i døgnet på E39. Sistnevnte er for øvrig en del av Møreaksen. Sve er nok meget klar over at rushtrafikken på disse strekningene ikke varer hele døgnet, men fremhever likevel antall kjøretøy for et helt døgn. Dette er neppe en glipp, men et helt bevisst forsøk på villeding. Ikke spesielt uventet fra den karen.

Ikke trafikkmengden, men sikkerheten

Derimot er trafikken over hele døgnet relevant for fergestrekningene, ikke minst fordi det er få fergeavganger om kveldene og i helgene, dermed blir det lengre tid mellom fergene. Overfartstiden er den samme uansett når på døgnet fergene går. Det er imidlertid ikke overfartstiden slik Sve antyder, men tiden mellom avgangene som skaper kø. Korteste intervall mellom fergene over Romsdalsfjorden på E39 er 20 minutter, og lengste er 2 timer og 25 minutter.

Frank Sve er også klar over at begrunnelsen for firefelts vei for fjordkryssingen på Møreaksen ikke er ut fra en trafikkmengde på 2.300 biler i døgnet, selv om han bevisst fremstiller det slik. Enda et kalkulert forsøk på villeding med fullt overlegg fra Sve. Begrunnelsen for fire felt på den strekningen er ikke først og fremst trafikkmengden, men trafikksikkerheten. Slikt bør nestlederen i Stortingets Transportkomite vite.

Hvem lurer hvem?

Frank Sve hevder også at folk blir forsøkt lurt til å tro at trafikken med Møreaksen skal gå raskere enn med dagens ferger. Dette er en meget oppsiktsvekkende påstand, ettersom det er nettopp dette Statens Vegvesen hevder, ut fra de kvalitetssikrede utredningene som er foretatt. Her må Frank Sve på banen og fremlegge de korrekte tallene for reisetiden for folk flest, eksempelvis mellom Ålesund og Molde med Møreaksen, kontra tilsvarende reisetid med dagens ferger.

Eller er dette enda et forsøk på å villede, og til overmål sjofelt og bevisst feilaktig beskylde andre for å lure folk til å tro noe som er feil, når det er Frank Sve selv som er den som lurer folket? Det kan ha sine grunner at Riksrevisjonen tilsynelatende ikke har fattet interesse for henvendelsene angående Møreaksen.

Ingen motsetning

Frank Sve fremstiller det som om det er en motsetning mellom å bygge E136 fra Ålesund til Dombås (Eksportveien) kontra E39 fra Ålesund til Molde (Møreaksen). På strekningen fra Moa til Ørskogfjellet har E136 og E39 felles trasé (inkludert Moa-Digerneset), så her er det absolutt ingen motsetning. For E136 på strekningen Vestnes-Dombås er det Nye Veier som har fått tildelt oppdraget, mens Statens Vegvesen har fått tildelt E39 Møreaksen.

Frank Sve argumenterer som om det er umulig å utbedre E136 Eksportveien i Romsdalen samtidig som E39 Møreaksen utbygges. Like tydelig er det at Sve ikke har noen som helst troverdig forklaring på hvorfor Nye Veier AS ikke kan arbeide på én veistrekning samtidig som Statens Vegvesen arbeider på en annen. Dette er to uavhengige foretak, hvor Nye Veier AS får sin egen investeringspott der de selv kan prioritere de ulike prosjektene i sin portefølje. Denne interne prioriteringen i Nye Veier har absolutt ingen føringer for de prosjekter Statens Vegvesen er tildelt. Frank Sve fortsetter likevel helt uten grunn å så splid mellom ulike vegprosjekter på Sunnmøre og i Romsdal. Å så splid og skape misnøye synes å være fundamentet i Frps valgstrategi.

Skaper unødig kø

Frank Sve mener at Møreaksen må komme bakerst i køen, og at strekningen Moa-Digerneset (som er en del av Møreaksen) må bygges svært lenge før. Frank Sve er fullt klar over at her er Ålesund kommune ennå ikke ferdige med reguleringsplanene. Kan Sve forklare hvorfor man da skal vente med å bygge de strekningene som er ferdigregulert og klar til å bygges mye tidligere? Jo tidligere Møreaksen er ferdig, jo flere år med økt samfunnsnytte som kommer innbyggerne til gode. Det er jo greinalaust å stå uvirksomme og vente på reguleringsplaner i Ålesund kommune, og ikke i mellomtiden bygge strekningene som er klare i andre kommuner. Her skaper Fank Sve en helt unødig kø.

Enda en forglemmelse

Frank Sve mener han er talsmann for folk flest når han ønsker Møreaksen dit pepperen gror. Om han refererer til de tvilsomme meningsmålingene så fikk ingen av alternativene flertall. Slik Sve tolker resultatene burde han påpekt at det også var et stort flertall som ønsker fergene dit pepperen gror. Enda en veloverveid forglemmelse fra nestlederen i Stortingets Transportkomite.

Frank Sve vil beholde fergene over Romsdalsfjorden, men han ønsker å fjerne fergene over Langfjorden. Dette er en kostnad som påfaller Møre og Romsdal Fylkeskommune. Møreaksen derimot finansieres over statsbudsjettet, og gir i tillegg fastlandsforbindelse til både Aukra og Midsund. Uten Møreaksen vil også dette være kostnader som må dekkes av fylkeskommunen. Folk flest vet at det blir enormt mye mer penger til veibygging i Møre og Romsdal med Møreaksen, enn uten. Uten Møreaksen blir køen av ventende veiprosjekter i fylket lenger.

Les også

Fergefri E39 – med fokus på kryssing av Romsdalsfjorden

Les også

Rushtrafikk og kø er eit problem

Les også

Er rush-trafikk og kø et problem?